Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 183 Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2022

KEUDno-2021-20810

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Perustelut

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 lukien 423,61 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa.

Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi, ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Korotus tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkioiden sekä omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioiden 2,46 prosentin korotukset 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, vammaispalvelujen päällikkö, talouspäällikkö