Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2019-865

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 13.12.2018 § 53. Talousarvio muodostui kuntien budjetoimista sote-menoista sekä kuntayhtymän hallinnosta ja muutoskustannuksista.

Kuntien talousarviot kohdennettiin vuoden 2018 loppupuolella kuntayhtymän organisaatiorakenteeseen. Kuluvan vuoden aikana on havaittu, että kaikki määrärahat ja tuloarviot eivät ole kohdentuneet oikein palvelualueille. Joitakin kokonaisuuksia (esim. tietohallintokustannukset, toimistotarvikkeet, postitus) on päätetty keskittää Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikköön hajautetun mallin sijaan. Talousarvion seurannan helpottamiseksi esitetään tehtäväksi talousarviomuutosta, jolla määrärahat ja tuloarviot kohdennetaan palvelualueille organisaatiorakennetta vastaavasti. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien maksuosuusarvioihin.

Kuntien sote-menoihin oli budjetoitu KuEL-eläkemenoperusteiset maksut (yhteensä n. 8,5 Me). Kevan lausunnon mukaan eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuitenkin kuntien maksettavaksi, joten määrärahavaraus poistetaan kuntayhtymän talousarviosta. Lisäksi on havaittu, että Hyvinkään sote-budjetti sisältää 670.000 euroa pakolaisten toimeentulotukikorvaustuottoja, jotka kuuluisivat kunnan budjettiin kuntayhtymän budjetin sijaan. Kuntayhtymän budjetista poistetaan em. tuloarvio. Eläkemenoperusteisen maksun määrärahavarauksen ja pakolaisten toimeentulotukikorvaustuottoarvion poistaminen vaikuttavat kuntien maksuosuusarvioihin.

Edellä esitellyt talousarviomuutokset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon, jossa esitetään myös kuntien uudet maksuosuudet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 13.12.2018 § 53. Yhtymävaltuusto on muuttanut talousarviota kokouksessaan 27.6.2019 § 21.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat HUS:lta saadun tilinpäätösennusteen mukaan toteutumassa merkittävästi talousarviota suurempina. Ylitys johtuu HUS:lta saadun tiedon mukaan palvelujen käytön lisääntymisestä mm. psykiatriassa sekä lasten ja nuorten sairauksissa. Lähetteiden ja kalliin hoidon potilaiden määrä on myös kasvanut. HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö toteutuu arvion mukaan noin 14,7 Me talousarviota suurempana. Kalliin hoidon tasauksen, ensihoidon ja sairaankuljetuksen sekä muun erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan olevan noin 15 Me. Erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve on yhteensä 29,7 Me.

Omassa palvelutuotannossa suurimmat ylityspaineet on lasten ja nuorten palveluissa sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluissa. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen tilinpäätösennusteen mukaan lisämäärärahatarve on nettona 2,25 Me. Ylitys johtuu lähinnä kasvaneesta asiakasmäärästä vanhusten palveluissa sekä työvoiman vuokrauksesta. Lisäksi talousarvio sisältää perusteetonta tuotto-odotusta henkilökohtaisen avun keskukselle. Kuntayhtymässä ei tehdä sisäistä laskutusta vaan kustannukset kohdennetaan jäsenkunnille käytön perusteella.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen tilinpäätösennusteen mukaan lisämäärärahatarve on nettona 4,75 Me. Ylitykset aiheutuvat pääasiassa lastensuojelussa, jossa sijaishuollon palvelujen puitesopimus astui voimaan 1.9.2019 ja ostopalvelujen hinnat nousivat 12 %. Lisäksi lastensuojelun asiakasmäärät ja asiakkaiden ongelmien vaikeus ja moniongelmaisuus ovat lisääntyneet. Mielenterveys- ja päihdepuolella erityisesti asumispalvelujen ostopalvelujen kustannukset ovat toteutumassa talousarviota suurempina.

Yhteensä oman palvelutuotannon lisämäärärahatarve on nettona 7 Me.

Vuoden aikana on todettu, että kuntayhtymälle on siirtynyt Nurmijärveltä noin 0,6 Me ja Järvenpäästä 0,05 Me sellaista määrärahaa, jonka olisi kuulunut jäädä kuntaan. Aiemmin on todettu, että näistä tullaan tekemään talousarviomuutos, jolla määrärahat poistetaan kuntayhtymän talousarviosta. Nyt tehdyn tilinpäätösennusteen ja lisämäärärahatarpeen vuoksi em. muutosta ei ole perusteltua tehdä.

Yhteenveto talousarviomuutostarpeesta ja kuntien maksuosuuksien muutoksista on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelujohtajat