Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Hallintosäännön päivittäminen

KEUDno-2019-1284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti perustaa 25.9.2018  hallintosäännön päivittämistyötä varten ohjausryhmän ja nimesi siihen jäseniksi yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajiston.Yhtymävaltuusto hyväksyi 4.12.2019 kuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2019 alkaen ja päätti samalla, että hallintosäännön toimivuutta tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 lopulla.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus nimeää hallintosäännön päivittämistyön ohjausryhmään jäsenet. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan nimeämään työryhmän sihteerin.

Päätös

Yhtymähallitus nimesi ohjausryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan  nimeämään työryhmän sihteerin.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista ja valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin kuntalain 90 §:ssä mainittuja määräyksiä kunhan ne eivät ole lainvastaisia.


Tällä hetkellä kuntayhtymässä on hallintosäännön lisäksi useita erillispäätöksiä, joilla toimivaltaa on delegoitu valtuustolta, hallitukselta sekä johtavilta viranhaltijoilta muille kuntayhtymän viranhaltijoille heidän tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Erillispäätöksissä on ollut kyse muun muassa kokouspalkkioista, viranhaltijoiden sijaisten nimeämisen toimivallasta, sekä henkilöstöpäätöksentekoon ja yksilöasioiden päätöksentekoon liittyvästä toimivallasta.


Toimivallan jakautumisen selkiyttämiseksi erillispäätöksissä sekä viranhaltijoiden tekemissä delegointipäätöksissä olevia asioita esitetään hallintosääntöön. Lisäksi esitetään uudistuneen lainsäädännön mukana tuomia sekä muita valmistelussa esiin tulleita ehdotuksia, tarkennuksia, lisäyksiä ja korjauksia, jotka on tarkemmin esitetty liitteessä ’Hallintosäännön muutosehdotukset kommentoituina’, jossa on koko hallintosääntö muutosehdotusmerkinnöin ja kommentein. Muutosehdotuksessa ei ole erikseen korostettu niitä määräyksiä, joiden osalta ainoastaan pykälänumero muuttuisi.


Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä kumotaan aiemmat valtuuston erillispäätökset asioista, joista on päätetty uudella hallintosäännöllä ja myös viranhaltijoiden aiemman hallintosäännön nojalla tekemät delegoinnit raukeavat.


Hallintosääntö esitetään tulevan voimaan 1.2.2020, jolloin ehditään valmistella hallintosäännön hyväksymisen jälkeen uuden hallintosäännön 23§:n mukainen toimintasääntö, jossa määritetään tarkemmin kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio sekä kunkin viranhaltijan päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisissa yksilöasioissa sekä muissa kyseisen viranhaltijan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

  • hyväksyy liitteenä olevan esityksen mukaiset muutokset hallintosääntöön 1.2.2020 alkaen; sekä
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hallintosääntöön pieniä teknisluonteisia korjauksia.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan seuraavilla tarkennuksilla:

- § 10 Yhtymävaltuusto: lisätään kohtaan 2. merkittäviin strategisiin ratkaisuihin osallisuusohjelma

- § 15 Viranhaltijan päätöksenteko: lisätään sana hallintosääntö, jolloin lause kuuluu "Viranhaltijan on päätöksenteossa noudatettava lainsäädännön lisäksi hallintosääntöä, kuntayhtymän ohjeita ja hyväksyttyä talousarviota".

-§ 18 Kuntayhtymän johtajan toimivalta: lisätään kohtaan 6.  maininta uusista vuokrasopimuksista, jolloin lause kuuluu: "Kuntayhtymän johtaja tiedottaa yhtymähallitusta merkittävistä uusista vuokrasopimuksista ja vuokrasopimusten muutoksista".

- §143 Yleiset määräykset kokouspalkkion maksamisesta: muutetaan toinen kappale muotoon: " Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta  sekä varsinaiselle jäsenelle että varajäsenelle täysi kokouspalkkio".

-§ 145 Samana päivänä pidetyt kokoukset: muutetaan kappale muotoon: " Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista, tiedotustilaisuuksista ja seminaareista kustakin  erillinen kokouspalkkio".

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan esityksen mukaiset muutokset hallintosääntöön 1.2.2020 alkaen; sekä
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hallintosääntöön vähäisiä teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelualueet