Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 25 Valvonnan vuosikertomus 2020

KEUDno-2021-3031

Valmistelija

  • Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, terhi.toikka@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaisesti kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen tuottamisen valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa, niin omaa palvelutuotantoa kuin alueellaan sijaitsevaa ja muualta ostettua tai palvelusetelillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa. Valvonnassa korostuu vastuu palvelujen lainmukaisuuden ja laadun varmistamisesta, asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma 2020-2021 on hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 16.6.2020 § 98. Valvontaohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kuntayhtymän johtoryhmälle ja kuntayhtymän hallitukselle valvonnan vuosikertomuksella. Valvonnan vuosikertomukseen kootaan yhteenveto sosiaalipalvelujen valvonnan toteutumisesta ja arvioidaan valvontaohjelmassa määriteltyjen valvonnan kehittämistavoitteiden toteutumista sekä määritellään jatkotoimenpiteet ja keskeisimmät valvonnan kehittämiskohteet vuodelle 2021.

Valvontaohjelman mukaisissa kehittämistavoitteissa on edistytty kokonaisuutena hyvin. Valvonnan yhteistyötä eri tulosalueiden välillä on kehitetty ja valvonnan osaamista on vahvistettu valvonnan yhteistyöryhmässä. Valvonnan toimintatapoja ja työkaluja on yhdenmukaistettu. Ohjaus ja valvonta vuonna 2020 toteutui Keusoten omien palvelujen ja yksityisten palveluntuottajien osalta ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa, kotona asumista tukevissa palveluissa ja lastensuojelussa tavoitteiden mukaisesti. Vammaisten asumispalvelujen ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toiminnan aikaisista ohjaus- ja arviointikäynneistä toteutui vain osa tulosalueiden resurssipulan vuoksi.

Keskeisenä kehittämiskohteena vuonna 2021 on valvonnan resurssien varmistaminen kaikilla sosiaalipalvelujen tulosalueilla.  Vuoden 2021 aikana tarkastellaan vaihtoehtoisia toimintamalleja valvonnan organisointiin, niin että resurssien varmistamisen lisäksi eri substanssien valvonnan osaaminen, yhteistyö ja yhdenmukaisuus tulee varmistettua. Vuoden 2021 aikana aloitetaan yhteistyötä muiden kuntien/kuntayhtymien kanssa ja heidän valvonnan organisoinnin benchmarkkaus.

Toisena kehittämiskohteena on ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien ohjauksen ja valvonnan suunnittelu ja raportointi. Kotona asumista tukevat palvelut ovat kehittäneet tulosalueellaan ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien ohjausta ja valvontaa ja raportoineet siitä esimerkillisesti. Myös muiden tulosalueiden tulisi huomioida niin valvonnan suunnittelussa kuin raportoinnissa ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien ohjaus ja valvonta.

Kolmantena kehittämiskohteena on valvonnan raportointi kokonaisuutena. Nykyinen raportoinnin malli, jossa valvonnasta raportoidaan johtoryhmälle ja yhtymähallitukselle kerran vuodessa ei vaikuta riittävältä. Kevään 2021 aikana aloitetaan toteutuneiden valvontakäyntien määrien julkaisu Keusoten verkkosivuilla kuukausittain. Vuoden 2021 aikana kehitetään toimintamallia valvonnan kokonaisuuden raportointiin ja tarkastellaan mahdollisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä. Tärkeää on tuoda raportoinnissa näkyväksi valvontakäyntien ohella myös muu ensisijainen ja ennaltaehkäisevä ohjauksen ja valvonnan työ, jota palveluntuottajien toiminnan laadun varmistamiseksi tehdään, kuten palveluntuottajien tapaamiset, palveluntuottajien antamat säännölliset raportit ja muu ohjaus ja neuvonta jatkuvassa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi valvonnan vuosikertomuksen 2020.

Päätös

Valvontakoordinaattori Terhi Toikka esitteli asiaa kokouksessa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelujohtajat, päälliköt, valvontakoordinaattori, laatupäällikkö, integraatiojohtaja (sisäinen)