Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 169 Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta - Dynaamisen puitejärjestelyn 3. avaaminen

KEUDno-2019-2080

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito, perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.


Hankinta yhteistyö

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja muut osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.7.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 3 §, 22.1.2019, valittiin puitejärjestelyyn ensin 212 palveluntuottajaa. Valittujen palveluntuottajien kanssa laadittiin sopimukset ajalle 1.9.2019-31.12.2022, paitsi perhekuntoutuksen osalta 1.1.2019-31.12.2022.

Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen

Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran 27.9.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 14.10.2019 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 18.10.2019.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 3.11.2019 klo 23:59 saapui yhteensä 73 tarjousta 55 eri palveluntuottajalta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Helsingin kaupungin hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Osa esitetyistä tarjouksista ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, joten nämä tarjoukset hylättiin alla mainituilla perusteilla. Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi kohteittain tarjousvertailussa.

Perustelut hylkäämiselle

Hankintamenettelyn kuvauksen (liite 3) mukaisesti dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valittujen yksiköiden osalta palveluntuottajilla on mahdollisuus parantaa aiemmin annetun tarjouksensa hintaa puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä. Hintojen korotusta ei hankintamenettelyssä tule tehdä uudella tarjouksella, vaan tältä osin tulee noudattaa sopimuksen hinnankorotusehtoja.

Seuraavien tarjousten osalta dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä esitetyt tarjoukset koskivat jo puitejärjestelyyn aiemmin valittuja yksikköjä, joita tarjottiin uudella tarjouksella joko samaan tai alkuperäistä tarjousta korkeampaan hintaan:

- Pienryhmäkoti Pihla Oy (perustason laitoshoidon yksikkö)
- Puistonmäen tukikoti Oy (perustason laitoshoidon yksikkö)
- Sostuki Oy (kaksi erityistason laitoshoidon yksikköä)
- Kotijoukot A.S.A.P. Oy (luvanvaraisen ammatillisen perhehoidon yksikkö)
- Pelastakaa lapset (erityistason perhekuntouksen yksikkö)
Edellä mainitut tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina, mutta ne jatkavat dynaamisessa puitejärjestelyssä yhtymähallituksen hankintapäätöksen 3 §, 22.1.2019 mukaisesti 1.1.2019 ja 1.9.2019 alkaneilla sopimuksilla.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina
vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittelemää laatutasoa.

Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko (etusijajärjestys 1.1.2020 alkaen) koko dynaamisen puitejärjestelyn osalta on esitetty liitteessä 2.

Palvelun tilaaminen sopimuskaudella

Sopimuskauden aikana tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Jos asiakkaan tarve ei muuta edellytä, valitsee tilaaja palveluntuottajan etusijajärjestystä noudattaen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tilaa palvelua tarpeen mukaan.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 48 miljoonaa euroa (alv 0 %) laskettuna dynaamisen puitejärjestelyn kokonaiskestolle 1.1.2019-31.12.2022. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.
 
Sopimus

Hyväksyttyjen tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset 1.1.2020 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 31.12.2022 saakka. Aiemmin puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina aiemmin laadituilla sopimuksilla.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuntayhtymän osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.


Toimivalta

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.

Lisätiedot

Palvelujohtaja Tiina Salminen, tiina.salminen@keusote.fi, lakimies Mia Kontio-Kaskikallio, mia.kontio-kaskikallio@keusote.fi
hankintakoordinaattori Tuija Anttila, tuija.anttila@keusote.fi

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen dynaamiseen puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset.

Hyväksytyt tarjoukset on lisätty dynaamisen puitejärjestelyyn tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Dynaamisen puitejärjestelyn päivitetty tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2.

Hyväksyttyjen tarjousten osalta sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy dynaamisen puitejärjestelyn päättyessä 31.12.2022.  Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen, sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset (Suomen Asiakastieto Oy:n Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito, perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.

Hankinnan valmistelun taustaa 
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula), Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja muut osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.7.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 3 §22.1.2019,valittiin puitejärjestelyyn ensin 212 palveluntuottajaa.

Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran 27.9.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä, jonka seurauksena puitejärjestelyyn lisättiin 68 uutta yksikköä yhtymähallituksen hankintapäätöksen 184 §, 10.12.2019 mukaisesti.

Dynaamisen puitejärjestelyn 2. avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille toisen kerran 1.9.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 18.9.2020 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 24.9.2020.

Tarjousten jättämisen määräaikaan, 5.10.2020 klo 12:00, mennessä saapui yhteensä 55 tarjousta 44 eri palveluntuottajalta. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Helsingin kaupungin hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi kohteittain tarjousvertailussa. Päätös on kunkin valitun tarjouksen osalta kuitenkin ehdollinen ja sopimukset voidaan allekirjoittaa vasta, kun tarjoaja on esittänyt kaikki hankintayksikön vaatimat todistukset.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina
vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat  hankintayksiköiden määrittelemää laatutasoa.

Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko koko dynaamisen puitejärjestelyn osalta on esitetty liitteessä 2.

Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 48 miljoonaa euroa (alv 0 %) laskettuna dynaamisen puitejärjestelyn kokonaiskestolle 1.1.2019-31.12.2022. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.
    
Sopimus
Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset 1.1.2021 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 31.12.2022 saakka. 

Aiemmin puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina puitejärjestelyn päättymiseen saakka sopimustensa mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuntayhtymän osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. 
        
Toimivalta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista,sopimuksista ja sitoumuksista,milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen dynaamiseen puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset.
Hyväksytyt tarjoukset on lisätty dynaamisen puitejärjestelyyn tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Dynaamisen puitejärjestelyn päivitetty tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2. 

Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta sopimuskausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy dynaamisen puitejärjestelyn päättyessä 31.12.2022.  Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset (Suomen Asiakastieto Oy:n Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän aikuisten mielenterveys, päihde-ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Perustelut

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito, perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.

Hankinnan valmistelun taustaa 
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula), Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja muut osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä 3.

Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.7.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 3 §22.1.2019,valittiin puitejärjestelyyn ensin 212 palveluntuottajaa.

Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran 27.9.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä, jonka seurauksena puitejärjestelyyn lisättiin 68 uutta yksikköä yhtymähallituksen hankintapäätöksen 184 §, 10.12.2019 mukaisesti.

Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille toisen kerran 1.9.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä, jonka seurauksena puitejärjestelyyn lisättiin 55 uutta yksikköä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen hankintapäätöksen 175 §, 24.11.2020 mukaisesti. 

Dynaamisen puitejärjestelyn 3. avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille kolmannen kerran 1.9.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 10.9.2021 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 16.9.2021.

Tarjousten jättämisen määräaikaan, 30.9.2021 klo 16:00, mennessä saapui yhteensä 51 tarjousta 37 eri palveluntuottajalta. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Helsingin kaupungin hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Yhden palveluntuottajan tarjoaman perustason laitoshoidon yksikön osalta dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä esitetty tarjous koski jo puitejärjestelyyn aiemmin valittua yksikköä. Kyseinen tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, mutta palveluntuottajan esittämä yksikkö jatkaa dynaamisessa puitejärjestelyssä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallituksen hankintapäätöksen 175 §:n Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta - Dynaamisen puitejärjestelyn 2. avaaminen 24.11.2020 mukaisesti 1.1.2021 alkaneella sopimuksella.  

Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukaisia ja tulivat huomioiduiksi kohteittain tarjousvertailussa. Päätös on kunkin valitun tarjouksen osalta kuitenkin ehdollinen ja sopimukset voidaan allekirjoittaa vasta, kun tarjoaja on esittänyt kaikki hankintayksikön vaatimat todistukset.
 

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina
vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat  hankintayksiköiden määrittelemää laatutasoa.

Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko koko dynaamisen puitejärjestelyn osalta on esitetty liitteessä 2.

Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 48 miljoonaa euroa (alv 0 %) laskettuna dynaamisen puitejärjestelyn kokonaiskestolle 1.1.2019-31.12.2022. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.
    
Sopimus
Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset 1.1.2022 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 31.12.2022 saakka. 

Aiemmin puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina puitejärjestelyn päättymiseen saakka sopimustensa mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuntayhtymän osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on uuden sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi. 
        
Toimivalta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista,milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

tarjoajat, hankintapäällikkö, hankintapalvelut, lastensuojelun päällikkö

Liitteet

Oheismateriaali