Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 86 Istekki Oy:n suunnattu osakeanti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle

KEUDno-2021-11537

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Perustelut
1.    Taustaa
1.1.     Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kokonaisarkkitehtuuri

Keski-Uudenman sote -kuntayhtymän tavoitearkkitehtuuria rakennetaan kerroksellisesti. Kerroksellinen arkkitehtuuri mahdollistaa arkkitehtuurikokonaisuuden osittaisen päivittämisen/ylläpitämisen ja on näin ollen erittäin kustannustehokas ratkaisu verrattuna arkkitehtuuriratkaisuun, josta puuttuu kerroksellisuus ja kokonaisia tai useita kerroksia joudutaan vaihtamaan teknologian vaihtuessa tai päivittyessä. Kuva liitteessä 8 s.2.
 
Arkkitehtuuriin liittyviä eri osa-alueita hankitaan joko kokonaan tai osittain eri kumppaneilta. Kerroksellisen arkkitehtuurin rakentaminen etenee vaiheittain. Osana APTJ -kilpailutusta rakentuu integraatioiden hallinta-, tiedonkeruu- ja sähköisen asioinnin kerros usean kumppanin avulla. Kokonaisuuden rakentamisen tulee edetä aikataulullisesti hyvin yhtenäisesti, koska esimerkiksi tiedonkeruukerroksen järjestelmien asiakaskäyttöliittymät toteutuvat osana sähköisen asioinnin kerrosta. Näin ollen käynnissä olevan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutuksen tulee edetä aikataulullisesti yhtenäisesti sähköisen asioinnin ja integraatioiden hallinnan kerroksen rakentamisen kanssa. 
Kerroksellisen arkkitehtuurin perusta rakentuu osana perustietotekniikan ja tietoliikenteen kilpailutuksen käyttöönottoa. Sen kautta rakentuvat tietoturvan hallinta- ja perustietotekniikka-, tietoliikenne- ja telepalvelukerros. 

1.2.    IstekkI Oy:ltä ensi vaiheessa hankittava palvelukokonaisuus

Istekki Oy:ltä on suunniteltu ensivaiheessa hankittavan palvelut sähköisen asioinnin, potilastiedon arkistointiin ja integraatioiden hallinnan kerrokseen.  Istekki Oy:n tarjoama sähköisen asioinnin alustakokonaisuus on laajassa käytössä nimenomaan sosiaali- ja terveyshuollon puolella. Palveluhankinta edellyttää asiakasomistajuutta. 
Hankkiessamme sähköisen asioinnin alustan Istekki Oy:n kautta, pystymme hyödyntämään heille jo syntynyttä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden rakentamisesta. Hankittava sähköisen asioinnin alusta on yksilöity Keski-Uudenmaan soten käyttöön ja pystymme itse määrittelemään sen kehittämisen suunnan.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan myötä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle jää arkistoitavaksi kuusitoista asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Istekki Oy:n arkistoratkaisu tarjoaisi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kokonaisuuden, joka mahdollistaa sekä hallinnollisten tietojen arkistoinnin, potilastietojen arkistoinnin Kanta-palveluihin, dokumenttien sähköisen hallinnan sekä sähköisen allekirjoituksen.

Osana asiakas- ja potilastietojärjestelmä hankintaa on tunnistettu haasteita markkinoilla olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien kyvykkyydestä integraatioihin. Tätä haastetta kyetään paikkaamaan hankkimalla integraatioalusta, joka kykenee täydentämään muiden järjestelmien integraatiokyvykkyyttä. Istekki Oy:n integraatioalusta ratkaisu on myös laajasti käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja Istekki Oy:llä on vuosien kokemus nimenomaan sote-järjestelmien integraatioiden toteuttamisesta eri organisaatioissa. Integraatiopalveluiden hankinta Istekki Oy:n ratkaisulla mahdollistaa tietojen tehokkaan siirtymisen järjestelmien välillä kerroksellisen arkkitehtuurin rakentumisen myötä. 

1.3.    Osakkuuden yhteys käynnissä oleviin sopeutustoimiin

Kuntayhtymän hajanainen kuntakohtainen sähköisen asioinnin kokonaisuus muodostuu usean eri sovelluksen tarjoamista palveluista. Käytössä ei ole yhtenäistä sähköisen asioinnin kokonaisuutta, jonka muodostaminen on yhtenä tavoitteena uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksessa. 
Nykyinen sähköisen asioinnin kokonaisuus pitää sisällään joitain erittäin kalliita palveluita, joista on tarkoituksenmukaista luopua osana kuntayhtymän talouteen liittyvää sopeutustoimintaa. Näistä palveluista luopuminen edellyttää sähköisen asioinnin alustan hankintaa, jonka varaan uusi asiointikokonaisuus rakentuu. Luopumalla näistä kalliista sovelluksista (Liite 8) ja ottamalla käyttöön edulliset kansallisen tason sovellukset sekä sähköisen asioinnin alustakokonaisuuden säästetään vuositasolla noin 0,8 milj.€ (noin 3 milj.€ 48 kk). Tämä on huomioitu osana vuoden 2022 talouskehyssuunnittelua.  


2.    Istekki Oy

Istekki Oy tarjoaa asiakasomistajilleen In-House periaatteella niiden tarvitsemia palveluita. Istekki Oy:n asiakasomistajia ovat mm. sairaanhoitopiirit, kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät. Istekki Oy on erikoistunut tarjoamaan IT-palveluita nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille sekä kuntasektorille. Erityisenä vahvuutena on nimenomaan kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon IT-palvelut. 


3.    Liittyminen osakkaaksi

 Tullakseen Istekki Oy:n asiakkaaksi (Liite 7), merkitsee Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Istekki Oy:n osakkeita suunnatun osakeannin merkintäehtojen mukaisesti.  Istekki Oy:n hallitus päätti 3.6.2021 suunnatusta osakeannista Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä merkitsee 5 osaketta. Yksittäisen osakkeen arvon ollessa 1 905,50 euroa, on kokonaismerkintähinta arvoltaan näin ollen 9 527, 50 euroa. 
 

  


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Edellä olevan perusteella, esitetään että 

A)    Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä merkitsee Istekki Oy:n osakkeita suunnan osakeannin ehtojen mukaisesti 5 kappaletta kokonaishintaan 9 527,50 euroa  
B)    Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liittymiseen liittyvät tarvittavat asiakirjat. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Istekki Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).