Henkilöstöjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Toisen vaiheen harmonisointi

KEUDno-2019-1398

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun § 6 palkkausjärjestelmästä ja soveltamisohjeen mukaan Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. Palkkausjärjestelmä on tarkistettava säännöllisin väliajoin.

Soveltamisohjeen mukaan työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteen sovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on nostaa palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja työnantajan taloudellisesta tilasta.

Soveltamisohjeen mukaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään on laadittava suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymässä KVTES:n piirissä palkkojen harmonisoinnin aikataulu ja kustannusarvio.

Oikeuskäytännössä työsopimuslain 2 luvun 2 §:n säännöstä tasapuolisesta kohtelusta ja syrjintäkiellosta on vakiintuneesti tulkittu niin, että liikkeen luovutuksen jälkeen samoissa tehtävissä voi tilapäisesti olla erisuuruisia palkkoja. Myös KVTES:ä voidaan tulkita niin, että yhtä vaativiksi arvioiduissa tehtävissä voi olla erisuuruisia tehtäväkohtaisia palkkoja, milloin ero johtuu liikkeen luovutuksesta, kunhan erot poistetaan kohtuullisessa ajassa.  Vaikka muutostilanteista, mukaan luettuina liikkeenluovutuksista, seuranneita palkkaeroja on oikeuskäytännössä sinänsä pidetty perusteltuina, työnantajalla on korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan velvollisuus pyrkiä korjaamaan nämä erot (KKO 2004:103, KKO 1992:18). Myös ratkaisuissa KKO 2010:5, KKO 2013:10 ja KKO 2013:11 on katsottu, etteivät palkkausperusteet tai palkkausperusteiden erot saa muodostua pysyviksi samaa työtä tekeville, vaan erot on poistettava kohtuullisessa ajassa (työtuomioistuimen ratkaisu TT 2011:29). Oikeuskäytännössä ei ole kuitenkaan määritelty tarkemmin sitä, mitä on pidettävä kohtuullisena aikana. Työtuomioistuimen aikaisemmassa ratkaisukäytännössä hyväksyttävänä syynä työntekijöiden erilaiseen kohteluun palkkauksen osalta ei kuitenkaan ole pidetty taloudellisten voimavarojen niukkuutta.

Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymän palkkojen kaksi vaihtoehtoista harmonisointisuunnitelmaa sekä kustannusten jakautuminen suunnitelmissa. Laskelmien mukaan palkkojen harmonisointitarve kokonaisuudessaan on vuositasolla n. 4.6 milj. euroa. Edellä esitettyihin työtuomioistuimen päätöksiin perustuen tulee Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymässä harmonisoida palkat viivytyksettä lähivuosien aikana.

Esityksenä on päätöksen tekeminen Vaihtoehto 1 ja Vaihtoehto 2 välillä, jolloin harmonisointi tehdään suunnitelmallisesti vaiheittain joko vuosien 2019 – 2022 (V1) aikana tai vuosien 2019-2021 (V2) aikana. Vuoden 2019 osalta harmonisointi on suoritettu perustuen 19.3.2019 saavutettuun neuvottelutulokseen henkilöstöjärjestöjen kanssa järjestelyerän 1.1.2019 jakamisesta. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä on suunniteltu varattavan palkkojen harmonisointiin 0,9 milj. euroa sivukuluineen, joka sisältyy Vaihtoehto 1.

Mikäli päätöksenteossa päädyttäisiin Vaihtoehto 2, käytettäisiin vuonna 2020 palkkojen harmonisointiin alkuperäisenä tavoitteena ollut 1 795 500 milj. euroa. Vuoden 2020 raami on kuitenkin niin tiukka, että noin 1 Me vajausta suunniteltuun ei voida kattaa talousarvion sisältä.

Harmonisointisuunnitelma tarkentuu vuosittain tehtävästä erillisestä suunnitelmasta eurojen kohdentumiseksi hinnoitteluliitteittäin. Uudet virka- ja työehtosopimukset astuvat voimaan 1.4.2020, sopimusten vaikutuksia ja mahdollisuuksia ei harmonisointisuunnitelmien euromäärissä ole huomioitu.

Liitteenä harmonisointisuunnitelma vaihtoehtoineen ja kustannusarvioineen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää liitteenä olevan harmonisointisuunnitelman joko Vaihtoehdon 1 tai Vaihtoehdon 2 aikataulun ja kustannusarvion ja esittää sen edelleen yhtymähallitukselle päätettäväksi.

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti liitteenä olevan harmonisointisuunnitelmaksi Vaihtoehdon 1 aikataulun (vuosina 2019-2022) ja kustannusarvion ja esittää sen edelleen yhtymähallitukselle päätettäväksi. Lisäksi henkilöstöjaosto päätti, että yhtymähallituksen kokouksessa asian käsittelyn yhteydessä avataan tarkemmin harmonisointikustannusten jakaantuminen kunnittain sekä kuvataan nykyisten palkkojen ero suurimpien ammattiryhmien osalta.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjaoston kokouksen 23.10.2019 edellyttämät lisäselvitykset palkkojen harmonisointisuunnitelmaan ja aikatauluun esitellään yhtymähallituksen kokouksessa. Liitteenä palkkojen harmonisointisuunnitelma (henkilöstöjaostossa päätettävänä ollut liite harmonisointisuunnitelmasta tehtynä kokouksessa esille tulleet tekniset korjaukset).

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä harmonisointisuunnitelman aikataulun ja kustannusten jakautumisen vuosille 2019-2022 Vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Esteellisyys

Paula Vilhunen

Eriävä mielipide

Eemeli Peltonen

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Eemeli Peltonen esitti Maiju Tapiolinnan ja Sirkka Rousun kannattamina, että yhtymähallitus päättää hyväksyä harmonisointisuunnitelman aikataulun ja kustannusten jakautumisen vuosille 2019-2021 vaihtoehdon 2 mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Eemeli Peltosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 14  JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä.

Äänestystulokset

 • Jaa 14 kpl 74%

  Kati Lepojärvi, Aki Korpela, Anna Helin, Juha Virkki, Tapio Havula, Helinä Perttu, Liljan-Kukka Runolinna, Pauliina Naala, Annika Kokko, Kallepekka Toivonen, Arto Lindberg, Virpi Räty, Mika Mäki-Kuhna, Heta Ravolainen-Rinne

 • Ei 5 kpl 26%

  Sirkka Rousu, Erkki Laukkanen, Arto Järvinen, Eemeli Peltonen, Maiju Tapiolinna

Valmistelija

 • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa (§ 48, 19.12.2019. Yhtymähallitus vahvisti vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanon 21.1.2020 § 10 kokouksessaan.

Osana talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2021-2022 hyväksyttiin kuntayhtymän henkilöstön palkkojen harmonisoinnin toiseen vaiheen määräraha 711 018 €/vuosi, jonka suuruus on kuukaudessa 56 430 €/kk (jakaja 12,6 kk)

Yhtymähallituksen päätöksen (29.10.2019 § 144) mukaan toisen, kolmannen ja neljännen vaiheen palkkojen harmonisoinnin tarkempi kohdentaminen neuvotellaan erikseen henkilöstöjärjestöjen kanssa. Neuvottelut tarkemmasta harmonisoinnin kohdentamisesta hinnoitteluliitteittäin.

Järjestöjen kanssa on neuvoteltu määrärahan kohdentamisesta toisen vaiheen harmonisoinnista. Määrärahojen kohdentamisesta on neuvoteltu palkkausjärjestelmien kehittämistyön yhteydessä sekä erillisissä neuvotteluissa. Toisen vaiheen harmonisoinnin määrärahan kohdentamisesta neuvoteltiin yhtymähallituksessa päätettyjen harmonisoinnin periaatteiden mukaisesti:  

 • Palkkojen epäkohtien ja harmonisoinnin määrittely tehdään KVTES:n virka- ja työehtosopimuksen säädöksien sekä palkkausjärjestelmille asetettujen tavoitteiden perusteella. Tavoitteet kuvaavat yleisellä tasolla Keusoten palkkapolitiikkaa.  
 • Palkkausjärjestelmän kehittämistyön tarpeet ja tehtävien vaativuuden arviointi tuodaan mukaan harmonisointiin

Neuvotteluissa toisen vaiheen harmonisoinnin määräraha kohdennettiin seuraavasti:

Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmä 340 200 €/vuosi (27 000 €/kk)

 • kohdennus palkkausjärjestelmän käyttöönottoon kokonaisuudessaan ja palkkojen harmonisointiin 1.1.2020 lähtien
 • harmonisoinnin piirissä 160 työntekijää
 • kohdentaminen tehtiin kokonaispalkkarakenteen muutokseen: KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti sopien JUKO/LS:n kanssa, että kenenkään kokonaispalkka ei laske, mutta palkkarakenne muuttuu.

Hammaslääkäreiden palkkausjärjestelmän palkkojen harmonisointiin käytetään 25 200 €/vuosi (2000 €/kk)

 • kohdennettiin palkkausjärjestelmän käyttöönottoon kokonaisuudessaan ja palkkojen harmonisointiin 1.9.2020 lähtien
 • harmonisoinnin piirissä 95 työntekijää
 • kohdentaminen tehtiin kokonaispalkkarakenteen muutokseen: KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti sopien JUKO/LS:n kanssa, että kenenkään kokonaispalkka ei laske, mutta palkkarakenne muuttuu.

 
KVTES:n liitteen 3 ja 4 palkkausjärjestelmän harmonisointiin kohdennetaan 320 418 €/vuosi (25 430 €/kk)

 • kohdennettiin palkkausjärjestelmän käyttöönottoon kokonaisuudessaan ja palkkojen harmonisointiin 1.8.2020 lähtien
 • kohdentaminen tehtiin KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti, siten, että palkkojen harmonisointi aloitetaan yhteensovittamalla nykyiset tehtäväkohtaiset palkat uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja kohti uuden palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja
 • harmonisoinnin piirissä 1153 työntekijää 2500 työntekijästä

Liitteeseen 3 kohdennetaan 47 559,04 €
Liitteeseen 4 kohdennetaan 19210,01 €
 
Liitteen 1, asiantuntijat ja johto – palkkausjärjestelmään kohdennetaan 25 200 €/vuosi (2000 €/kk)

 • palkkausjärjestelmän kehittämistyö käynnistynyt  
 • palkkaepäkohtia on tarkasteltu nykyisen materiaalin pohjalta suhteessa uuden palkkausjärjestelmän työn vaativuuden arviointiin varovaisuusperiaatteella
 • Harmonisoinnin piirissä 18 työntekijää

Liitteen1 harmonisointiin kohdennettiin palkkaepäkohtiin 1312,23 €/kk
Palkkahinnoittelun ulkopuolisiin tehtävien palkkaepäkohtiin 687,77 €/kk
Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastamiseen yhteensä 2000 €/kk.

Liitteen 1, asiantuntijat ja johto -palkkausjärjestelmään kohdentamisesta ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastamisen ajankohdasta neuvotellaan 15.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee toisen vaiheen harmonisoinnin määrärahan kohdentamisen tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.