§ 8 Päätös Skylight Finlandin valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään

Lataa 

KEUDno-2021-418

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

vammaispalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Hankintajärjestelmä ja kohde
Hankintayksikkö julkaisi 17.6.2021 hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön numero KEUDno-2021-418 ilmoituskanavissa www.hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi. Hankintailmoituksella perustettiin sote-kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä (jatkossa hankintajärjestelmä), jossa kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.
Kuljetukset perustuvat pääosin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Palvelun käyttäjinä ovat pääosin tilaajan asiakkaat. Käyttäjinä voi olla myös sotepalveluhenkilöstöä ja muita ryhmiä. Kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Kohteena voivat olla sotekuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, joita on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kansa.
Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia sekä vainajien kuljetuksia tarpeen mukaisella ajoneuvolla toteutettuna.


Hankintajärjestelmä jakaantuu perustamisvaiheessa luokkiin seuraavasti:
Luokka 1 M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari
Luokka 2 M1 luokan henkilöauto, pieni esteetön auto
Luokka 3 M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto
Luokka 4 M2 luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella
Luokka 5 N1 luokan ajoneuvo, pakettiauto


Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteessä "Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet". Hankintajärjestelmä on voimassa kuusi (6) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin.
Hankinnan ennakoitu laskennallinen arvo on 8M€/ vuosi, alv 0 %. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kuljetuspalvelujen kustannukset maksetaan useilta eri kustannuspaikoilta.


Hankintamenettely
Kyseessä on liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 - 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.


Osallistumishakemukset
Skylight Finland jätti 2.9.2022 osallistumishakemuksensa sote-kuljetuspalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän luokkaan:
Luokka 1 M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari


Ehdokkaan valinta
Hankintajärjestelmään hyväksytään ehdokkaat, jotka täyttävät hankintailmoituksessa ja osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö on käsitellyt osallistumishakemukset seuraavasti:
•    ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastus
•    soveltuvuustarkastukseen perustuva ehdokkaiden valinta hankintajärjestelmän luokkiin
•    hankintapäätös ehdokkaan valinnasta ja sen tiedoksi antaminen
Hankintalain (1397/2016) 114 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Lainkohdan mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.
Saatu osallistumishakemus ja ehdokas täyttivät asetetut soveltuvuus- ja muut vaatimukset.


Ilmoitus
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on hankintalain 148 §:n mukaan ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.
Ehdokasta pyydetään huomioimaan, että dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
 

Päätös


Päätän hyväksyä Skylight Finlandin sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Allekirjoitus

Vammaisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Alapiessa

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut