§ 64 CGI:n asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoallasintegraation viimeistely

Lataa 

KEUDno-2019-1626

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 136 § 1 momentissa säädetään, että hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä. Lainkohdan 136 § 2 momentissa säädetään poikkeuksista 1 momentissa mainittuun pääsääntöön. Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voitaisiin tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä sanotussa momentissa luetelluissa tilanteissa. Muutos olisi sallittu 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa riippumatta siitä, täyttääkö muutos 1 momentissa määritellyt olennaisuuden tunnusmerkit. Lainkohdan 2 momentin 2 kohdan mukaan olennaisena sopimusmuutoksena ei pidetä muutosta, mikäli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Toimituksessa noudatetaan Keski-Uudenmaan Sotekuntayhtymän ja CGI Suomi Oy:n välisen nykyisen sopimuksen ehtoja.  Hankinnassa on kyse alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu, joka hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta. Lisäpalvelua ei voida muun ohella liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvistä syistä hankkia muulta palveluntuottajalta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa. Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta ja suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia järjestelmän käytössä ja kunnossapidossa.

Hankintasopimuksen muutos ei ylitä hankintalain 136 § 3 momentissa määriteltyä enimmäismäärää ottaen huomioon 5 momentissa mainittu indeksiehto. Näin ollen kysymys on hankintalain 136 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesta sallitusta hankintasopimuksen muutoksesta.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän,

1. Tilata CGI Suomi Oy:ltä tarjouksen T10102795 mukaisesti Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten ProConsona ja/tai Pegasos tietovarastojen sekä Winhit järjestelmän tietojen hakurajapinnan viimeistelyn hinta-arviolla 44 400 € (alv 0%). Kokonaishinta määräytyy edellä kuvatun työmäärän lisäksi lisä- ja selvitystöistä, jotka on kuvattu tässä dokumentissa.

2. Sitoutua maksamaan hakurajapinnan vaatiman tuotantoympäristön Azure-kulut, kunnes päätös ylläpitosopimuksesta on tehty.

Allekirjoitus

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut