§ 27 Päätös Keusoten kotihoidon hoitajien hankinnasta ajalle 2.5. – 30.9.2022 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-202- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella

Lataa 

KEUDno-2022-3300

Päätöspäivämäärä

11.5.2022

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)

§ 20 Palvelujohtaja päättää palvelualueensa sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 2 500 000 euroa.

 

Kuvaus

Keusote toteutti Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025 hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien kotihoidon hoitajien hankintaa ajalle 2.5. – 30.9.2022.

Tarjousvertailussa osa-alueissa 2, 3, 12, 13, 14, ja 15 on kaksi tarjoajaa päätynyt tasatilanteeseen.

Tarjouspyynnössä ei ollut mainintaa asian ratkaisemisesta tasatilanteessa.

Hankintalaki ei sisällä säännöksiä menettelystä tilanteessa, jossa tarjousvertailu päättyy tasapisteisiin. Hankintayksiköllä on näin ollen harkintavaltaa sen suhteen, millä perusteella se valitsee tarjouskilpailun voittajan. Hankintamenettelyn voittajan valinnassa on kuitenkin varmistuttava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen täyttymisestä (hankintalain 2 §:n 1 momentti).

Hankintaoikeudellisessa oikeuskäytännössä on tarjoajien tasatilanteisiin liittyen todettu, että hankintayksiköllä on tarjoajien tasatilanteessa mahdollisuus arpoa voittaja, eikä arpominen ole tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen vastaista.

Edellä mainituista syistä hankintayksikkö on päätynyt suorittamaan kahden henkilön läsnä ollessa arvonnan tasapisteisiin päätyneissä osa-alueissa. Kussakin osa-alueessa arvonnan lopputuloksen mukainen palveluntuottaja valittiin näistä tasapisteisiin päätyneistä tarjoajista. Arvonnassa käytettiin menetelmää, jossa kummallakin tarjoajalla oli yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi.

Lisäksi osa-alueeseen 11, Järvenpään kohteeseen Myllytie 11 ei valita kilpailutuksen perusteella hoitajaa, koska kyseiseen kohteeseen on saatu rekrytoitua muutoin hoitaja. Tarjouspyynnössä on mainittu, että ”Hoitajia voidaan siis valita myös vähemmän kuin ilmoitettu määrä, mikäli kriteerit täyttäviä tarjouksia ei tule ilmoitettua määrää tai mikäli tarve muuttuu, esimerkiksi sen myötä, että hankintayksikkö saa itse rekrytoitua tekijöitä ilmoitettuihin paikkoihin”.

Poislukien osa-alue 11, tarjouskilpailun lopputuloksena arvonnan osalta osa-alueiden 2, 3, 12, 13, 14, ja 15  ja muutoin osa-alueiden 1, 4 – 10 ja 16 – 20  osalta kotihoidon hoitajien tarjouskilpailussa sopimustoimittajaksi valitaan kolme (3) toimittajaa:
-    Terveystalo Julkiset Palvelut Oy (yhteensä 1 hoitajaa)
-    FamCare Hoivateho Oy  (yhteensä 13 hoitajaa)
-    Kotipalvelu Eve (yhteensä 5 hoitajaa)

 Hankintapäätöksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta perustelumuistiosta ja vertailutaulukosta. 

Julkisuuslaissa tarkoitettujen viranomaisten hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain nk. yleisöjulkisuutta ja asianosaisjulkisuutta koskevia säännöksiä. Vertailuhinta ei voi koskaan olla salainen.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet hankintapäätöksen perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi. Hankintayksikkö ottaa valittuihin toimittajiin yhteyttä hankintasopimuksen viimeistelemiseksi.

Lisätiedot: Tiina Kangas, hankinta-asiantuntija, tiina.kangas@keusote.fi
 

Päätös

Sairaanhoitajan tarjouskilpailussa sopimustoimittajaksi valitaan kolme (3) toimittajaa:
-    Terveystalo Julkiset Palvelut Oy (yhteensä 1 hoitajaa)
-    FamCare Hoivateho Oy  (yhteensä 13 hoitajaa)
-    Kotipalvelu Eve (yhteensä 5 hoitajaa)

Näiden valituksi tulleiden toimittajien kanssa allekirjoitetaan erikseen hankintasopimus.

Allekirjoitus

Tiina Salminen palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut