§ 17 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, toimintaterapia/ Toimintaterapia Satupuu

Lataa 

KEUDno-2022-9940

Päätöspäivämäärä

29.8.2022

Päätöksen tekijä

kuntoutuspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-​Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö 31.1.2022 § 57

Keski-​Uudenmaan Sote -​kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198

 

Kuvaus

Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymä on kilpailuttanut lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut vuonna 2021 (luokka 2 toimintaterapia hankintapäätös 19.11.2021 palvelujohtaja § 29). Toimintaterapia Satupuu ei ole osallistunut kilpailutukseen.

Sopimuksen mukaan tilaaja hankkii palveluita tarpeensa mukaisesti eikä palveluntuottajilla ole yksinoikeutta toimituksiin tilaajalle. Tilanteissa, ​joissa yksikään sopimuspalveluntuottaja ei sovellu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin,​ on hankinta perusteltua toteuttaa suorahankintana sopimuksen ulkopuolelta.

Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittaman sosiaali-​ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinta on perusteltua toteuttaa asiakaskohtaisena suorahankintana, ​koska kyseinen palveluntuottaja pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan palvelun tarpeeseen.

Hankintalain 108 §:n mukaan hankintayksikön on sosiaali- ​ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet. Saman lain 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan sosiaali- ​ja terveyspalveluhankinnoissa, ​jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- ​tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa asiakaskohtaisen suorahankinnan voi tehdä, jos

1)    Asiakkaan tarve ja muut asiakkaan olosuhteet välttämättä edellyttävät aiemman terapiasuhteen jatkamista ja/tai

2)    Tarvitaan erityisosaamista, jota ei löydy kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja/tai

3)    Kilpailutetut palveluntuottajat eivät pysty tarjoamaan palvelua hoitotakuun aikana (3 kuukautta).

Asiakaskohtaisen suorahankinnan perusteena on kohta ”Asiakkaan tarve ja muut asiakkaan olosuhteet välttämättä edellyttävät aiemman terapiasuhteen jatkamista”.

Hankintapäätös perustuu toimintaterapeutin tekemään arvioon ja perusteluun palvelun tarpeesta sekä kuntoutuspalveluiden esihenkilön hyväksymään suorahankintaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden tarkemmat asiakaskohtaiset suorahankinnan perustelut ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 § 1 momentti 25 kohta).

Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän kuntoutuspalvelut ja Toimintaterapia Satupuu ovat sopineet asiakkaan kuntoutuksesta seuraavilla ehdoilla:

Palveluntuottaja: Toimintaterapia Satupuu

Palvelun sisältö: Toimintaterapia, toteutetaan yksilöterapiana ja lähiympäristökäynteinä

Sopimuskausi: 1.9.2022 alkaen asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan

Hinta: 89 €/ 45 min yksilöterapia ja 134 €/ 45 min lähiympäristökäynti. Lisäksi korvataan matkakustannukset.

Palvelun tarkemmat ehdot liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Liite 1: Sopimusluonnos Asiakaskohtainen suorahankintasopimus lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista

Päätös

Päätän, ​että Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymä hankkii toimintaterapiaa asiakaskohtaisena suorahankintana Toimintaterapia Satupuulta edellä mainituilla ehdoilla.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, kuntoutuspalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Terveyspalvelut ja sairaanhoito