§ 11 Asiakaskohtainen suorahankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista, puheterapiapalvelut Paula Järvinen

Lataa 

KEUDno-2022-9940

Päätöspäivämäärä

20.6.2022

Päätöksen tekijä

kuntoutuspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-​Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö 13.5.2020 § 57

Keski-​Uudenmaan Sote -​kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198

Kuvaus

Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymä on kilpailuttanut puheterapiapalvelut dynaamisessa hankintajärjestelmässä vuonna 2020 (hankintapäätös 14.8.2020 palvelujohtaja § 121). Puheterapian täydentävä kilpailutus on tehty vuonna 2021 (hankintapäätös 16.9.2021 kuntayhtymän johtaja § 120). Puheterapiapalvelut Paula Järvinen ei ole osallistunut kilpailutuksiin.

Sopimuksen mukaan tilaaja hankkii palveluita tarpeensa mukaisesti eikä palveluntuottajilla ole yksinoikeutta toimituksiin tilaajalle. Tilanteissa, ​joissa yksikään sopimuspalveluntuottaja ei sovellu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin,​ on hankinta perusteltua toteuttaa suorahankintana sopimuksen ulkopuolelta.

Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittaman sosiaali-​ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinta on perusteltua toteuttaa asiakaskohtaisena suorahankintana, ​koska kyseinen palveluntuottaja pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan palvelun tarpeeseen.

Hankintalain 108 §:n mukaan hankintayksikön on sosiaali- ​ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet. Saman lain 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan sosiaali- ​ja terveyspalveluhankinnoissa, ​jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- ​tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa asiakaskohtaisen suorahankinnan voi tehdä, jos

1)    Asiakkaan tarve ja muut asiakkaan olosuhteet välttämättä edellyttävät aiemman terapiasuhteen jatkamista ja/tai

2)    Tarvitaan erityisosaamista, jota ei löydy kilpailutetuilta palveluntuottajilta ja/tai

3)    Kilpailutetut palveluntuottajat eivät pysty tarjoamaan palvelua hoitotakuun aikana (3 kuukautta).

Asiakaskohtaisen suorahankinnan perusteena on kohta ”Asiakkaan tarve ja muut asiakkaan olosuhteet välttämättä edellyttävät aiemman terapiasuhteen jatkamista”. Asiakkaan terapian vaikuttavuus uhkaisi heikentyä selvästi, jos palveluntuottaja vaihtuisi.

Hankintapäätös perustuu puheterapeutin tekemään arvioon ja perusteluun palvelun tarpeesta sekä kuntoutuspalveluiden esimiehen hyväksymään suorahankintaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden tarkemmat asiakaskohtaiset suorahankinnan perustelut ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 § 1 momentti 25 kohta).

Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän kuntoutuspalvelut ja Puheterapiapalvelut Paula Järvinen ovat sopineet asiakkaan kuntoutuksesta seuraavilla ehdoilla:

Palveluntuottaja: Puheterapiapalvelut Paula Järvinen

Palvelun sisältö: Puheterapia, yksilöpuheterapia (osa-alue 2), toteutetaan koulukäynteinä

Sopimuskausi: 1.8.2022 alkaen asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan

Hinta: hinta 100 €/ 45 min ja matkakustannusten korvaus sopimuksen mukaisesti

Asiakaskohtaisessa suorahankintasopimuksessa noudatetaan puheterapiapalveluiden sopimusten palvelukuvausta, ehtoja ja hintoja. Palvelun tarkemmat ehdot liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Liite: Sopimusluonnos Asiakaskohtainen suorahankintasopimus lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista

Päätös

Päätän, ​että Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymä hankkii puheterapiapalvelua asiakaskohtaisena suorahankintana Puheterapiapalvelut Paula Järviseltä edellä mainituilla ehdoilla.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, kuntoutuspalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut