§ 143 Ateriapalvelu Riihikodon kotiutus- ja arviointiyksikköön, hankintapäätös/Tuusulan kunta

Lataa 

KEUDno-2019-338

Päätöspäivämäärä

22.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintalain 15 §:n 6 mom. mukaan hankintalakia ei sovelleta tilanteisiin, joissa sidosyksikkö, joka on hankintayksikkö, tekee hankinnan siihen määräysvaltaa käyttävältä hankintayksiköltä tai saman hankintayksikön määräysvallassa olevalta toiselta sidosyksiköltä. Kyseessä on niin sanottu käänteinen sidosyksikköhankinta. Käänteinen sidosyksikköhankinta syntyy tilanteessa, joissa kunnan sidosyksikköasemassa oleva kuntayhtymä, joka on hankintayksikkö, tekee hankintasopimuksen kunnan kanssa.

Edellä mainituin perustein Tuusulan kunta täyttää hankintalain 15 §:ssä säädetyt edellytykset.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n 5-kohdan mukaan kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden sopimuskauden arvo on yli 2.500.000 euroa mutta enintään 6.000.000 euroa.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii Tuusulan kunnan ruokapalvelulta ateriapalvelua ja hyväksyn sopimuksen ateriapalvelusta 1.4.2019 alkaen toistaiseksi.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkon, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut