§ 74 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/TupaToveri/Kivikuorma Oy

Lataa 

KEUDno-2020-4972

Päätöspäivämäärä

17.11.2020

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

TupaToveri tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja.TupaToveri täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset.

Palveluiksi hyväksytään Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19§:n mukaisesti kotipalvelun tukipalveluina ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (asiointi- ja saattajpalvelut). 

Asiakasryhmiksi hyväksytään lapsiperheet, vanhukset, kehitysvammaiset, muut vammaiset henkilöt sekä muut apua tarvitsevat henkilöt.  

Katson, että TupaToveri:n palvelu kuuluu edellä lueteltujen palvelujen ja asiakasryhmien osalta kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Päätös on voimassa 1.11.2020 alkaen toistaiseksi.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista, lopettamisesta tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

Allekirjoitus

Minna Koivumäki, Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut