§ 10 Päätös kotihoidon vertaiskehittämisen hankinta Nordic Healthcare Groupilta (NHG)

Lataa 

KEUDno-2019-331

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueen kotihoidon toiminnan kehittämisen kannalta vertaiskehittämisen odotetaan tuovat läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sen toiminnan kokonaisuudesta, jonka vuoksi nähdään tärkeänä osallistua vertaiskehittämisen verkostoon. Hankintaan on varattu määrärahaa kotona asumista tukevien palvelujen yhteisiin kustannuksiin. Osallistuminen NHG:n vertaiskehittämiseen vahvistaisi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhdenmukaista organisoitumista, palvelujen laadun kehittymistä ja Uudistuva Kotihoito – kehittämishankkeen vaikutusten arviointia. Vastaavantyyppistä verkostomahdollisuutta ei ole muuten käytettävissä.

Liitteenä olevassa NHG:n tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa (20.2.2019) palvelun hinta perustuu kotihoidon asiakasmäärään sekä organisaatiorakenteeseen. Toistaiseksi voimassa olevan palvelun arvolisäveroton vuosihinta on Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymälle 31 000€ vuonna 2019. Vuosihinta laskee 23 100€, kun kuntayhtymän jäsenkuntien tiedot ovat yhdistetty yhteiseen tietoaltaaseen siten, että kaikkien jäsenkuntien tiedot toimitetaan NHG:lle samassa aineistossa.

Valtuutus: KU-Sote yhtymävaltuusto (KUSOTEVAL) 13.12.2018 § 56

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotona asumista tukevien palvelujen tulosalue hankkii kotihoidon vertaiskehittämisen Nordic Healthcare Groupilta (NHG) vuosihintaan 31 000€ + voimassa oleva alv. Vuosihinta laskee 23 100€, kun kuntayhtymän jäsenkuntien tiedot ovat yhdistetty yhteiseen tietoaltaaseen siten, että kaikkien jäsenkuntien tiedot toimitetaan NHG:lle samassa aineistossa. Hankinta on voimassa toistaiseksi.

Kotihoidon vertaiskehittämisen avulla vertaillaan eri kotihoidon yksiköiden suorituskykyä, kuten tuottavuutta ja laatua. Samalla syntyy tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn ja tunnistetaan oman organisaation keskeisiä kehittämiskohteita. Saatu tieto edistää käynnistetyn Uudistuva Kotihoito –kehittämistyötä antane tietoa vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi vertaiskehittämisen avulla saadaan käyttöön hyviä toimintatapoja ja muissa mukana olevissa organisaatioissa olevia hyväksi havaittuja käytäntöjä.

Sopimus jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä viimeistään 3 kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä (viimeistään 30.9.), jolloin sopimus päättyy 31.12. samana vuonna. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisilmoituksen ajankohta on vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Johanna Sinkkonen, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut