Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 22 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen opiskelu- ja harrastustoimintahyvinvointikertomuksiin

KEUDno-2021-21722

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuuston jäsen Ritva Poikela esitti yhtymävaltuuston 6.5.2021 kokouksessa aloitteen, jonka yhtymävaltuusto päätti lähettää yhtymähallituksen valmisteltavaksi. 

Aloite:
1) Keusoten alueen Hyvinvointikertomuksen raportointiin lisätään naisten kokeman väkivallan tarkastelu, tilastointi ja ehkäisevät toimet, myös muun kuin lähisuhdeväkivallan osalta. Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että myös jäsenkunnat tekevät näin omissa hyte-kertomuksissaan. 
Vastaus: 
Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman valmistelu on aloitettu kuntayhtymässä syksyllä 2020. Valmistelevaan työryhmään kuuluu edustajat jokaiselta palvelualueelta ja Keukonsernista. Vastuu suunnitelman valmistelusta on Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet tulosalueella. Työryhmää on täydennetty Rikosuhripäivystyksen edustajalla alkuvuodesta 2021. Keväällä 2021 on aloitettu yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, kanssa. THL tulee jatkossa olemaan mukana valmistelutyössä erityisesti koulutusten järjestäjänä liittyen eri työkaluihin teeman liittyen. Työryhmää tullaan vielä laajentamaan järjestötoimijoiden osalta sekä poliisin edustajan osalta. Suunnitelman valmistelua on työstetty myös kuntakohtaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmissä sekä alueellisissa työryhmissä. Kuntayhtymän operatiivinen johtoryhmä on hyväksynyt mallin kokouksessaan 26.10.2021. Strategiseen johtoryhmään lähisuhde- ja perheväkivallan ohjelma on menossa käsittelyyn alkuvuodesta 2022 ja kuntayhtymän päätöksentekoon kevään 2022 aikana. Teemaan liittyvät kuntayhtymän henkilöstölle ja yhdyspintatoimijoille suunnatut koulutukset on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2022. Ensimmäiset koulutukset tulevat käsittelemään ilmiöön tunnistamista ja puheeksi ottamista, THL:n suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottoa sekä henkilöstölle suunnattua infograafia. 
Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tullaan kohdentamaan koskemaan kaikkia kuntayhtymän alueella asuvia kuntalaisia huomioiden niin lähisuhdeväkivallan uhri kuin tekijäkin. Suunnitelman tämänhetkisiä, alustavia, tavoitteita ovat: 

 • Alueellinen lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn alueellinen toimintasuunnitelma 2021-2025 on valmis ja käytössä. Kuntayhtymätasoisesti käytössä yhdessä sovitut työmenetelmät ja niiden käyttöönottoon on koulutussuunnitelma. Alueellisen moniammatillisen MARAK -työryhmän perustaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Luotu yhteinen mittaristo toimenpiteiden raportointiin. 
 • Menetelmiä ja koulutusta lähisuhde- ja perheväkivallan varhaiseen tunnistamiseen sekä huolen puheeksi ottamiseen (sekä tekijä että uhri). Koulutusten kohdentaminen kuntayhtymän henkilöstölle huomioiden myös yhdyspinnalla olevat toimijat, esim. kuntien, seurakuntien ja III sektorin toimijat. 
 • Monialaisen yhdyspintatyön organisoiminen, roolien ja vastuiden selventäminen kuntayhtymässä sekä alueellisesti eri toimijoiden kesken. Yhteisesti sovitut työmenetelmät kuntayhtymän käytössä ja niihin saatavilla koulutusta. Vakioidut mallit puheeksi ottamiselle mahdollisiin väkivallan kohtaamisiin liittyen. 
 • Asiakasprosessien kuvaaminen monialaisena yhteistyönä ja niiden käyttöönotto, sekä uhrin että tekijän kannalta. 

Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä, joka tehdään vuosittain kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle. Suunnitelman valmistelussa tullaan huomioimaan myös hyvinvointialueelle siirtyminen ja sen mahdolliset vaikutukset suunnitelmaan. Osana suunnitelman hyväksymistä on erillisen viestintäsuunnitelman tekeminen ja infomateriaalien valmistelu eri toimijoiden työn tueksi ja kuntalaisinfoksi.   

Aloite: 
2) Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että kunnat tarkastelisivat omissa hyvinvointikertomuksissaan aikuisten toimintakyvyn edistämistä ja säilymistä vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisella, erityisesti kuntien omien kansalais- ja työväenopistojen toiminnan osalta. Tämän voisi sisällyttää myös Keusoten hyte-kertomukseen.  

Vastaus:
Kuntayhtymän alueella on perustettu v. 2019 alueellisen liikkumis- ja elintapaneuvonnan työryhmä, jonka tavoitteena on luoda selkeämpi asukkaan palvelupolku kuntayhtymän palvelujen sekä kuntien liikuntapalvelujen kesken. Yhtenä tavoitteena on yhteisten mittareiden luominen ja käyttöönotto kuntien liikuntapalvelujen kesken liikkumis- ja elintapaneuvontaan liittyen. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja keväällä 2021 työryhmä täydentyi Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon alueen edustajasta. 
Vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisen mittareiden osalta tavoitteena on tiivistää yhteistyötä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmien kanssa tiedon integraatioiden näkökulmasta. Aloite on tuotu tiedoksi myös alueelliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmälle keskustelua ja kommentointia varten. Kuntayhtymän pitämien koulutusten osalta tulee aloittaa keskustelut kuntien vapaa sivistystyön vastuuhenkilöiden kanssa. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
 • esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 1.  hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Valmistelija

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
 • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Käsittely:

Petri Kolmonen teki ehdotuksen, että valtuusto hyväksyy asian päätöksenteon yhteydessä ponnen siitä, että myös miehiin kohdistuvaan väkivaltaan tulee puuttua.

Puheenjohtaja totesi, kuultuaan asiassa hallintojohtajaa, että esitetty ponsi laajentaisi asiassa tehtyä päätöstä, joten tehty ehdotus raukeaa tältä osin.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.