Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 19 Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KEUDno-2022-10224

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 18.5.2022

§ 45

Tilintarkastuskertomus 2021, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Valmistelija
Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös,​joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.  Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,​tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus,​jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä,​onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT,​KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2021 tiIintarkastuskertomuksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021,​
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi,​
c) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää yhtymävaltuustolle,​ että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

 

*****

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää:
a) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,​
b) hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
c) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pidettiin käsittelytauko §:n 19 käsittelyn jälkeen klo 19.39-19.45.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta