Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilintarkastuskertomus 2019, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

KEUDno-2020-2078

Perustelut

Tarkastuslautakunta, § 39, 20.05.2020

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava
valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.


Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.


Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2019
tiIintarkastuskertomuksen.


Ehdotus


Esittelijä: Kristiina Hakala
Tarkastuslautakunta päättää:
a) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
b) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi,
c) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
d) esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.


Päätös
Hyväksyttiin esitys.

_____________________________________________________________________

Yhtymävaltuusto, 09.06.2020,  § 21

Liitteet

  1. Tilinpäätös 2019 FINAL
  2. TP 2019_liite_hallitus_14.4.
  3. Tilintarkastuskertomus 2019
  4. Pöytäkirja_Tarkastuslautakunta_20.05.

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
  • hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
  • myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus on 14.4.2020 allekirjoittanut kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattanut tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyyn.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta