Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 14 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

KEUDno-2022-1644

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Valtuustoaloite Keski-Uudenmaan soten valtuustolle 16.12.2021: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Järjestöjen toiminnalla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi kohdentua asukasyhteisöihin sekä yksilöihin ja perheisiin, ja se voi olla esimerkiksi vertaistukea osana sote-asiakkaiden palveluketjua tai -kokonaisuutta. Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen on myös kunnan asukkaiden palvelujen kannalta merkityksellistä, onhan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kuntien keskeisin kuntalain mukainen tehtävä.

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja alueelliset verkostojärjestökumppanit toteuttivat järjestöjen sote-muutostukea selvittävän kyselyn. Sen mukaan noin kolmasosa kunnista ei tiedä miten mm. järjestöavustukset jatkuvat hyvinvointialueiden käynnistyessä.

Kun Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa perustivat vuoden 2018 alusta käynnistyneen vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän, tuolloin todettiin, että järjestöjen toiminnan tukeminen on edelleen kuntien toimintaa. Kun nyt siirrytään lakisääteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliseen ratkaisuun, on tärkeää, että yhteistyön toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että yhteistyön tarpeet ja edellytykset tunnistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen käyttöä, järjestöavustuksia sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista koskien järjestöyhteistyötä. Parhaillaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelua tehdään useissa ryhmissä, joista yksi on Yhdyspintaryhmä.

Valtuustoaloite:

Keusote laatii yhdessä kuntien kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen kanssa toteutuvasta yhteistyöstä koskien myös taloudellista tukemista
Keusote päivittää hyvinvointialueen strategiaa toimenpanevia suunnitelmia järjestöyhteistyön kehittämiseksi hyvinvointialueen, kunnan ja erilaisten järjestöjen kesken

Vastine:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämisen (v.2018) ja tuotannon (v.2019) toimintojen siirtymävaiheissa kuntayhtymä ja alueen kunnat sopivat työnjaosta järjestöjen toimintaedellytysten tukemisen ja avustusten suhteen aloitteessa kuvatulla tavalla, järjestöavustukset jäivät kuntiin. Tämän jälkeen alueen kukin kunta ja kuntayhtymä ovat sekä itsenäisesti että yhdyspinnoilla kehittäneet omaa kumppanuustoimintaansa omien painopisteidensä mukaisesti. Tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja kuntayhtymän välillä on tehty aloitteeseen liittyen erityisesti kuntayhtymän osallisuusohjelman suunnittelussa ja toimeenpanossa, alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä sekä Hyte-allianssi kumppanuusmallin kehittämisessä. Mukana tässä yhteistyössä on ollut 3. ja 4.sektorin toimijoita laajasti, kuten myös muita alueellisia kumppaneita esim. ev.lut- seurakuntia sekä kansallisia järjestötoimijoita.

Osana hyvinvointialuevalmisteluja on myös nähty tarpeellisena muodostaa yhteinen näky Keski-Uudenmaan alueen järjestöjen toiminnan tukemisen periaatteisiin ja avustamiskäytäntöihin. Kuntien, kuntayhtymän ja järjestöjen kesken on tässä kokonaisuudessa suunniteltu yhteistapaaminen kesäkuussa 2022. Osaltaan keskustelujen/neuvottelun tarkempaan ajankohtaan on vaikuttamassa alueen järjestöjen yhteishanke järjestöjen neuvottelukunnasta, jonka tavoitteena on koota alueen järjestöjä saman sateenvarjon alle ja osaksi Hyte-allianssi kumppanuusmallia. Keski-Uudenmaan alueen järjestöjen neuvottelukunta on alueen järjestöjen itsenäisesti johtama ja koordinoima kokonaisuus, johon he ovat saaneet kansallisesti tukea SOSTE (Suomen Sosiaali- ja terveys ry) -kattojärjestöltä, työtä alueella on johtanut Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto alueen muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Järjestöyhteistyön kehittäminen on ollut tärkeä osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän strategiaa ja sitä toimeenpanevia suunnitelmia koko sen toiminnan ajan. Kuntayhtymä aloitti tavoitteellisen ja suunnitelmallisen yhteistyön alueen järjestöjen kanssa HYTE-allianssi hankkeen kautta, jossa luotiin avoimessa yhteistyössä ja tasavertaisina kumppaneina kuntien, kolmannen sektorin ja yhteisöjen kanssa yhteinen toimintamalli. Toimintamallin edelleen kehittäminen ja käytäntöön vieminen jatkuu osana hyvinvointialuevalmisteluja. Hyte-allianssi kumppanuusmallin osa-alueet ovat:

1. Yhdessä sovitut toimintatavat. Kolmannen ja neljännen sektorin yhteistyö on vakioitu hyvinvointialueen palveluprosesseihin. Kunnat ja järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta omilla palveluillaan ja toiminnoillaan, erityisosaamisellaan. Hyte-allianssi kumppanuusmallissa on kuvattu järjestöjen toiminnan tuen ja avustamisen periaatteet. Tarvittaessa sopimukset tukevat tätä yhteistyötä. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma asettaa yhteiset tavoitteet ja on ohjaamassa yhteistyötä.

2. Yhteistyö ja kehittäminen. Vuoropuhelun edelleen vahvistaminen säännöllisten yhteistyötapaamisten kautta. Muun muassa yhteisten ilmiötyöpajojen avulla syntyy uusia kokeiluja, hankkeita ja innovaatioita, kyse on jatkuvasta parantamisesta.  Järjestötoimijoiden yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueelle perustetaan järjestöneuvottelukunta.

3. Yhdyshenkilöt. Keusote on nimennyt omilta palvelualueiltaan yhdyshenkilön järjestö, kunta ja muille toimijoille. Yhteistyöalustaa kehitetään yhdessä Toimeksi.fi:n kanssa – toiminta muuttaa nimeä kevään aikana lähellä.fi. Alustaa markkinoidaan ja toivotaan muiden toimijoiden kirjaavan tietonsa alustaa, mistä tiedot olisivat helposti saatavilla koko alueella.

4. Kohtaamispaikat. Selvitämme tämän vuoden aikana Keusoten mahdollisuutta tarjota järjestöjen kohtaamispaikoiksi maksutta Keusoten toimitiloja.

Hyte-allianssi kumppanuusmallin edelleen kehittämistä on sovittu jatkettavan tasavertaisessa kumppanuudessa kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden kanssa ja kiinteänä osana hyvinvointialuevalmisteluja. Tälle työlle on haettu myös erillistä hankerahaa Kestävän kasvun ohjelmasta (RFF-rahoitus).   

Hyte-allianssi kumppanuusmallin tavoitteena on, että alueen asukkaiden hyvinvointi, terveys sekä arjen turvallisuus edistyy yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (hyvinvointialueen) yhtenä palvelutehtävänä on tukea ja parantaa asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Kuntayhtymässä on tehty tavoitteellisesti ja systemaattisesti alueellisten järjestöjen kanssa yhteistyötä sen toiminnan alusta lähtien. Alueelliset järjestöjen edustukset tässä ovat olleet Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry ja Hyvinkää yhdistykset ry, joiden järjestökattavuus on 95 sotejärjestöä. Mukana yhteistyössä on myös itsenäisiä alueellisia toimijoita sekä kansallisia kattojärjestöjä. Kuntien yhteistyökumppaneina ovat lisäksi vahvasti alueen harrastejärjestöt (noin 2400) ja niiden kautta tehtävä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö.

Keusote päivittää parhaillaan hyvinvointialueen strategiaa sekä sitä toimenpanevia suunnitelmia kuten esim. osallisuusohjelmaa ja järjestöyhteistyön kehittäminen on kiinteä osa näitä kokonaisuuksia. Keusoten suunnitelmat ja niiden toimenpiteet tukevat järjestötoimintaa omalta osaltaan. Hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanon tueksi on kehitetty erilaisia työkaluja mm. kuntakortit (toimintakortit), jonka tavoitteena on konkretisoida (yhteiset toimenpiteet) kuntien, erilaisten yhteisöjen sekä järjestöjen paikallisesti tekemä arvokas ja tärkeä työ asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden sekä arjen turvallisuuden edistämiseksi.

Yhteistyön vahvistaminen on jatkuvaa toimintaa myös hyvinvointialueella niin kuntien, erilaisten yhteisöjen sekä järjestötoimijoiden kanssa. Tätä vastinetta on valmisteltu myös alueen yhdyspintaryhmässä, jossa on edustus alueen kunnista, järjestöistä, palvelutuottajista ja Keusotesta.  

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

  1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
  2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.