Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 10 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021

KEUDno-2019-2066

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kertomus ja sen suunnitelmaosa (alueellinen hyvinvointisuunnitelma) kuvaavat kuntayhtymän toimia ja yhteistyötä kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa eli alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Arjen turvallisuus ja osallisuus ovat osia tätä kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus on yksi Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden sairastavuus vähenee, liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa, ylipainoisten ja lihavien määrä laskee, yksinäisyyden kokemus vähenee, sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy, mielenterveysongelmien määrä vähenee sekä päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee. Tarkastelun näkökulmana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäntähtäimen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta. 

Konkreettisesti alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa Keski-Uudenmaan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita sekä tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. Nyt käsillä oleva laaja hyvinvointikertomus raportoidaan valtuustokausittain.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella, kuten myös muualla maailmassa, on vuosien 2020 ja 2021 aikana vahvasti vaikuttanut koronaepidemia, jolla on ollut laajasti vaikutusta alueen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Koronaepidemian aikana on jouduttu tekemään muutoksia palvelutuotantoon ja toimintoja keskittämään sosiaali- ja terveydenhuollon sen hetkisiin palvelutarpeisiin vastaamaan. Näillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta myös alueelliseen ja paikalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Toisaalta korona-aikana eri toimijoiden välinen yhteistyö asukkaiden parhaaksi on syventynyt, toimijat ovat tulleet enemmän tietoisiksi toistensa tekemästä työstä, ja useita uusia yhdyspintatyön mahdollisuuksia ja muotoja on syntynyt. Toisaalta korona on siirtänyt monia suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta tulevaisuuteen. Koronan vaikutukset näkyvät laajasti alueen hyvinvoinnin tilaa kuvaavissa indikaattoreissa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelut aloitettiin v. 2021 aikana ja ovat olleet vaikuttamassa myös alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Hyvinvointialueen valmistelujen myötä mm. yhdyspintatyön uudelleen organisoituminen ja kehittäminen on alkanut. Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhdyspinnat ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Tulevilla hyvinvointialueellakin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa, jossa tunnistettuihin haasteisiin aloitetaan ja suunnitellaan vastatoimenpiteitä sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alueellisella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumisella on merkitystä syntymässä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ennaltaehkäisyssä sekä tuottavuuden parantamisessa sen tärkeiden asukasvaikutusten lisäksi.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2020–2021 sisältää kaksi liitettä; Asukaskehittäjien toiminnan raportin sekä indikaattoriliitteen.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Käsittely:

Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä piti asiaesittelyn.