Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valinnanvapauskokeilun loppuraportti

KEUDno-2019-2099

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Frank Ryhänen, Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, frank.ryhanen@keusote.fi

Perustelut

Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa on testattu kolmea Juha Sipilän hallituksen esittämään sote-uudistukseen kuuluneen valinnanvapauden elementtiä: perus-terveydenhuollon vastaanottopalvelujen suoraa valintaa (sote-keskukset), henkilökohtais-ta budjettia, ja suun terveydenhuollon yksikön suoraa valintaa. Kokeilualueena on ollut kuusi Keski-Uudenmaan kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen ja Nurmijärvi. Lisäksi henkilökohtaisen budjetin osuudessa ovat olleet mukana Porvoo, Si-poo ja Lohja. Väestöpohja vastaanottopalvelujen osuudessa on ollut n. 200 000 asukasta, henkilökohtaisessa budjetissa n. 313 000 asukasta ja suun terveydenhuollon osuudessa n. 150 000 asukasta.

Kokeilussa on pystytty osoittamaan, että mainittuja valinnanvapauden elementtejä on mahdollista toteuttaa niin järjestäjän, palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin toiminnan nä-kökulmista. Vastaanottopalvelujen suoran valinnan toteutuminen on onnistunut kokeilun osuuksista parhaiten suunnitelmien mukaisesti, kokeilussa ovat olleet mukana kaikki ko-keilualueella toimivat yksityiset lääkäriasemat, neljän eri yrityksen yhteensä 10 toimipis-tettä. Henkilökohtaisen budjetin osuuteen on ollut haasteellista ja hidasta saada asiakkaita mukaan, mutta palveluntuottajia on ollut mukana yli 70. Ja päinvastainen haaste on ollut suun terveydenhuollon osuudessa, asiakkailla olisi ollut kiinnostusta, mutta palveluntuot-tajille on ollut vaikeaa osallistua kokeiluun.

Hanketta on toteutettu vuosina 2017-2019 tavoitteena tuottaa tietoa ja kokemuksia valin-nanvapaudesta sote-uudistuksen valmistelun tueksi sekä valmistautua toimintamallien sujuvaan käyttöönottoon. Kun Sipilän hallituksen sote-uudistus kuitenkin kaatui ja vas-taavien valinnanvapauden elementtien valmistelua ei toistaiseksi jatketa, hankkeen toi-minnot on päätetty elokuun lopussa 2019. Kerätystä tiedosta ja kokemuksista on kuiten-kin joka tapauksessa paljon hyötyä sosiaali- ja terveydenhuollon väistämättömästi muut-tuvassa toimintaympäristössä ja toiminnan ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä.

Pääviestit kokeilun kokemuksista kaikkea jatkokehittämistä varten ovat:
• Tarvevakiointi on tarpeellista, toteutettavissa ja kaikkien osapuolten etu.
• Kannustinjärjestelmä on tarpeellinen, toteutettavissa ja kaikkien osapuolten etu.
• Suun terveydenhuollon palvelutuotannossa ja korvausmallissa kapitaatioperustei-nen rahoitus on vaikeampaa kuin perusterveydenhuollossa.
• Henkilökohtainen budjetti on ehkä helpoiten hyväksyttävää ja vähiten kritiikkiä herättävää, mutta edellyttää kuitenkin ehkä eniten toiminnan ja asenteiden muu-tosta.
• Tietojärjestelmiin ja ennen kaikkea tietojen siirtymiseen eri järjestelmien välillä tarvitaan paljon kehittämistä kaikkien osapuolten osalta.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää
• merkitä valinnanvapauskokeilun loppuraportin tiedoksi
• esittää valtuustolle valinnanvapauskokeilun loppuraportin merkitsemistä tiedoksi

Päätös

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee valinnanvapauskokeilun loppuraportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat