Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

KEUDno-2019-866

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tavoitteena on saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaatioksi kuluttajahintaindeksin muutosta +1,5 %. Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa, kehyksen laadinnassa on lähtökohdaksi otettu 1 %:n korotus. Toimintatuotoissa avoimena on asiakasmaksutuottojen indeksitarkistusten taso. Esitettyyn kehykseen ei sisälly uuden hallitusohjelman mahdollisesti tuomat lisävelvoitteet.

Tulevan suunnitelmakauden kehystä on valmisteltu kevään aikana palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen. Kuntien kuulemisten perusteella lähdettiin kehystä valmistelemaan siten, että erikoissairaanhoidon kasvuun varauduttaisiin 1,5 %:n korotuksella ja oman palvelutuotannon muutokseen 2 %:n korotuksella vuoden 2019 korjatusta talousarviosta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu päädyttiin irrottamaan kokonaan omaksi kokonaisuudekseen eikä se sisälly em. prosentuaaliseen kasvuun.

Kehyksen pohjana on vuoden 2019 korjattu talousarvio. Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella tunnistetaan kuluvana vuonna ylitysuhkaa erikoissairaanhoidossa. HUS:n ennusteiden mukaan erikoissairaanhoidon kasvu on 3-4 % vuodesta 2018 ja joidenkin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon määräraha-arvio vuodelle 2019 on pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Vuodelle 2020 HUS ennustaa niin ikään 3-4 %:n kasvua, mutta kuntayhtymässä on arvioitu, että suunnitteilla oleva ohjaus- ja yhteistyömalli erikoissairaanhoidon kanssa luo edellytykset integraation toteuttamiselle ja yhteistyön vahvistamiselle toiminnassa ja taloudessa. Erikoissairaanhoidon kehystä on kuitenkin syytä tarkistaa alkusyksystä kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Oman palvelutuotannon osalta kevään tilinpäätösennuste näyttää kuntayhtymätasolla kohtuulliselta, mutta erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän osalta ennustetaan maksuosuuden ylittymistä. Hyvinkään talousjohdon kanssa käydyn keskustelun perusteella vuodelle 2020 on lisätty 5 Me ennen 2 %:n muutoksen laskemista. Mäntsälän ja mahdollisesti muidenkin jäsenkuntien osalta lähtötasoa on syytä tarkentaa alkusyksystä tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Palvelualueiden ilmoittamista muutostekijöistä on kehyksessä pyritty vastaamaan erityisesti ikäihmisten sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarpeisiin. Kehys on tiukka ja sen mukaisessa talousarviossa pysyminen edellyttää talouden kehittämissuunnitelmassa esitetyissä toimenpiteissä onnistumista, erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän ohjaus- ja yhteistyömallin toteutumista, palveluohjauksen rakennemuutosta sekä palveluverkon kriittistä tarkastelua.

Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Palvelualuekohtaiset toimintakatteet ovat ohjeellisia ja pääpaino on kuntayhtymän toimintakatteessa.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2020-2022 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Kehys tarkistetaan tilinpäätösennusteen tarkennuttua alkusyksystä, jolloin päätetään myös erilliskysymyksenä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu sekä tarkistetaan erikoissairaanhoidon määräraha-arvio HUS:lta saatujen ennusteiden perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi 2.7.2019 § 101 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuosille 2020-2022, minkä perusteella palvelualueet laativat ensimmäisen talousarvioesityksen. Kuntatalouden nopean heikkenemisen johdosta esitykseen on tehty lisäkarsintaa siten, että omaan palvelutuontantoon on kohdistettu kehittämis- ja tuottavuustoimenpiteitä, joilla tavoitellaan n. 4,5 Me:n kuluvähennystä alkuperäiseen kehykseen verrattuna.

Oman palvelutuotannon kasvu vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on n. 1 %. Palkkojen sopimuskorotukset eivät ole vielä tiedossa ja talousarviossa on varauduttu 1 %:n sopimuskorotuksiin. Palkkojen harmonisointiin on varattu 0,9 Me. Ostopalvelujen sopimuskorotuksiin ei ole pystytty varautumaan. Vuokramenot on budjetoitu vuoden 2019 tasoisina.

Erikoissairaanhoitoon oli alkuperäisessä kehyksessä varattu 1,5 %:n kasvu verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon. HUS:n ilmoittaman maksuosuuden kasvuprosentti on 2,9 % HUS:n vuoden 2019 tilinpäätösennusteesta laskettuna. HUS:n tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2019 palvelusuunnitelman mukaiset maksuosuudet ovat n. 223 Me, jossa on ylitystä n. 20 Me verrattuna talousarvioon. Ylitys johtuu HUS:n antamien tietojen mukaan palvelujen käytön lisääntymisestä mm. psykiatriassa sekä lasten ja nuorten sairauksissa. Lähetteiden ja kalliin hoidon potilaiden määrä on myös kasvanut. Kuntayhtymän talousarvioesityksessä erikoissairaanhoitoon varataan 2 %:n kasvu suhteessa kuntayhtymän muutettuun talousarvioon. Määrärahan riittävyys vuodelle 2020 on merkittävä riski, mikäli vuoden 2019 menokehitys jatkuu tulevina vuosina.  

Heinäkuun talousarviokehyksessä Apotin kustannuksiin oli varattu 11,8 Me vuodelle 2020. Oletuksena oli, että kunnat liittyvät Apottiin, jolloin osa kustannuksista menee suoraan kuntiin ja osa tulee kuntayhtymälle. Kuntien yhteinen näkemys kuitenkin on, että kuntayhtymä liittyy Apottiin, jolloin kaikki kustannukset kohdistuvat kuntayhtymälle. Apotti Oy:n kanssa on neuvoteltu siten, että vuodelle 2020 käyttötalouteen kohdentuu vain kuntayhtymän oman hanketoimiston kustannukset, n. 2,2 Me. Investointiosaan vuodelle 2020 tulee kustannuksia liittymisestä sekä SVOP:ista, n. 4 Me. Apotti Oy:n varsinainen laskutus alkaa vuonna 2021.

Muihin kuin Apottiin liittyviin tietohallinnon investointeihin on varattu n. 4,9 Me.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2020 ovat yhteensä n. 583,6 Me. Vuoden 2019 maksuosuudet ovat 568,9 Me, joten kasvua on n. 14,7 Me eli 2,6 %. Kuntien maksuosuudet on esitetty liitteessä.

Kuntayhtymässä on valmisteilla tuottavuusohjelma, jolla pyritään hillitsemään vuosien 2021-2022 kasvupaineita vuosittain runsaalla 10 Me:lla. Vuoden 2021 maksuosuuksien muutos on arvion mukaan n. 1 % ja vuonna 2022 muutos on n. -1 %.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarviovalmistelun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Liitteenä oleva vuoden 2020 talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarvioesityksen toimintatuottojen loppusumma on 644,6 milj. euroa ja toimintakulujen 642,9 milj. euroa. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen talousarvio päätyy nollatulokseen.

Kuntien maksuosuudet muodostuvat kuntien laatimien sosiaali- ja terveyspalvelujen ta-lousarvioista muutoskustannuksilla lisättynä. Maksuosuuksien kokonaissumma on 583,6 milj. euroa.

Investointien loppusumma on 8,9 milj. euroa, sisältäen kunnilta hankittavan irtaimiston sekä uudet ict –investoinnit.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että

  • valtuusto hyväksyy liitteen mukaisena Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2022
  • päätös Apotti-järjestelmän käyttönotosta tehdään erilliesenä alkuvuodesta 2020.

Lisäksi yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • hyväksyä liitteen mukaisena Keski- Uudenmaan sote –kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021- 2022, ja että
  • merkitsee tiedoksi, että Apotti- järjestelmän käyttönotosta tehdään päätös erillisenä alkuvuodesta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelujohtajat