Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2019-1196

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 10.12.2019, § 60

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.


Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.


Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen:
Ilmoitusvelvollisille on lähetetty 1.11.2019 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset on pyydetty antamaan 20.11.2019 mennessä. Lisäksi 15.11.2019 on lähetetty ilmoitusvelvollisille sidonnaisuusrekisteri- järjestelmästä muistutus. Sähköpostitse muistutettiin ilmoituksen päivittämisestä 14.11.2019.


Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

 


Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-uudenmaansote.fi.


Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Päätös
Hyväksyttiin esitys.

_____________________________________________________________________________

Yhtymävaltuusto, 19.12.2019, § 45

 

Ehdotus

 

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri