Yhtymävaltuusto, kokous 18.11.2021

§ 51 Palveluverkkosuunnitelma 2020 - 2030

KEUDno-2019-1467

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymä on sitoutunut toimimaan nykyisellä palveluverkolla vuoden 2019 loppuun saakka. Kuluvan vuoden aikana on kartoitettu kiinteistöt, joissa kuntayhtymä toimii ja palvelurakennetta palvelukokonaisuuksittain.

Jotta kuntayhtymä pystyy jatkossa tuottamaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sote-palveluja, tulee palveluverkkosuunnitelman laatiminen aloittaa jo tämän vuoden puolella. Tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma on valmis keväällä 2020.

Palveluverkkosuunnitelmalla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä tarkoituksenmukaista palveluverkkorakennetta, jonka mukaisesti palvelut toteutetaan kuntayhtymässä asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuosille 2020-2030.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus

 •  hyväksyy palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen
 •  nimeää projektille poliittisen ohjausryhmän
   

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen ja nimesi  poliittiseen ohjausryhmään  seuraavat jäsenet ja varajäsenet

- Annika Kokko, varalla Aki Korpela

- Arto Lindberg, varalla Kati Lepojärvi

- Maiju Tapiolinna, varalla Virpi Räty

- Tapio Havula, varalla Erkki Laukkanen

- Helinä Perttu, varalla Pauliina Naala

- Juha Virkki, varalla Liljankukka Runolinna.

Valmistelija

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Perustelut


Kuntayhtymän yhtymähallitus teki päätöksen palveluverkkosuunnitelma 2020-2030 -hankkeen käynnistämisestä 24.9.2019 (§129). Samalla yhtymähallitus nimesi poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan ja tukemaan hankkeen etenemistä.

 
Hankkeen tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalvelujen laatu ja saatavuus, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelujen verkostosta. Henkilöstö, asukkaat sekä kuntayhtymän ja kuntien luottamushenkilöt ovat osallistuneet laajasti palvelujen verkoston nykytilan kartoitukseen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen muodostamiseen mm. kyselyiden, työpajojen ja infotilaisuuksien kautta.

Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan kuntayhtymän palvelujen verkoston tavoitetila vuodelle 2030 ja vaiheistetut muutokset sitä kohti. Suunnitelmassa kuvataan tarkoituksenmukainen palvelujen verkosto, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja tuottavuusohjelman toimenpiteet.

Palvelujen verkoston muutokset ja uudet palvelutuotantomallit mahdollistavat henkilöstön riittävyyden myös tulevaisuudessa ja kasvavaan palveluiden kysyntään vastaamisen nykyresursseilla, palvelujen saatavuuden ja laadun pitämisen hyvällä tasolla sekä palvelutuotannon kustannuskasvun hillinnän ja tarvittavat toimet kustannuskehityksen taittamiseksi.

Palveluverkkosuunnitelma pyrkii palvelutuotannon uudistamiseen ja palvelujen monipuolistamiseen. Suunnitelmalla tavoitellaan merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta: Liikkuvien ja sähköisten palvelujen määrä kasvaa, toimipisteiden aukioloaikoja laajennetaan, monimuotoista ja yhteisöllistä asumista lisätään sekä palveluja kootaan monialaisiin toimipisteisiin ja toisaalta jalkautetaan nykyistä joustavammin asukkaiden luokse. Palveluvalikoima, palvelujen sisältö ja aukioloajat vaihtelevat toimipisteittäin ja asiointia pyritään ohjaamaan vahvasti sähköisiin kanaviin. Ikäihmisten palveluissa pyritään merkittävään muutokseen palvelurakenteessa.

 

Valmistelu

Yhtymähallitus nimesi poliittisen ohjausryhmän jäsenet samaan aikaan kuin päätös hankkeen aloittamisesta tehtiin. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on ollut valvoa, neuvoa sekä tukea omalta osaltaan palveluverkkosuunnitelmahankkeen etenemistä. Projektityöryhmä on valmistellut palveluverkkosuunnitelmaa virkamiesvetoisesti yhteistyössä NHG:n kanssa. 

Palveluverkkosuunnitelman valmistelussa on kuultu aktiivisesti ja otettu huomioon laaja-alaisesti eri asukkaiden, henkilöstön ja yhteistyötahojen näkemyksiä: 
-    Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään palvelujen verkostosta kahden kyselyn välityksellä

-    Henkilöstölle on pidetty vuorovaikutteisia palveluverkkoinfoja, joissa he ovat päässeet kertomaan näkemyksiään. Lisäksi henkilöstölle on tehty erillinen kysely.

-    Yhtymähallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palveluverkkosuunnitelman eri vaiheista kokouksissaan, joissa suunnitelman eri vaiheita on esitelty:

o    29.10.2019
o    26.11.2019
o    4.2.2020
o    31.3.2020
o    28.4.2020
o    12.5.2020
o    26.5.2020

-    Yhtymävaltuuston jäsenille palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty seuraavissa kokouksissa, joissa heillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään: 
o    21.11.2019
o    7.5.2020
o    3.6.2020

-    Omistajakuntien kunnan-/kaupunginjohtajilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään kuntajohtajien neuvottelukuntien tapaamisissa, joissa palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty:
o    7.11.2019
o    23.1.2020
o    31.3.2020
o    21.4.2020
o    12.5.2020
o    16.6.2020.


Lisäksi palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty palveluverkko-road show -kierroksella omistajakuntien hallituksille toukokuun 2020 aikana. 


Vaikutukset


Palvelujen verkoston muutokset hyödyttävät kaikkia Keusoten alueen asukkaita ja jäsenkuntia. Jäsenkunnilta muutokset edellyttävät mm. erityisryhmien asumisen kehittämistä ja aktiivista hyte-dialogia.

Asukkaiden näkökulmasta muutokset parantavat palvelujen saatavuutta, kun merkittävä osa asioinnista hoituu omasta kodista käsin. Jatkossa aikuissosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä toisaalta lasten ja perheiden palvelut ovat nykyistä tiiviimmin yhdessä fyysisesti & verkostoissa sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmasta. Ikäihmisten kotiin tuotavien palveluiden valikoima monipuolistuu ja tarjolle tulee uusia yhteisöllisiä asumispalveluita.

Palvelujen verkosto on palvelutuotannon muutosten mahdollistaja. Rakenteelliset toimenpiteet ja muutokset konkretisoidaan tuottavuusohjelmassa (Yhtymähallitus § 82, 28.4.2020). Palvelujen verkoston muutokset koskettavat suoraan n. 35% Keusoten kustannuksista, eli noin 250 M€. Nykyisellä kysynnän ja tuotantokustannusten kasvulla k.o. palveluiden kustannusten kasvun laskennallisen perusuran arvioidaan olevan n. +150 M€ vuoteen 2030 mennessä. Palvelujen verkoston muutosten mahdollistamat arvioidut nettovaikutukset ovat n. -100 M€ verrattuna laskennallisen perusuraan (ks. pp-esitys-liite, slide 18). 

Henkilöstön näkökulmasta palvelujen verkoston kehittäminen varmistaa osaajien saatavuuden myös tulevaisuudessa. Esitetyn suunnitelman mukainen toiminta lisää moniammatillista toimintaa ja palvelujen välistä yhteistyötä, joiden avulla myös henkilöstön osaaminen kasvaa. Muutokset mahdollistavat kysynnän kasvuun vastaamisen ja tuottavuustoimenpiteiden toteutuksen ilman, että henkilöstön kuormitus nousee liikaa. 
Vaikutusten ennakkoarviointi on esitetty liitteessä ” Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten ennakkoarviointi”. 

 
Ehdotettu malli


Esitettävässä palveluverkkosuunnitelmamallissa pääpaino on palvelujen verkoston kehittämisessä. Palvelujen verkoston kehittämisellä tavoitellaankin merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta:
-    Sujuvammat palvelut ja saatavuuden paraneminen: valtaosa vastaanotto-asioinnista hoituu sähköisissä kanavissa nopeasti omalta kotisohvalta
-    Monialaiset toimipisteet & ”yhden luukun asiointi” aikuissosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä toisaalta lasten ja perheiden palvelut nykyistä tiiviimmin yhdessä fyysisesti & verkostoissa sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmasta
-    Monimuotoiset ikääntyneiden palvelut: kotiin tuotavien palveluiden valikoima monipuolistuu, uusia yhteisöllisiä asumispalveluita
-    Kustannuskasvun hillintä: palvelujen verkoston uudistaminen osaltaan mahdollistaa tarvittavia tuottavuustoimenpiteitä
-    Henkilöstön saatavuuden varmistaminen: ikäihmisten palvelujen lisä-hoitajatarve pienenee.


Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen aikana arvioidaan säännöllisesti myös käytössä olevien kiinteistöjen toimivuutta ja sopivuutta suhteessa toimintaan.

 
Palvelujen kehittymistä ja toimivuutta & mahdollisia muutoksia sekä kiinteistökantaa arvioidaan välitarkastelupisteissä n. 2 vuoden välein, alkaen vuonna 2022.

Seurantamalli


Suunnitelman edistymistä seurataan ja raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti. 

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030. Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

  

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se 

 • hyväksyy palveluverkkosuunnitelman liitteen ja edellä mainitun ”ehdotettu malli” -kappaleen mukaisesti 
 • edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti. 

 

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030. 
Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030. 
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että ehdotettu malli -kohdassa olevan lauseen: "Palveluverkkosuuniteleman toteutuksen aikana arvioidaan säännöllisesti käytössä olevien kiinteistöjen toimivuutta ja sopivuutta suhteessa toimintaan"  loppuun lisätään: "ja käydään keskustelua yhteistyössä kunnan kanssa jota se koskee".

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä palveluverkkosuunnitelman liitteen ja edellä mainitun ”ehdotettu malli”-kappaleen mukaisesti
 • edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti.

 

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030.
Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus ja -valtuusto hyväksyivät palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020-2030 viime vuonna (yhtymähallitus 16.6.2020, §99 ja yhtymävaltuusto 22.9.2020, §27). Palvelujen verkostosuunnitelma 2022-2024 on valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelma 2020-230 - päätöksen toimeenpanosuunnitelma.  Palvelujen verkostosuunnitelma linkittyy hyvin vahvasti kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan ja sillä onkin merkittävä rooli siinä, että tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat. 
 
Palvelujen verkostosuunnitelmaa on valmisteltu virkamiesvetoisesti ja sen  valmistelussa on kuultu aktiivisesti ja otettu huomioon laaja-alaisesti omistajakuntien virkamiesten, yhtymähallituksen ja -valtuuston edustajien ja asukkaiden näkemyksiä: 

 • Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään kyselyn välityksellä syyskuussa 2021
 • yhtymähallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palvelujen verkostosuunnitelmasta kokouksissaan ja seminaareissaan 25.5.2021 ja 5.10.2021 
 • yhtymävaltuuston jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palvelujen verkostosuunnitelmasta kokouksissaan ja seminaareissaan 27.5.2021, 10.6.2021 ja 21.10.2021.
 • omistajakuntien kunnan-/kaupunginjohtajilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään suunnitelmasta kuntajohtajien neuvottelukuntien tapaamisissa 4.5.2021 ja 10.10.2021. Lisäksi palvelujen verkostosuunnitelmaa on esitelty palvelujen verkosto-road show -kierroksella omistajakuntakohtaisesti kesäkuun 2021 aikana. 

Edellä mainittujen lisäksi palvelujen verkostosuunnitelmaa on käsitelty Nurmijärven valtuuston kyselytunnilla 14.62021 ja kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa 23.3., 3.6. ja 28.10.2021. 
 
Palvelujen verkoston kehittämisellä tavoitellaan merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta palveluverkkosuunnitelman 2020-2030 mukaisesti. Liitteenä olevassa palvelujen verkostosuunnitelmassa vuosille 2022-2024 on esitelty palvelujen verkoston perusteita ja linjauksia alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat:

 1. Erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito toteutetaan alueellisesti akuuttiosastoilla, kotisairaalassa ja Kuntoutuskeskuksessa
 2. Alueella on kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä, joita täydentävät lähipalvelutoimipisteet ja verkostomaiset palvelut (digi-, mobiili- ja etäpalvelut). Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen palvelu toteutetaan laajan palvelun yksiköissä.
 3. Alueen perheille on tarjolla kaksi täyden palvelun perhekeskusta, joita täydentää suppeamman palvelun toimipisteet ja verkostomaiset palvelut (digi-, mobiili- ja etäpalvelut)
 4. Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita sekä asumisen verkostoa kehitetään ja lisätään.
 5. asiakkaalle tarjotaan tarpeenmukaiset asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa
 6. Ikäihmisten vaativa päivätoiminta: Palvelua tarvitsevat ikäihmiset saavat palvelun monimuotoisina (toimintakerho- ja osapäivähoitotoiminta, päivä- ja virikekäynnit) ja verkostomaisina (digi-, mobiili- ja etäpalvelut) palveluina jatkossa. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy

 • liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2022-2024 ja
 • edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1-6. 

Käsittely:

Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen ja palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Tiina Salminen ja Erja Pentti pitivät asiaesittelyn.

Pirjo Vainio ehdotti Tuija Reinikaisen, Reetta Nickin ja Heini Liimataisen kannattamana, että kohta 6 ikäihmisten vaativa päivätoiminta poistettaisiin palvelujen verkostosuunnitelmasta ja yhtymähallitukselle tuodaan erikseen päätettäväksi ikäihmisten päivätoiminnan kokonaissuunnitelma.

Tuija Reinikainen ehdotti, että Tuusulan Hyrylän akuuttiosasto jatkaa toimintaansa vuonna 2022. Ehdotusta kannattivat Jari Räsänen ja Mika Mäki-Kuhna. 

Virpi Räty ehdotti, että kohdan 2 lopusta poistetaan lause: "virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen palvelu toteutetaan laajan palvelun yksiköissä."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta asiasta on äänestettävä. Virpi Rädyn muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Ääänestystavaksi valittiin äänestys sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen täydennettynä nimenhuutoäänestyksellä siltä osin kuin sähköisen äänestysjärjestelmän käyttö ei onnistu.

Äänestysjärjestys:

Äänestys 1 

JAA = esittelijän pohjaehdotus

EI = Pirjo Vainion muutosehdotus

Äänestyksen tulos:

4 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä

Äänestys 2

JAA = esittelijän pohjaehdotus

EI = Tuija Reinikaisen muutosehdotus

Äänestyksen tulos:

14 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Tuija Reinikainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

 

Päätös

Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan mutta äänestyksen jälkeen äänin 4 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä, hyväksyttiin muutosehdotus, jonka mukaan kohta 6 ikäihmisten vaativa päivätoiminta poistetaan palvelujen verkostosuunnitelmasta ja yhtymähallitukselle tuodaan erikseen päätettäväksi ikäihmisten päivätoiminnan kokonaissuunnitelma.

Tuija Reinikainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 22%

  Aki Korpela, Jaakko Rainio, Kallepekka Toivonen, Onni Rostila

 • Ei 14 kpl 78%

  Liljan-Kukka Runolinna, Heini Liimatainen, Virpi Räty, Tuija Reinikainen, Tapio Havula, Heta Ravolainen-Rinne, Reetta Nick, Mia Rundgren, Minna Lohtander, Tea Nieminen, Mari Valve, Mika Mäki-Kuhna, Pirjo Vainio, Jari Räsänen

 • Jaa 14 kpl 78%

  Aki Korpela, Heini Liimatainen, Virpi Räty, Mia Rundgren, Minna Lohtander, Tapio Havula, Kallepekka Toivonen, Jaakko Rainio, Reetta Nick, Liljan-Kukka Runolinna, Tea Nieminen, Mari Valve, Heta Ravolainen-Rinne, Pirjo Vainio

 • Ei 3 kpl 17%

  Mika Mäki-Kuhna, Tuija Reinikainen, Jari Räsänen

 • Tyhjä 1 kpl 6%

  Onni Rostila

Perustelut

    

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää
•    hyväksyä liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2022-2024 (ottaen huomioon, että yhtymähallitus poisti kohdan 6 ikäihmisten vaativa päivätoiminta) ja
•    hyväksyä edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1-5.

Käsittely:

Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, palvelujohtajat Susanna Pitkänen, Tiina Salminen ja Erja Pentti pitivät asiaesittelyn.

Aarno Järvinen teki Lilli Salmen kannattamana muutosehdotuksen, että Tuusulan Hyrylän akuuttiosasto jatkaa toimintaansa vuonna 2022.

Virpi Räty teki Riina Mattilan kannattamana palveluverkkosuunnitelmaan muutosehdotuksen, että Nurmijärvellä pilotoidaan loppuvuodeksi 2022 etälääkärin ja paikalla olevan sairaanhoitajan virka-ajan ulkopuolista päivystyksen toimintamallia. Toimintamallin toimivuutta, palvelun vaikuttavuutta asukkaiden käsitykseen palvelun laadusta ja taloudellisuus arvioidaan loppuvuodesta 2022. Arvioissa tulisi huomioida muun muassa asukkaille tullut lisäarvo palveluiden saatavuuden ja laadun näkökulmasta, taloudelliset näkökulmat sekä pystytäänkö toimintamallilla vähentämään päivystyksessä käyntejä ja siellä jonottamista. Loppuvuodesta 2022 arvioidaan, että kannattaako toimintaa monistaa joihinkin hyvinvointialueen pisteisiin.

Virpi Räty esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän ponsietyksen, jonka mukaan liikkuvia palveluita tulee kehittää enenemässä määrin ja nopealla aikataululla. Näin pystytään Keusotessa/hyvinvointialueella tarjoamaan tasalaatuista palvelua kaikille alueen asukkaille. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Nämä parantavat asukkaiden turvallisuuden tunnetta sekä palveluntuottajan luotettavuutta ja mainetta. Liikkuvat palvelut ovat kustannustehokkaita ja huomioivat eri alueiden asukasmäärän palvelun tarjoamisessa. Palveluiden tullessa lähemmäksi asukkaita, pääsemme ympäristöystävälliseen ratkaisuun. 

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä valtuutetuilta, ponsi hyväksyttiin yksimielisesti liitettäväksi päätökseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestysjärjestelmä, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä siltä osin kuin sähköisen äänestysjärjestelmän käyttäminen ei onnistu.

Äänestysjärjestys

Äänestys 1

JAA = pohjaehdotus

EI = Aarno Järvisen muutosehdotus: Tuusulan Hyrylän akuuttiosasto jatkaa toimintaansa vuonna 2022.

Äänestyksen tulos

27 JAA -ääntä, 12 EI -ääntä, 1 TYHJÄÄ

Jussi Salonen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

Äänestys 2

JAA = pohjaehdotus

EI = Virpi Rädyn muutosehdotus siitä, että Nurmijärvellä pilotoidaan loppuvuodeksi 2022 etälääkärin ja paikalla olevan sairaanhoitajan virka-ajan ulkopuolista päivystyksen toimintamallia.

Äänestyksen tulos

21 JAA -ääntä, 19 EI -ääntä


 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestysten jälkeen.

Jussi Salonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka kirjalliset perustelut ovat: 

Tuusulalaisten akuuttiosastoa tarvitsevien sairastavien ja heidän omaistensa sujuvan arjen kannalta muutenkin haastavassa elämäntilanteessa Tuusulan terveyskeskuksen Hyrylän akuuttiosaston olisi pitänyt toimia myös tulevana vuonna 2022. Myös Tuusulan kunnan selkeä näkemys omistajanohjauksen näkökulmasta on Hyrylän akuuttiosaston säilyttäminen.

Julkisessa hallinnossa on kaikessa toiminnassa, myös luottamushenkilötoimielinten käsiteltävissä asioissa pyrittävä selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja avoimuuteeen, myös toimintamme yleisen hyväksyttävyyden, legitimiteetin saavuttamiseksi.

Pykälän esittelytekstissä olisi pitänyt selkeästi ilmaista, missä ja kuka/mikä tekee lopulliset päätökset palveluverkosta. Tässä tapauksessa esittelytekstissä olisi pitänyt selvästi ilmaista se, että päätökset palveluverkon toimipisteiden lakkauttamisesta/säilyttämisestä/perustamisesta tekee viranhaltijajohto (operatiivinen päätös) yhtymävaltuuston nyt hyväksyttävän palveluverkkosuunnitelman pohjalta (strateginen päätös) ja myöhemmin joulukuussa 2021 hyväksyttävän talousarvion 2022 määrärahojen puitteissa.
 

Yhtymävaltuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemän ponsiesityksen:

Liikkuvia palveluita tulee kehittää enenemässä määrin ja nopealla aikataululla. Näin pystytään Keusotessa/hyvinvointialueella tarjoamaan tasalaatuista palvelua kaikille alueen asukkaille. Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Nämä parantavat asukkaiden turvallisuuden tunnetta sekä palveluntuottajan luotettavuutta ja mainetta. Liikkuvat palvelut ovat kustannustehokkaita ja huomioivat eri alueiden asukasmäärän palvelun tarjoamisessa. Palveluiden tullessa lähemmäksi asukkaita, pääsemme ympäristöystävälliseen ratkaisuun. 

Äänestystulokset

 • Jaa 27 kpl 68%

  Ossi Vähäsarja, Sirkka Rousu, Ossi Ollikainen, Johanna Linna, Irma Pahlman, Laura Virkkunen, Tarja Vierikko, Leni Pispala, Harri Krakau, Andeliina Cieslak, Maarit Hemmilä, Senja Kojonen, Pekka Packalen, Riina Mattila, Jarkko Kippilä, Niina Pohjonen, Antton Hägglund, Jani Kuivala, Juha Hakala, Arto Hägg, Anna-Liisa Lyytinen, Virpi Räty, Jouni Maijala, Erja Palviainen, Osmo Vikman, Jarno Hautamäki, Willem van Schevikhoven

 • Ei 12 kpl 30%

  Mika Mäki-Kuhna, Johanna Sipiläinen, Aarno Järvinen, Laura Alkula, Juuso Liinakari, Riitta Puupponen, Rita Kostama, Jussi Salonen, Krister Schalin, Kalle Ikkelä, MIra Lehtinen, Lilli Salmi

 • Tyhjä 1 kpl 3%

  Jari Raita

 • Jaa 21 kpl 53%

  Tarja Vierikko, Mika Mäki-Kuhna, Senja Kojonen, Irma Pahlman, Maarit Hemmilä, Laura Virkkunen, Sirkka Rousu, Ossi Ollikainen, Ossi Vähäsarja, Osmo Vikman, Pekka Packalen, Jarkko Kippilä, Arto Hägg, Jari Raita, Erja Palviainen, Jussi Salonen, Willem van Schevikhoven, Mira Lehtinen, Kalle Ikkelä, Jarno Hautamäki, Lilli Salmi

 • Ei 19 kpl 48%

  Virpi Räty, Johanna Linna, Leni Pispala, Riina Mattila, Anna-Liisa Lyytinen, Juha Hakala, Riitta Puupponen, Harri Krakau, Andeliina Cieslak, Johanna Sipiläinen, Jouni Maijala, Laura Alkula, Antton Hägglund, Aarno Järvinen, Juuso Liinakari, Niina Pohjonen, Jani Kuivala, Rita Kostama, Krister Schalin

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat