Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Yhtymähallituksen nimeäminen

KEUDno-2021-13775

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Perussopimuksen 11 § mukaan yhtymähallituksessa on 10 – 20 jäsentä, yhtymävaltuuston päättämällä tavalla. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi. Lisäksi kaksi jäsenistä valitaan varapuheenjohtajiksi. 

Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä ja valtuuston puheenjohtajistossa ei ole edustusta kuntayhtymän kaikista kunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla hallituksen varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. 

Kuntalain 73 §:ssä todetaan vaalikelpoisuudesta hallitukseen seuraavaa:

"Vaalikelpoinen hallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, 
ei kuitenkaan:

1. välittömästi hallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on hallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle hallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai
muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
 
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee

  • yhtymähallitukseen kaksikymmentä (20) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä;
  • yhtymähallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää valita

  • yhtymähallitukseen kaksikymmentä (20) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä;
  • yhtymähallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Kokouskäsittely

Laura Virkkunen teki Juha Hakalan kannattamana ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

Puheenjohtaja totesi, että esitys voidaan hyväksyä yksimielisesti

.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Yhtymävaltuusto päätti valita yhtymähallituksen puheenjohtajiston, varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

1     Pj Jaakko Rainio, KOK, Hyvinkää Krista Silfverberg, Hyvinkää
2       Onni Rostila, PS, Hyvinkää Mikko Taavitsainen, Järvenpää
3 Jaana Syrjänen, SDP, Järvenpää Minna Lohtander, Järvenpää
4 1. vpj Tapio Havula, KESK, Mäntsälä Erja Sarenius-Salmenkivi, Tuusula
5 2. vpj Virpi Räty, KOK, Nurmijärvi Visa Tarikka, Nurmijärvi
6 Aki Korpela, VIHR, Hyvinkää Hanna Rintala, Tuusula
Sari Tammilehto, PS, Mäntsälä Joel Turunen, Mäntsälä
8 Heta Ravolainen-Rinne, SDP, Mäntsälä Aarno Järvinen, Tuusula
9 Mika Mäki-Kuhna, KOK, Tuusula Mari Tienhaara, Tuusula
10 Kallepekka Toivonen, KESK, Nurmijärvi Tarja Edry, Järvenpää
11 Mari Valve, PS, Pornainen Kai Parviainen, Pornainen
12 Liljan-Kukka Runolinna, SDP, Pornainen Marko Heinonen, Nurmijärvi
13 Mia Rundgren, KOK, Järvenpää Lars-Erik Wilskman, Järvenpää
14 Reetta Nick, VIHR, Järvenpää Auli Herttuainen, Mäntsälä
15 Pirjo Vainio, KOK, Mäntsälä Eero Kokko, Mäntsälä
16 Mimmi Launiala, VAS, Järvenpää Erkki Laukkanen, Mäntsälä
17 Jari Räsänen, PS, Tuusula Saila Karvonen, Tuusula
18 Lauri Kämäri, SDP, Hyvinkää Irma Pahlman, Hyvinkää
19 Tuija Reinikainen, TUPU, Tuusula Margita Winqvist, Tuusula
20 Tea Nieminen, KESK, Pornainen Jaakko Haapamäki, Hyvinkää