Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kuntalain (2015/410) 107 §:n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennalta ilmoitettu. 

Yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi yhtymävaltuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa. Pöytäkirja laaditaan suomen kielellä.

Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 140 §:n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.9.2021 alkaen. Pöytäkirja tarkastetaan 21.9.2021 mennessä.

Pöytäkirja lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. 
 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • valita kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Irma Pahlman ja Ossi Vähäsarja, ja että;
  • kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja päätöksistä tiedotetaan em. tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.