Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksyminen Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab:n osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle

KEUDno-2020-502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Taustaa


Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä HUS-kuntayhtymän käynnistämän yhteisen Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apotti-hankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.


Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Apotti-hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikaista toimintaa varten perustetaan osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.


Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajakunnille ja kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä sekä huolehtia järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta aiheutuva riski on kunnalle ja kuntayhtymälle sama, kuin organisaatio itse kehittäisi ja ylläpitäisi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Oy Apotti Ab:n tapauksessa omistajakunnat ja HUS ovat ulkoistaneet asiakas- ja potilasjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen Oy Apotti Ab:lle. Yhtä kuntaa tai kuntayhtymää laajemman omistaja- ja käyttäjäkunnan uskotaan tuovan pidemmällä aikajänteellä omistajille alhaisempia käyttäjäkohtaisia kustannuksia kuin yksin tekemällä. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät tulee olla joka tapauksessa.


Yhtiö rekisteröitiin 15.7.2015 ja sen toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille.


Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 17.6.2016 Apottiin liittymisestä, jonka jälkeen Tuusulan kunta solmi Oy Apotti Ab:n kanssa liittymis- ja merkintä-, osakas-, tilaaja- ja resurssisopimukset.

 

Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle


Tuusulan kunnan omistamien Oy Apotti Ab osakkeiden siirtoa kuntayhtymälle on valmisteltu yhdessä Tuusulan kanssa. Tuusulan kunta omistaa 24kpl Oy Apotti Ab:n osaketta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän liittyessä Oy Apotti Abn osakkaaksi, ei Tuusulan kunnalla ole enää tarvetta tähän omistusosuuteen, koska Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen (21.6.2017) mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle.

 
Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyvät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kauppahinta, 547.953,00 euroa, koostuu Tuusulan kunnan osakepääomaosuudesta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2017, 187.817,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2018-2019, 344.596,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytyksestä, 15.540,00 euroa. 

Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apoti Ab:n välille solmitut sopimukset (liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus) siirtyvät sellaisinaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 547.953,00 euroa 
 2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta.

 

Kokouskäsittely


Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA
ja ne, jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA - ääntä (Anna Helin, Annika Kokko, Helinä
Perttu, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala,
Eemeli Peltonen, Liljan- Kukka Runolinna, Sirkka Rousu), 2 EI- ääntä (Arto Järvinen,
Maiju Tapiolinna) ja 4 TYHJÄÄ (Virpi Räty, Tapio Havula, Heta Ravolainen- Rinne, Erkki
Laukkanen).

Merkittiin, että Arto Lindberg, Mika Mäki- Kuhna ja Jussi Salonen eivät olleet läsnä
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.
 

 

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Arto Järvien ja Maiju Tapiolinna jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA -ääntä (Anna Helin, Annika Kokko, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Päivi Liu, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Liljan-Kukka Runolinna, Sirkka Rousu), 2 EI-ääntä (Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna) ja 4 TYHJÄÄ (Virpi Räty, Tapio Havula, Heta Ravolainen-Rinne, Erkki Laukkanen).

Merkittiin, että Arto Lindberg, Mika Mäki-Kuhna ja Jussi Salonen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

Valmistelija

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

On käynyt ilmi, että kauppahintaa tulee tarkistaa siten, että siihen lisätään hankintarenkaan kustannukset ja omistajalaskutus vuodelta 2016, yhteensä  453 336 euroa. Näin ollen kokonaiskauppahinta on 1 001 289 euroa. 

Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.


 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • ottaa käsiteltäväkseen 3.3.2020 käsittelemänsä § 36 Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksymisen ja päättää korjata asiassa aikaisemmin tekemänsä päätöksen edellä esittelytekstissä kuvatulla tavalla.
 • ehdottaa yhtymävaltuustolle,​ että yhtymävaltuusto
 1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-​Uudenmaan Sote –kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, ​00 euroa 
 2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta.

 

Kokouskäsittely
Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat kuntayhtymän edustajat jäävätään intressijääviyden perusteella.
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA -ääntä ( Annika Kokko, Virpi Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala, Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen-Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu) ääntä 4 Ei -ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen).
Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.
 

 

 

Päätös

Yhtymähallitus päätti ottaa asian uudelleen käsittelyyn ja  hyväksyi  yhtymähallituksen puheenjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja perutaan 12.3.2020 yhtymävaltuustolle tehty ehdotus.

Maiju Tapiolinna ja Arto Järvinen jättivät esteellisyydestä  eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan kunnassa asuvien kuntayhtymän edustajien  esteellisyydestä.

Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.

Kokouskäsittely

Maiju Tapiolinna esitti Arto Järvisen kannattamana, että Tuusulan kunnassa asuvat kuntayhtymän edustajat jäävätään  intressijääviyden perusteella.

Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.  Puheenjohtaja totesi, että ne jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tapiolinnan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA -ääntä  ( Annika Kokko, Virpi Räty, Helinä Perttu, Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Pauliina Naala,  Eemeli Peltonen, Heta Ravolainen-Rinne, Jaana Putus, Sirkka Rousu) ääntä 4 Ei -ääntä (Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Tapio Havula, Erkki Laukkanen). Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.

Valmistelija

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

 • ottaa käsiteltäväkseen 3.3.2020 käsittelemänsä § 36 Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksymisen ja päättää korjata asiassa aikaisemmin tekemänsä päätöksen edellä esittelytekstissä kuvatulla tavalla.
 • ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
 1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote – kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00 euroa
 2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta.

 

Kokouskäsittely
Tapio Havula esitti Arto Järvisen kannattamana seuraavaa: ”Tuusulan kunnan edustajat ovat hallintolain 28 § mukaan esteellisiä missä sanotaan että henkilö on esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää ,ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.”
Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Havulan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 Jaa -ääntä (Juha Virkki, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Helinä Perttu, Sirkka Rousu, Annika Kokko, Eemeli Peltonen, Aki Korpela, Lilja-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty) ja 5 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen,
Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi). Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.
Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 Jaa-ääntä (Kallepekka Toivonen, Helinä Perttu, Ruut Sjöblom, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Liljan-Kukka Runolinna, Paula Vilhunen, Annika Kokko, Aki Korpela, Eemeli Peltonen, Pauliina Naala, Aila Koivunen) ja 6 Ei- ääntä (Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi, Heta Ravolainen-Rinne).
 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna, Tapio Havula ja Erkki Laukkanen jättivät esteellisyydestä sekä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Arto Lindberg ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana (yhteisöjääviys), eivätkä Kati Lepojärvi, Ruut Sjöblom ja Aila Koivunen päätettäessä Tuusulan kunnan jäsenten esteellisyydestä.

Merkittiin, että yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja Aila Koivunen oli Arto Lindbergin varajäsenenä sen jälkeen kun esteellisyyskysymys oli ratkaistu.

Merkittiin, että Apotti Oy:n Hannu Välimäki osallistui Tuusulalta kuntayhtymälle siirtyvien vastuiden kokoa koskevaan keskusteluun, mutta ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

 

Kokouskäsittely

Tapio Havula esitti Arto Järvisen  kannattamana seuraavaa: ”Tuusulan kunnan edustajat ovat  hallintolain 28 §  mukaan esteellisiä  missä sanotaan että henkilö on esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen  tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen  käsittely edellyttää ,ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.”  

Puheenjohtaja totesi, että koska esteellisyyteen liittyen oli tehty kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka eivät ole esteellisyyden kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Havulan esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 Jaa -ääntä (Juha Virkki, Paula Vilhunen, Pauliina Naala, Helinä Perttu, Sirkka Rousu, Annika Kokko, Eemeli Peltonen, Aki Korpela, Lilja-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty) ja 5 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi). Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen, että asian käsittelyyn ei liity esteellisyyttä.

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että päätösesitystä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Arto Järvisen esitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 Jaa-ääntä (Kallepekka Toivonen, Helinä Perttu, Ruut Sjöblom, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Liljan-Kukka Runolinna, Paula Vilhunen, Annika Kokko, Aki Korpela, Eemeli Peltonen, Pauliina Naala, Aila Koivunen) ja 6 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen, Tapio Havula, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Petri Salmi, Heta Ravolainen-Rinne).

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto

 1. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Sote – kuntayhtymän välisen Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289, 00 euroa
 2. hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 3. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta
   

Päätös

Asia päätettiin palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Tuusulan talousjohtaja, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Liitteet

Oheismateriaali