Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Määräaikaisen palvelujohtajan viran kelpoisuudesta päättäminen

KEUDno-2019-1156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka. Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin ja avopalvelujen päällikölle sisältää henkilötietoja tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.

Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen 1.6.2020 – 31.12.2021. Hallintosäännön § 26 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto. Yhtymävaltuuston tulee päättää ennen määräaikaisen viran täyttämistä viran kelpoisuusehdoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle 1.6.2020-31.12.2021 ajalle.

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen palvelujohtajan ajalle 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun.

Merkittiin, että vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen  ja kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen  eivät  olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus 14.4.2020

 

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 17.9.2019 § 118 perustaa Terveyspalvelut ja

sairaanhoidon palvelualueelle määräaikaisen palvelujohtajan viran 31.5.2020 saakka.

Yhtymähallitus päätti myös, että virka hoidetaan sisäisin järjestelyin

ja avopalvelujen päällikölle tehtiin virantoimitusvelvollisuuden muutos.

Virantoimitusvelvollisuuden muutoksen perusteena oli, että organisoituminen

kokonaisuudessaan Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella

tehtiin määräajaksi sisäisin järjestelyin, eikä ulkopuolisia henkilöitä palkattu.


Ennen palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamista kuntayhtymän organisaation

johtamisrakenteen mukaisesti kuntayhtymän johtaja oli johtanut kuntayhtymän lisäksi myös

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualuetta. Määräaikaisen viran perustamisella

erotettiin kuntayhtymän johtajan virasta samaksi määräajaksi palvelualueen johtaminen.

Viran perustamisen perusteena oli tuolloin alkaneeseen maakuntavalmisteluun kytketty

Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu. Erillisratkaisun valmisteluun osallistuminen tuli

merkittäväksi osaksi kuntayhtymän johtajan työtä.


Nyt yhtymähallitukseen tuodaan päätettäväksi määräaikaisen viran jatkaminen

1.6.2020 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi, käytännössä viran jatkaminen tarkoittaa

palvelujohtajan uuden määräaikaisen viran perustamista edellä mainitulle ajalle.

Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.

Tällaista tehtävää varten tulee perustaa virka. Viran perustamista säätelevä kuntalain 88 §

ei ota kantaa siihen, perustetaanko virka määräaikaisena vai toistaiseksi

voimassa olevana. Sen sijaan laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki)

§ 3 virkasuhteen kestoajasta, on määräykset, viranhaltijan ottamisesta virkasuhteeseen

toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltijalain § 3 mukaan ”viranhaltija voidaan ottaa

määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta

on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen

kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan

liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

” Näin ollen, mikäli virka on perustettu määräaikaisena, nimitetään viranhaltija

virkaan vastaavalle ajalle määräajaksi.


Palvelujohtajan määräaikaisen viran perustamisen tarpeellisuuden arviointia
 
Palvelualueen palvelujohtajan määräaikaista virkaa on hoitanut

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö. Kyseinen viranhaltija on

kuntayhtymässä vakituisessa palvelussuhteessa, joten hänen asemansa

vakituisena viranhaltijana ei ole muuttunut hänen hoitaessaan määräaikaista virkaa.


Sote-uudistukseen sisältyvä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin

sote- erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019, ja ohjausryhmän loppuraportti

jätettiin lausunnolle alkuvuodesta 2020 (Yhtymähallitus 25.2.2020 §29) Selvityksessä

tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja.

Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän

ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto,lakisääteiset kuntayhtymät,

Uudenmaan jako useampaan itsehallintoalueeseen sekä Uusimaa yhtenä

maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin

mukaisesti.


Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esitti yhteisen

jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin pohjautuvaa mallia.

Yksi itsehallintoalueista olisi Keski-Uusimaa. Päätöksiä ohjausryhmän esityksestä

ei vielä ole. Sote-uudistuksen alkuperäisen aikataulun suunnitelman

mukaisesti sote – keskukset ja itsehallintoalueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023.

Koronavirusepidemia ja poikkeusolot voivat mahdollisesti vaikuttaa uudistuksen

etenemiseen viivästyttäen sitä, päätöksiä muutetusta aikataulusta ei kuitenkaan ole.

Jos sote- uudistus etenee aikataulussa, voidaan arvioida, että vuoden 2021

aikana saadaan käsitystä mahdollisten itsehallintoalueiden ja maakuntien

toiminnan johtamisesta ja johtamisjärjestelmistä.

Tämän hetkinen tieto valmistelun etenemisestä on kuitenkin epävarmaa

eikä sen vaikutuksia kuntayhtymän johtamisrakenteeseen vielä tiedetä.


Toistaiseksi voimassa olevaa terveyspalveluiden ja sairaanhoidon

palvelualueen palvelujohtajan vakanssia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa,

koska sote - uudistuksen ja mahdollisen Uudenmaan erillisratkaisun

valmistelu on kesken ja on nähtävissä, että ne vaikuttavat merkittävästi myös

kuntayhtymän johtamisrakenteeseen.


Määräaikaisen viran perustamisen perusteluna oli syksyllä 2019 kuntayhtymän

johtajan osallistuminen merkittävässä määrin sote -uudistuksen valmisteluun.

Valmistelun edetessä hallitusohjelman mukaisesti siihen liittyvät tehtävät ovat

jatkossakin merkittävä osa kuntayhtymän johtajan työtä. Keskeisenä osana

sote- uudistusta ovat tällä hetkellä mm. uudistukseen liittyvien rakennemuutosten

toteuttaminen ja sote- keskusten toiminnan kehittäminen vuosina 2020-2022

(yhtymähallitus 17.3.2020 § 49), joista kuntayhtymän johtaja vastaa. Tällä hetkellä myös

koronavirusepidemiatilanteen sekä taloudellisten haasteiden aiheuttamien

toimenpiteiden johtaminen edellyttää sitä, että kuntayhtymän johtajalle kuuluvia

tehtäviä edelleen eriytetään määräaikaisesti Terveyspalvelut ja sairaanhoito-

palvelualueen johtamisen osalta.


Nyt virka ehdotetaan edelleen jatkettavan määräaikaisena vuoden 2021 loppuun saakka.

Kuntayhtymän johtaja toimii edelleen hallintosäännön § 17 mukaisesti terveydenhuoltolaissa

tarkoitettuna vastaavana lääkärinä, kuten tähänkin saakka.  Hallintosäännön § 26 mukaan

yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Palvelujohtajan viran kelpoisuusehdosta päättää hallintosäännön § 28 mukaan

yhtymävaltuusto, koska valtuusto päättää myös hallintosäännön § 30 mukaan

palvelujohtajan virkaan ottamisesta. Virka ehdotetaan täytettävän valtuuston

päätöksellä, eikä virantoimitusvelvollisuuden muutoksella.

 

Päätösehdotus sisältää myös ehdotuksen valtuustolle päättää viran

kelpoisuusehdoksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja

riittävän johtamiskokemuksen.

 

Viran täyttämisen valmistelusta vastaa henkilöstöjaosto, joka aloittaa

viran täyttämisen valmistelun kokouksessaan 20.4.2020 haastattelemalla

nykyisen määräaikaista virkaa hoitavan palvelujohtajan.

Ehdotus
Esittelijä: Annika Kokko, yhtymähallituksen puheenjohtaja

Yhtymähallitus päättää perustaa määräaikaisen palvelujohtajan

viran Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueelle

1.6.2020-31.12.2021 ajalle edellä esittelytekstissä esitetyillä perusteilla.

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen määräaikaisen

palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi lääketieteen

lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.


Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

ja vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen eivät olleet läsnä

tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Yhtymävaltuusto, 16.4.2020, § 7
 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää Terveyspalvelut ja sairaanhoidon palvelualueen

määräaikaisen palvelujohtajan 1.6.2020- 31.12.2021 kelpoisuudeksi

lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset