Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hallintosäännön täydentäminen/ erityinen toimivalta

KEUDno-2020-1006

Valmistelija

 • Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus 14.4.2020

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2020.

 

Hallintosäännön valmistelussa ei ole huomioitu poikkeusoloihin tarkoitetun erityisen

toimivallan käyttöä. Tällaisen erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin,

kun valtioneuvosto on todennut poikkeusolot tai meneillään on poikkeusoloihin rinnastuva

paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen erityinen tilanne, jonka hallitseminen vaatii

nopeita päätöksiä. Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa

yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen

vuoksi. Kuntayhtymän tulee hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät

palvelunsa myös poikkeusoloissa. Päätösvaltaa tulee voida käyttää nopeallakin aikataululla

ja tarvittaessa sitä tulee delegoida laajemmin viranhaltijalle, jotta turvataan nopea reagointi

erityisen tilanteen tai poikkeusolon hoitamiseksi.

 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti meneillään olevan koronavirusepidemian pandemiaksi

11.3.2020. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 17.3.2020 antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset

VNK/2020/31, jolla valtioneuvosto on todennut Suomessa vallitsevaksi valmiuslain (1552/2011)

3 § 3. ja 5. kohtien tarkoittamat poikkeusolot.

 

Poikkeusolojen määritelmä

Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä kohtaa tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät

kuntayhtymän johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä,

tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella,

enintään kuudeksi kuukaudeksi. Käyttöönottoasetus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi.

Eduskunta päättää, jääkö asetus voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan.

Valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja ovat:

 1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava

hyökkäys ja sen välitön jälkitila

2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan

rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii

tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista

3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva

erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan

toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat

4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila sekä

5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle

levinnyt vaarallinen tartuntatauti

 

Muutokset hallintosääntöön

Hallintosääntöön ehdotetaan em. seikkojen johdosta lisättäväksi seuraava pykälä 152:

152 § Poikkeusolojen erityinen toimivalta

Poikkeusolojen erityinen toimivalta voidaan ottaa käyttöön, jos se valtioneuvoston

valmiuslain mukaisesti toteamien poikkeusolojen tai meneillään olevan poikkeusoloihin

rinnastuvan erityisen tilanteen vuoksi on välttämätöntä.

Erityisen toimivallan käyttöönotosta päättää yhtymähallitus tai kiireellisessä tilanteessa

kuntayhtymän johtaja itse. Tällöin voidaan menetellä seuraavasti:

 • yhtymähallitus voidaan kutsua koolle heti noudattamatta kuntayhtymän hallintosäännön

118 §:n mukaista määräaikaa kokouskutsun toimittamisesta

 • mikäli yhtymähallitus päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla, kokouksessa

voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä

hallintosäännön 118 §:n mukaisen määräajan puitteissa.

 • mikäli yhtymähallitusta ei saada kutsuttua koolle edellä mainitulla tavalla heti,

tai jos kyse on asiasta jossa on välttämätöntä tehdä päätös välittömästi,

on kuntayhtymän johtajalla oikeus tehdä päätös asiassa, joka muutoin

kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan.

 • kuntayhtymän johtajalla on lisäksi toimivalta päättää kaikista välttämättömistä

kuntayhtymän palveluiden tilapäisistä muutoksista erityistilanteen tai poikkeusolojen

niin vaatiessa.

 • kuntayhtymän johtajan tekemä, normaalioloissa yhtymähallituksen päätösvaltaan

kuuluva asia tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi

 • myös erityisen toimivallan nojalla tehdyt päätökset on valmisteltava

Erityisen toimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää yhtymähallitus.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen Parkkonen

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

 • lisätä kuntayhtymän hallintosääntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152
 • että muutos tulee voimaan välittömästi.

 

Äänestykset

Asian käsittelyä jatketaan Jaa

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun Ei

Jaa

Eemeli Peltonen

Virpi Räty

Helinä Perttu

Pauliina Naala

Tapio Havula

Aki Korpela

Anna Helin

Arto Lindberg

Jussi Salonen

Lilja-Kukka Runolinna

Ruut Sjöblom

Kallepekka Toivonen

Annika Kokko

Ei

Paula Vilhunen

Erkki Laukkanen

Sirkka Rousu

Juha Virkki

Heta Ravolainen-Rinne

Arto Järvinen

Maiju Tapiolinna

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että asia palautetaan

uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty

kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun

asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn

jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat

asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 Jaa-ääntä ja 7 Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Yhtymävaltuusto, 16.4.2020, § 12

 

Ehdotus

 Yhtymävaltuusto päättää

 • lisätä kuntayhtymän hallintosääntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152
 • että muutos tulee voimaan välittömästi.

 

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Tuija Linna-Pirinen esitti Irma Pahlmanin kannattamana, että asia

palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen

valmisteltavaksi asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn

jatkamista äänestävät Jaa, ja ne jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen

valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 5 Jaa -ääntä, 33 Ei-ääntä ja 1 Tyhjää.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 13%

  Kristiina Hakala, Annika Kokko, Helinä Perttu, Jukka Pihko, Mika Mäki-Kuhna

 • Ei 33 kpl 85%

  Jussi Salonen, Mari Linna, Heli Hallikainen, Auli Herttuainen, Riina Mattila, Kirsi Kaikusalo, Harri Virtanen, Ritva Poikela, Soile Kalliomäki, Heidi Grundström, Aila Koivunen, Juhani Skyttä, Sirkka Rousu, Jaakko Rainio, Lilli Salmi, Pasi Boehm, Juhani Vuorisalo, Tiina Karhunen, Eemeli Peltonen, Juha Peltonen, Irma Pahlman, Antton Hägglund, Annina Nuutinen, Mikko Taavitsainen, Antti Rantalainen, Arto Lindberg, Eija Mattila, Jari Raita, Kari Peussa, Liisa Majanen, Pekka Laine, Tarja Edry, Tuija Linna-Pirinen

 • Tyhjä 1 kpl 3%

  Tea Nieminen