Yhtymävaltuusto, kokous 16.12.2021

§ 61 Eron myöntäminen Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

KEUDno-2021-13775

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallituksen jäsen Reetta Nick on jättänyt 1.12.2021 sähköpostitse eronpyynnön Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten 1.1.2022 lukien.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa (yhtymävaltuusto ja yhtymäkokous) tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa (vrt. edellä) tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä.  Yhtymähallituksen kokoonpano on nykyisellään sellainen, että tilalle valittava henkilö voi olla nainen tai mies.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää:

  • myöntää eron Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti
  • valitsee Reetta Nickin tilalle yhtymähallitukseen uuden jäsenen 1.1.2022 alkaen

Käsittely:

Reetta Nick poistui esteellisenä ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa (HallintoL 5 luku 28 § 1 mom. 1 kohta "osallisuusjäävi")

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

    

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • myöntää eron Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti
  • valita Reetta Nickin tilalle yhtymähallitukseen uuden jäsenenen 1.1.2022 alkaen

Käsittely:

Ossi Vähäsarja ehdotti että Reetta Nickin tilalle valitaan Tiia Lintula. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Yhtymävaltuusto päätti

  • myöntää eron Reetta Nickille yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä pyynnön mukaisesti ja
  • valita hänen sijaansa yhtymähallituksen jäseneksi Tiia Lintulan 1.1.2022 lukien

Tiedoksi

Asianosaiset