Yhtymävaltuusto, kokous 10.6.2021

§ 19 Valtuustoaloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestäminen.

KEUDno-2020-8042

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Taustaa

Valtuustoaloitteessa (Auli Herttuainen 19.12.2019) esitetään huoli omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien osaamisesta suhteessa tehtäviinsä sekä esitetään, että Keusote ryhtyy toimipisteissään tai tarvittaessa asiakkaiden kotona järjestämään lyhyitä täsmäkoulutuksia omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien tarpeisiin.

Omaishoitajana ja henkilökohtaisena avustajana toimimiseen ei ole koulutus- tai osaamisvaatimuksia. Suurin osa tehtävissä toimivista ei ole saanut sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta. Joillakin avustajilla voi olla käytynä lyhyt henkilökohtaisen avustajan koulutus. Vaativimpiin avustamisiin voidaan palkata myös lähihoitajatasoisen koulutuksen saaneita, mutta he ovat poikkeus. Hoivan ja avustamisen luonne vaihtelee omaishoidettavasta ja avustettavasta riippuen. Kevyimmillään kyse on maallikkoavusta, mutta toisinaan hoitajana toimiva voi riittävän perehdytyksen saatuaan toteuttaa melko vaativaakin sairaanhoidollista hoitoa ja toimenpiteitä.

Omaishoitajan osaamisen tuki

Omaishoitajaksi hakeutumiseen liittyy hakemus- ja arviointiprosessi, jonka aikana omaishoitajan toimintakykyä ja muita valmiuksia tehtävässä toimimiseen arvioidaan. Samassa yhteydessä arvioidaan omaishoitajan tarve hoito- ja avustustehtäviin liittyvään ohjaukseen ja opastukseen. Arviointia tehdään omaishoitosuhteen aikana aina omaishoitotilanteen kokonaisarvioinnin aikana sekä tarvittaessa hoidettavan avun tarpeen muuttuessa.

Omaishoitaja saa tarvittaessa ohjausta, neuvontaa ja opastusta kädestä pitäen kotona tai sosiaali-/terveydenhuollon yksikössä

  • Ikäihmisten hoiva- ja hoitotyöhön joko kotihoidosta (kotihoidon asiakkaat) tai omaishoidon sijaisavun lähihoitajilta (muut kuin kotihoidon asiakkaat) sekä erityishoitoihin tarvittaessa hoidosta vastaavan terveydenhuollon yksikön toimesta
  • Vammaispalveluasiakkaiden hoito- ja hoivatehtäviin liittyvä omaishoitajan ohjaus toteutuu hoidettavan hoidosta vastaavan terveydenhuollon yksikön toimesta
  • Siirtoihin, nostoihin ja apuvälineiden sekä kuntouttavan työotteen käyttöön järjestetään tarvittava opastus Keusoten kuntoutuspalveluista fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kotikäynteinä

 

Omaishoitajia kannustetaan lisäksi osallistumaan omaishoitovalmennukseen (Ovet-valmennus®). Valmennuksen päävastuullisena toteuttajana toimivat omaishoitojärjestöt ja Keusote toimii kumppanina osallistuen valmennuksen sisältöjen toteuttamiseen. Valmennukseen sisältyy muiden teemojen lisäksi myös avustamiseen ja hoivatyöhön liittyvät osiot.

Omaishoitajille koulutusta ja koulutusluonteisia tietoiskuja järjestävät alueen järjestöt osana toimintaansa, esimerkiksi Omaishoitajaliiton OmaisOiva-kahviloissa sekä SPR:n omaishoitajatoiminnassa.

Lisäksi KELAn järjestämillä omaishoitajien kuntoutuskursseilla annetaan hoitajalle hoitotehtävän tueksi myös hoidettavan sairauteen ja hoitoon liittyviä ohjeita.

Omaishoidon asiakkaalle nimetty omatyöntekijä koordinoi myös omaishoitajan tehtävässään tarvitsemia palveluja ja tukitoimia ja ohjaa ja tarvittaessa auttaa omaishoitajaa hakeutumaan niihin. Omatyöntekijän ohjaukseen sisältyy tieto Keusoten ja kuntien palveluista, järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta sekä Kelan palveluista ja tukimuodoista. Omaishoidossa pyritään hyvän asiakassuhteen luomiseen omatyöntekijän, omaishoitajan ja hoidettavan välille. Se mahdollistaa omaishoitajalle matalan kynnyksen tuen pyytämiseen ammattilaiselta sekä sen vastaanottamisen silloin, kun ammattilainen havaitsee tarvetta, jota omaishoitaja ei itse vielä tunnista.

Henkilökohtaisen avustajan osaamisen tuki

Henkilökohtaista apua toteutetaan Keusotessa työnantajamallilla ja ostopalveluna. Työnantajamallissa palvelun saaja eli avustettava toimii henkilökohtaisen avustajansa työnantajana. Palvelun ideologiaan kuuluu, että avustaja auttaa henkilökohtaisen avun saajaa toteuttamaan niitä asioita, mitä hän tekisi itse ilman vaikeavammaisuuden mukanaan tuomia rajoitteita. Työnantaja eli henkilökohtaisen avun saaja perehdyttää avustajansa avustustehtävään. Mikäli avustettava saa fysio- tai toimintaterapiaa hän voi hyödyntää palvelua saadakseen yksilölliset ohjeet siirtoihin, asentoihin yms. Avustettava voi tällöin pyytää ohjaukseen mukaan myös henkilökohtaisen avustajan. Tarvittaessa avustettava voi hakea vammaispalveluista korvausta avustajan välttämättömän koulutuksen kustannuksista. Kulut korvataan silloin, kun niiden katsotaan olevan henkilökohtaisen avun saajan tilanteessa kohtuullisia ja välttämättömiä.

Kun henkilökohtaista apua tuotetaan ostopalveluna, kuuluu henkilöstön tarvittavan koulutuksen järjestäminen palveluntuottajalle. 

Johtopäätökset

Omaishoitajille ja henkilökohtaisille avustajille on jo saatavilla opastusta, ohjausta ja koulutusta tehtäviinsä. Omaishoidon toimijoiden verkostossa on saatavilla paljon tietoa ja tukea eri paikoista eri elämäntilanteissa ja tarpeissa, jolloin tiedottamisen koordinointi korostuu. Palvelujen lisäämisen ei arvioida olevan ensisijainen toimenpide, vaan huomiota tulee kiinnittää olemassa olevista palveluista ja tukimuodoista viestimiseen. Omaishoidossa ollaan parhaillaan kehittämässä omaishoidon verkostossa toimivien tahojen yhteistä viestintäsuunnitelmaa ja välineitä tiedon saatavuuden parantamiseksi. Ikääntyneiden omaishoidossa määritellään parhaillaan tarkemmin yhtenäisiä asiakastyön sisältöjä, ja tässä yhteydessä huomioidaan myös omaishoitajan tuen tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen yhtenäisellä tavalla.

Henkilökohtainen apu toteutuu pääsääntöisesti työnantajamallilla, jolloin avustajien osaamisen varmistaminen on työnantajana toimivan avustettavan vastuulla. Keusoten roolina on ohjeistaa työnantajia, tiedottaa mahdollisuudesta käyttää terapeuttien ohjausta sekä tarvittaessa korvata avustajan lisäkoulutuksen aiheuttamia kustannuksia. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat neuvovat uusia työnantajia avustajien perehdyttämiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Vammaispalvelujen yhteydessä toimii myös henkilökohtaisen avun keskus, joka neuvoo näissä asioissa tarpeen mukaan.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus 

  • päättää hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja  
  • esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).