Yhtymävaltuusto, kokous 10.6.2021

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

  

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Taavitsainen ja Juhani Skyttä. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 16.6.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.6.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen seuraavan pykälän käsittelyä hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen ja palvelujohtajat Erja Pentti, Tiina Salminen ja Susanna Pitkänen esittelivät palveluverkosto- ja tilatarvesuunnitelman valmistelutilannetta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).