Yhtymävaltuusto, kokous 10.6.2021

§ 16 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

    

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 4.6.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Todetaan, että Hyvinkään kaupunginvaltuusto on 31.5.2021 § 39 valinnut Ritva Poikelan tilalle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Johanna Jokisen ja varajäseneksi Johanna Linnan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).