Yhtymävaltuusto, kokous 10.6.2021

§ 22 Hallintosäännön päivittäminen

KEUDno-2021-10509

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hallintosääntöä on edellisen kerran uudistettu 1.2.2020 voimaan tulleella muutoksella (yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46), jolloin mm. koottiin erillään olleita sääntöjä ja delegointipäätöksiä yhteen hallintosääntöön. Tällä selkeytettiin toimivallan jakautumista.

Hallintosääntöön 1.9.2021 alkaen esitettävät muutokset

Kuntayhtymässä on käynnistetty Strateginen kehittäminen- ja tukipalvelut -yksikön uudistuminen, jossa tavoitteena on mm. tehostaa talouden, hallinnon ja sisäisten palveluiden toimintaa. Uusi toimintamalli on suunniteltu tulevan voimaan 1.9.2021 alkaen. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikkö nimensä mukaisesti tukee palvelualueiden toimintaa ja tuottaa niille yhteisiä tukipalveluja. 

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön johtamisjärjestelmän muuttaminen

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön kehittämisen yhteydessä on tunnistettu tarve erottaa talous- ja hallintojohtajan tehtävä kahdeksi eri tehtäväksi, jotka ovat rahoitus- ja talousjohtajan tehtävä sekä hallintojohtajan tehtävä. Kuntayhtymään on perustettu talous- ja hallintojohtajan tehtävä yhtymähallituksen kokouksessa 12.9.2017 § 26. Tämän ajankohdan jälkeen kuntayhtymän toiminta on kehittynyt ja laajentunut, erityisesti kun kuudesta kunnasta on 1.1.2019 lukien siirtynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto kuntayhtymän hoidettavaksi järjestämisvastuun lisäksi. Rahoituksen ja talouden suunnitelmallinen johtaminen toimintaympäristön muuttuessa vaatii riittävän johtamisresurssin tuekseen. Samoin hallinnon, hankintojen ja niissä noudatettavien menettelyiden suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostaminen vaativat riittävät johtamisresurssit.

Nykyisen talous- ja hallintojohtajan viran tehtäväkokonaisuus sisältää laajoja asiakokonaisuuksia, kuten rahoituksen ja talouden johtamisen sekä hankintojen johtamisen. Lisäksi virkaan kuuluu vastaaminen mm. lakipalveluista, poliittisesta valmistelusta, turvallisuudesta, tietosuojasta, asianhallinnasta ja arkistoinnista sekä tila-asioista. Talous- ja hallintojohtajan viran tehtävien jakaminen rahoitus- ja talousjohtajalle ja hallintojohtajalle on perusteltua, jotta rahoitus- ja talousjohtamisen sekä hallinto- ja hankintajohtamisen taloudellisesti merkittävät asiakokonaisuudet voidaan hoitaa muuttuneen tilanteen vaatimalla tavalla. Muutoksella tuetaan toisaalta rahoituksen ja talouden suunnitelmallista johtamista ja kehittämistä, esimiesten taloustuntemuksen ylläpitoa ja talouden hallintaa rahoitus- ja talousjohtajan virassa sekä toisaalta tehokasta hallinnon johtamista ja kehittämistä hallintojohtajan virassa. Muutos on kustannusneutraali, koska hallintojohtajan viran kustannus katetaan muualta kuntayhtymän toiminnasta. Kuntayhtymässä tarvitaan uudistuksen myötä entisen kahden sijasta yksi integraatiojohtaja. Hallintojohtajan virka on perustettu ehdollisena hallintosääntömuutokselle yhtymähallituksessa 11.5.2021 § 48. Suunniteltuja muutoksia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Uudistuksen yhteydessä tietohallintojohtajan nimike muutettaisiin tieto- ja digijohtajaksi. Hallintosääntöön ehdotetaan otettavaksi selkeyden vuoksi maininta myös siitä, että kuntayhtymän johtaja toimii strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikön johtajien esimiehenä.

Hallintosäännön 21 §:ää, jossa määritellään em. johtajien toimivaltaa, ehdotetaan muutettavaksi siten, että pykälässä määriteltäisiin kaikille johtajille yhteisenä toimivaltana johtajan vastaavan oman osa-alueensa toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta sekä lisäksi päättävän tehtäviinsä kuuluvista sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista niiden arvon ollessa enintään 100 000 euroa ja niihin liittyvistä hankintaoikaisuista. Edellisestä poiketen tieto- ja digijohtajan vastaava valtuus olisi 2 000 000 euroa, joka ei muuttuisi nykyisestä. Hallintojohtajalle keskitettäisiiin päätösvaltaa ravitsemuspalvelu-, vuokra-, puhtaus- ja siivouspalvelusopimuksista ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuutta koskevista tukipalvelusopimuksista, milloin niiden arvo on enintään 2 500 000 euroa, sekä niitä koskevista hankintaoikaisuista. 

Johtajien muista vastuista ja johtamisjärjestelmästä määrättäisiin yksityiskohtaisemmin toimintasäännössä, johon tehdään 1.9.2021 mennessä hallintosäännön muutosten edellyttämät muutokset.

Johtajien nimikkeiden muuttumisen seurauksena tulisi tehdä näitä vastaavat korjaukset seuraaviin pykäliin: 30 §, 40 §, 44 §, 46 §, 51 §, 52 §, 59 §. Vastaavat muutokset tehtäisiin myös 123 §:ään, jossa läsnäolo-oikeus hallituksen kokoukseen annettaisiin myös strategia, kehittäminen ja rahoitus tulosalueen johtajille. Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimisi hallintojohtaja.

Hallintosäännön muutokset tulisivat voimaan 1.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

 • hyväksyä hallintosääntöön ehdotetut muutokset §:t 21, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 59 ja 123, jotka näkyvät liitteessä 1
 • että muutokset tulevat voimaan 1.9.2021 lukien.

 

 

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että

"Hallintojohtajan viran perustaminen on ollut erimielinen hallituksen päättäessä sen perustamisesta 11.5.  Viittaan silloin tekemääni muutosesitykseen.

Vastoin nyt olevaa pohjaesitystä hallintosäännön muuttamiseksi viran perustaminen vaikuttaa kuntayhtymän talouteen, vaikka siihen voidaan budjetin sisältä löytää rahoitusta tälle vuodelle muista määrärahoista. Lisäjohtajien palkkaamiseen Keusoten vaikeassa taloustilanteessa ei ole edellytyksiä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja rahoitukselliset ongelmat on ratkaistava muutoin ja johtamisjärjestelmää kehittämällä.

Esitän, ettei hallintosääntöön tehdä muutoksia tältä osin."

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka äänestivät esittelijän pohjaesitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka äänestivät Järvisen muutosesitystä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että

"Hallintojohtajan viran perustaminen on ollut erimielinen hallituksen päättäessä sen perustamisesta 11.5.  Viittaan silloin tekemääni muutosesitykseen.

Vastoin nyt olevaa pohjaesitystä hallintosäännön muuttamiseksi viran perustaminen vaikuttaa kuntayhtymän talouteen, vaikka siihen voidaan budjetin sisältä löytää rahoitusta tälle vuodelle muista määrärahoista. Lisäjohtajien palkkaamiseen Keusoten vaikeassa taloustilanteessa ei ole edellytyksiä. Kuntayhtymän toiminnalliset ja rahoitukselliset ongelmat on ratkaistava muutoin ja johtamisjärjestelmää kehittämällä.

Esitän, ettei hallintosääntöön tehdä muutoksia tältä osin."

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka äänestivät esittelijän pohjaesitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka äänestivät Järvisen muutosesitystä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 2 EI-ääntä.

Äänestystulokset

 • Jaa 17 kpl 89%

  Helinä Perttu, Pauliina Naala, Juha Virkki, Sirkka Rousu, Eemeli Peltonen, Paula Vilhunen, Kati Lepojärvi, Erkki Laukkanen, Annika Kokko, Liljan-Kukka Runolinna, Heta Ravolainen-Rinne, Tapio Havula, Anna Helin, Arto Lindberg, Kallepekka Toivonen, Virpi Räty, Sanna-Kaisa Patjas

 • Ei 2 kpl 11%

  Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

 • hyväksyä hallintosääntöön ehdotetut muutokset §:t 21,​ 30,​ 40,​ 44,​ 46,​ 51,​ 52,​ 59 ja 123,​ jotka näkyvät liitteessä 1
 • että muutokset tulevat voimaan 1.9.2021 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi yhtymävaltuusto hyväksyi Juha Peltosen esittämän ponnen:

"Yhtymävaltuusto edellyttää, että hallitus käynnistää valmistelun hallintosääntömuutoksesta, joka mahdollistaa valtuutetuille esittää kuntayhtymän viranhaltijoille vastattavaksi kysymyksiä kyselytunnilla, joka pidetään aina ennen valtuuston julkisia kokouksia." 

 

Kokouskäsittely

Juha Peltonen esitti, että yhtymähallitukselle osoitetaan seuraava ponsi:

"Yhtymävaltuusto edellyttää, että hallitus käynnistää valmistelun hallintosääntömuutoksesta, joka mahdollistaa valtuutetuille esittää kuntayhtymän viranhaltijoille vastattavaksi kysymyksiä kyselytunnilla, joka pidetään aina ennen valtuuston julkisia kokouksia."

Ponnelle ei ollut yksimielistä kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Ne, jotka äänestivät ponsiesityksen lisäämistä vastaan, äänestivät JAA. Ne, jotka äänestivät ponsiesityksen puolesta, äänestivät EI. Myös tyhjää sai äänestää. Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä ja 2 tyhjää ääntä.

Kokouskäsittelyn aikana pidettiin tauko kello 20:47-21:00.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 13%

  Mikko Taavitsainen, Tiina Karhunen, Jaakko Rainio, Pauliina Naala, Helinä Perttu

 • Ei 31 kpl 82%

  Aila Koivunen, Liisa Majanen, Eija Mattila, Juha Peltonen, Juhani Skyttä, Riina Mattila, Sirkka Rousu, Heidi Grundström, Juhani Vuorisalo, Johanna Jokinen, Tea Nieminen, Mari Linna, Kirsi Kaikusalo, Satu Kontiainen, Harri Virtanen, Annina Nuutinen, Irma Pahlman, Arto Lindberg, Eija Liljavirta, Jari Raita, Jussi Salonen, Kari Peussa, Pekka Laine, Päivi Koski, Tarja Edry, Tuija Linna-Pirinen, Reijo Liinamaa, Eemeli Peltonen, Arto Nätkynmäki, Antton Hägglund, Lilli Salmi

 • Tyhjä 2 kpl 5%

  Annika Kokko, Antti Rantalainen

Tiedoksi

Palvelualueet ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Valtuuston päätös

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15