Yhtymävaltuusto, kokous 10.6.2021

§ 21 Arviointikertomus 2020

KEUDno-2021-3895

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle  kuntayhtymän vuoden 2020 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden  2020 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen  kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden  2020 arviointikertomus. 

Ehdotus

Esittelijä

Liisa Majanen, liisa.m.majanen@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää 
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2020, 
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta  2020 tarvittaessa teknisiä korjauksia, 
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2020 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 
d) esittää yhtymävaltuustolle,että arviointikertomus lähetetään  yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Perustelut

  

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen § 20 "Tilintarkastuskertomus 2020, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen" käsittelyä ja päätöksentekoa pidettiin tauko kello 19:49-20:00.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).