Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 28 Tilinpäätös 2020

KEUDno-2021-3537

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2020 tilinpäätöksen taloudelliset tiedot ovat valmistuneet. Yhtymävaltuuston 17.12.2020 § 52 hyväksymän muutetun talousarvion maksuosuudet ylittyivät n. 29,6 Me, josta oman toiminnan maksuosuudet n. 15,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet n. 13,8 Me. Maksuosuudet ylittyivät kaikissa jäsenkunnissa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon ylitys on n. 19,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 38,7 Me.

HUS:n hallitus päätti 2.2.2021 § 10 esittää HUS:n valtuustolle, että vuodelta 2020 kertynyt alijäämän (40 Me) katetaan jäsenkunnilta kannettavalla maksulla niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa. Edelleen hallitus päätti, että maksun kantaminen voidaan toimeenpanna välittömästi. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntien osuus HUS:n alijäämän kattamisesta oli n. 5,0 Me. Lisäksi HUS joutui tekemään tilinpäätökseensä logistiikan varaston arvonalennuskirjauksen (yht. n. 11 Me), josta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntien osuus on n. 1,4 Me. Alijäämän kattamista ja varaston arvonalennusta ei ole voitu huomioida Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joulukuisessa talousarviomuutoksessa. Erikoissairaanhoidon 13,8 Me:n ylityksestä näiden osuus on siis yhteensä n. 6,4 Me.

Omassa palvelutuotannossa kirjattiin koronakustannuksia n. 17,6 Me. Korona aiheutti myös asiakasmaksutuottojen vähenemisen ja arvion mukaan tuottoja jäi saamatta vajaa 7 Me. Koronan vaikutus maksuosuuksiin oli siis n. 24,5 Me. Yhtymävaltuuston hyväksyi lokakuussa talousarviomuutoksen, jossa arvioitiin koronan aiheuttavan n. 18,2 Me:n kustannukset. Kustannukset kohosivat kuitenkin lopulta suuremmiksi. Oman palvelutuotannon n. 15,8 Me:n talousarvioylityksestä n. 6,3 Me johtuukin koronasta. Koronan vaikutukset kohdentuivat suurimmalta osin Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueelle, jonne keskitettiin mm. koronatestauksen kustannukset ja suojavälinehankinnat.

Kuntayhtymän lomapalkkavelan muutos toteutui myös ennakoitua suurempana. Henkilöstöpalvelujen tuottajalta saatiin joulukuussa arviolaskelma lomapalkkavelan muutoksesta. Laskelman perusteella ennustettiin, että lomapalkkavelan muutos tuo kuntayhtymälle n. 2,5 Me:n positiivisen vaikutuksen tulokseen. Tammikuussa kuitenkin kävi ilmi, että palvelutuottajalta saatu laskelma oli virheellinen ja todellinen tulosvaikutus olikin 1,8 Me negatiivinen. Näin ollen kuntayhtymän joulukuussa tekemä tilinpäätösennuste osoittautui lomapalkkavelan muutoksen osalta n. 4,3 Me liian positiiviseksi. Lomapalkkavelan muutos kohdentuu kaikkiin palvelualueisiin.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella suurin poikkeama johtuu lyhytaikaisten sijaisten ennakoitua suuremmasta tarpeesta sairauslomien vuoksi. Sijaisia tarvittiin myös ennakoitua enemmän täyttämättä oleviin vakansseihin kuin eri mittaisiin työlomiin. Erityisesti kotihoito tarvitsi pienyritysten osallistumista, jotta ikäihmisten palvelutarpeeseen pystyttiin vastaamaan riittävällä tavalla. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot ylittivät budjetin kuin myös henkilökohtaisten avustajien lisäys.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella ylitystä aiheutti koronan lisäksi ennakoitua suuremmat palvelujen ostot kehitysvammapoliklinikkatoiminnassa, lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja apuvälinetoiminnassa. Koska suorarekrytoinnissa oli haasteita etenkin sairaanhoitajien, hammashoitajien, puheterapeuttien ja lääkäreiden saatavuudessa, jouduttiin henkilöstöä vuokraamaan. Henkilöstön vuokraaminen on kalliimpaa kuin oma henkilöstö.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitykset johtuvat lastensuojelun palvelujen arvioitua suuremmista kustannuksista. Kustannusten kasvua ei selitä yksin asiakasmäärien kasvu vaan kasvussa yhä merkittävämpi tekijä on, että lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten, nuorten ja perheiden ongelmat ovat monimutkaistuneet ja päihteiden käyttö ja kirjo on laajentunut. 

Liitteenä on Kuntamaiseman laatima maksuosuuksien vertailu sekä tarkemmat kuntakohtaiset selvitykset tietopakettirakenteen mukaisesti.

 

Ylitysoikeus

Talousarvion sitovuustasoittain maksuosuuksien ylitykset joulukuussa muutettuun talousarvioon verrattuna olivat:

 • Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut 0,1 Me (poikkeama muutetusta talousarviosta 0,3 %)
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue 2,1 Me (1,3 %)
 • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa 10,4 Me (9,5 %)
 • Erikoissairaanhoito 13,8 Me (6,3 %)
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualue 3,2 Me (3,6 %)

 

Koska talousarvion kokonaisylitys on näin merkittävä, anotaan yhtymävaltuustolta muutetun talousarvion ylitysoikeutta edellä kerrotun mukaisesti. Liitteenä on vielä yhteenveto maksuosuuksien toteutumisesta talousarviositovuuksittain sekä kunnittain.

 

Tilinpäätöskäsittely

Tilinpäätös tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi 23.3.2021. Varsinaisessa tilinpäätöskäsittelyssä analysoidaan tarkemmin taloudellista toteutumaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen.

Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2020 muutetun talousarvion ylitysoikeuden

 • Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudelle 0,1 Me
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle 2,1 Me
 • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueelle ilman erikoissairaanhoitoa 10,4 Me
 • Erikoissairaanhoitoon 13,8 Me
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualueelle 3,2 Me
 • Yhteensä 29,6 Me

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.