Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 26 Kuntayhtymän valvontaohjelman 2020-2021 päivitys

KEUDno-2020-2479

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, terhi.toikka@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) mukaisesti kuntayhtymällä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä vastuu palvelujen tuottamisen valvonnasta.  Valvontavastuu koskee kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa, niin omaa palvelutuotantoa kuin alueellaan sijaitsevaa ja muualta ostettua tai palvelusetelillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa. Valvonnassa korostuu vastuu palvelujen lainmukaisuuden ja laadun varmistamisesta, asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta sekä potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) valvovat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä ja tuottajia yhdessä laatimansa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020-2023 mukaisesti. Valvontaohjelmakauden teemana on kuntien valvontaroolin vahvistaminen ensisijaisena valvojana. Valvira ja aluehallintovirasto ohjaavat ja tukevat kuntia/kuntayhtymiä valvontatehtävissään. Valtakunnallinen valvontaohjelma antaa toimintalinjoja myös kuntayhtymän toteuttaman valvonnan suunnittelulle. Valvontaa ohjaavat lisäksi useat eri sosiaali- ja terveyspalvelujen lait ja asetukset sekä laatusuositukset. Kuntayhtymän tekemien valvontakäyntien raportit ja valvonnassa esiin tulleet epäkohdat palveluntuottajan toiminnassa annetaan tiedoksi aluehallintovirastolle.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Valvontaohjelman 2020-2021 laadinta perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation laadunhallintaan. Valvontaohjelma 2020-2021 on laadittu kuvaamaan ja selkeyttämään kuntayhtymän ohjaus- ja valvontajärjestelmää ja vastuita. Valvontaohjelma on yleisen tason suunnitelma/ohje kuntayhtymän toteuttaman valvonnan kokonaisuudesta. Valvontaohjelman tarkoituksena on yhtenäistää ison organisaation eri tulosalueiden ja viranhaltijoiden valvontakäytäntöjä sekä kehittää valvontaa niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lain mukaisuus, laatu ja potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan yhdenmukaisesti ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Valvontaohjelmalla ennakoidaan myös sote-uudistusta, jonka valmistelussa ja lakiluonnoksissa on esitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän vastuulle laatia omavalvontaohjelma palvelujen valvonnan suunnitteluun ja varmistamiseen. Valvontaohjelmalla tuodaan myös kuntayhtymän alueen asukkaille läpinäkyväksi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan prosessit ja tehtävät.

Valvontaohjelman 2020-2021 on valmistellut valvontakoordinaattori yhteistyössä palvelualueiden johtajien ja päälliköiden, palvelualueilla valvonnan tehtäviä tekevien viranhaltijoiden ja hankintapalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Valvontaohjelman valmistelussa on huomioitu yhdyspinnat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteisiin, hallintosääntöön, toimintasääntöön, omavalvontasuunnitelman laadinnan toimintaohjeeseen, perhehoidon toimintaohjeisiin sekä valmisteilla oleviin järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaan, hankintaohjeen sopimusvalvonnan osuuteen, laatukäsikirjaan ja palvelusetelin sääntökirjaan.  Valvontaohjelma koskee kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja toimintayksiköiden valvontaa. Valvontaohjelmasta on rajattu pois muu kuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan ulkoinen ja sisäinen valvonta, joka on kuvattu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymävaltuuston hyväksymässä riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan perusteissa sekä hallintosäännössä.

Valvontaohjelma laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valvontaohjelmassa kuvataan valvonnan arvot ja laatuvaatimukset, lakisääteiset valvontavelvoitteet, valvottavat kohteet, valvonnan muodot ja vastuut sekä toimintalinjat valvonnasta vastaaville ja valvontaa toteuttaville viranhaltijoille. Valvontaohjelmassa on määritelty valvonnan kehittämistavoitteet vuosille 2020-2021. Valvontaohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain kuntayhtymän johtoryhmälle ja kuntayhtymän hallitukselle valvontakertomuksella.

Valvontaohjelma 2020-2021 tuodaan kuntayhtymän hallituksen päätöksentekoon, koska hallintosäännön 3 §:n mukaisesti yhtymähallitus päättää kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja 11 §:n mukaisesti vastaa sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus hyväksyy kuntayhtymän valvontaohjelman 2020-2021.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, terhi.toikka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma 2020-2021 on hyväksytty yhtymähallituksessa 16.6.2020 § 98. Valvontaohjelmassa on ollut osin virheellistä tietoa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustaja huomasi virheelliset tiedot kuntayhtymän valvontaviranomaisten kanssa pidetyn työkokouksen yhteydessä. Päivitettyyn versioon virheelliset kohdat on korjattu Valviran ja aluehallintoviraston ohjeistusten mukaisiksi. Samalla valvontaohjelma on päivitetty ulkoasultaan saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi. Valvontaohjelma on laadittu koskemaan vuosia 2020-2021, joten muilta osin valvontaohjelmaan ei tässä vaiheessa ole tarvetta muutoksia tehdä. Laajempi päivitys tehdään vuoden 2022 alussa, kun laaditaan valvontaohjelma vuosille 2022-2023.

Valvontaohjelman 2020-2021 version 2 luonnoksessa on punaisella värillä korostettuna kohdat, jotka on korjattu.

Lukuun 3. on korjattu, että lupahakemukseen liitetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaiset tiedot ja liitteet. Aikaisemmin tekstinä oli, että Valviran määrittelemät tiedot ja liitteet.

Luvun 4.2. taulukkoon 1 on korjattu, että palveluasuminen on ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelua. Aikaisemmassa versiossa se oli virheellisesti merkitty luvanvaraiseksi sosiaalipalveluksi.

Lukuun 7.2.4 on korjattu kuntayhtymän valvontaviranomaisten käytössä olevat jatkotoimenpiteiden keinot, jos he havaitsevat palveluntuottajan toiminnassa laatu- tai turvallisuuspoikkeamia. Kuntayhtymän valvontaviranomaisen tehtävä on ohjata ja neuvoa palveluntuottajaa korjaamaan toimintansa. Kuntayhtymän valvontaviranomainen voi reklamoida ja sanktioida palveluntuottajaa vain palveluntuottajan kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Aikaisemmassa versiossa oli kirjattu valvontaviranomaisen yleisiksi jatkotoimenpiteiden keinoiksi suositus, kehotus, huomautus ja määräys. Nämä toimenpiteet ovat lupaviranomaisen eli Valviran ja aluehallintoviraston keinoja. Kuntayhtymän valvontaviranomainen voi edellyttää palveluntuottajaa korjaamaan toimintansa vain sopimuksen mukaisesti. Jos palveluntuottaja ei korjaa toimintansa epäkohtia ohjauksen ja neuvonnan tai reklamoinnin keinoin, tulee Keusoten ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolla on lupaviranomaisena käytössään laajemmat toimenpiteet palveluntuottajan laatu- ja turvallisuuspoikkeamissa. Keusoten rekisteröimien ilmoituksenvaraisten sosiaalihuollon tukipalvelujen palveluntuottajien kohdalla Keusote voi perua palveluntuottajan rekisteröinnin eli hyväksynnän sosiaalipalvelujen tuottajaksi, jos palveluntuottaja ei korjaa toimintaansa lain mukaiseksi ohjauksella ja neuvonnalla. 

Lukuun 2.2. on samalla päivityksen yhteydessä tarkennettu Keusoten sisäinen laatutavoite valvontakäyntien raporttien laatimiselle kuukauden kuluessa valvontakäynnin tekemisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelman 2020-2021 päivitetyn version.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen pykälän käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:55-19:05.

Tiedoksi

Palvelujohtajat, päälliköt, valvontakoordinaattori, laatupäällikkö, integraatiojohtaja (sisäinen)