Yhtymähallitus, kokous 9.3.2021

§ 30 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona

KEUDno-2020-4214

Valmistelija

  • Olli-Pekka Alapiessa, vammaisten palvelujen päällikkö, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Perustelut

Tausta

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä) tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perusopetuksen palvelujen järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaisesti oppivelvollisuusikäisen lapsen asuinkunnalle. Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta voi järjestää ja hankkia perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille erityisen tuen oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977), jatkossa kehitysvammalaki, 34 §:n mukaan erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi tehdään erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen (988/1977) 4 §:n mukaan erityishuolto-ohjelman tulee sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta, sen toteuttamistavasta sekä siitä, milloin erityishuolto-ohjelma viimeistään otetaan tarkistettavaksi. Henkilöllä, joka täyttää kehitysvammalain 1 §:n määritelmän on oikeus saada erityishuolto-ohjelma.  

Valmistelun yhteydessä huomioitiin asiakasosallisuus siten, että vammaispalvelut on pyytänyt kuntayhtymän alueen kuntien vammaisneuvostoilta lausuntoa vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta 23.10.2020 mennessä. Lausuntopyynnössä vammaisneuvostoja on pyydetty osallistamaan palveluja käyttävien lasten vanhempia valmiiden kysymysten avulla. Vastaukset lausuntopyyntöön on saatu kaikilta alueilta lukuun ottamatta Mäntsälän vammaisneuvostoa. Lisäksi Järvenpäässä palvelua käyttäviltä lapsilta saatiin hyviä näkökulmia huomioitavaksi tulevissa palveluissa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan hyviksi puoliksi on nähty tuki vanhemmille ja perheelle, vanhempien työssäkäynnin mahdollistaminen, lapsilähtöisyys, mielekkään toiminnan sekä levon tarjoaminen ja tutut aikuiset sekä kaverit toiminnassa. Edellä mainittujen asioiden lisäksi tärkeinä on pidetty henkilökuntaan liittyviä palvelun laadusta kertovia tekijöitä, kuten ammattitaitoa, henkilökunnan pysyvyyttä ja motivoituneisuutta sekä palvelun vastaamista lasten tarpeisiin ja hyvää yhteistyötä sekä luottamusta suhteessa vanhempiin. 

Parannustoiveina on tuotu esille laajemmat toiminta-ajat sekä loma-ajan selkeämmät käytännöt. Erityisen tärkeänä on pidetty lasten ja perheiden tarpeiden huomioimista, henkilökunnan riittävyyttä sekä ammattitaitoa, tilojen toimivuutta ja toiminnan virikkeellisyyttä sekä monipuolisuutta.

Sopimus aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä on tarkoitus tehdä sopimus, jossa sovitaan aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä kehitysvammalain 1 §:n tarkoittamille perusopetuksen oppilaille silloin, kun perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta ei ole lapsen yksilölliseen palvelutarpeeseen nähden riittävää ja sopivaa.  

Sopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää ja kunnat tuottavat jatkossa aamu- ja iltapäivähoidon niille kehitysvammalain 1 §:n tarkoittamille perusopetuksen oppilaille, joiden erityishuolto-ohjelmassa tarve aamu- ja iltapäivähoitoon on todettu. Palvelun järjestäminen perustuu kuntayhtymän vahvistamaan yksilölliseen kehitysvammalain tarkoittamaan erityishuolto-ohjelmaan, jossa on todettu lapsen aamu- ja iltapäivähoidon tarve.

Kunta toimii palvelujen tuottajana kuntayhtymän toimeksiannosta. Kunta voi hankkia palvelut myös yksityiseltä palvelujen tuottajalta kuntayhtymän kanssa etukäteen sovittavalla tavalla. Myös ostopalvelut on tällöin järjestettävä sopimuksen mukaisesti. 

Kunta toteuttaa palvelun sopimuksessa tarkoitetulle oppilasryhmälle perusopetuksen toimintapäivinä aamuisin ja iltapäivisin, tarkemmin sopimuksessa kuvattuina aikoina. Kunta järjestää palvelua myös perusopetuksen loma-aikoina sopimuksessa kuvatun mukaisesti. Toimintaa ei järjestetä heinäkuussa. Kunta toteuttaa palvelun yhteistyössä kuntayhtymän kanssa määriteltävissä toimipisteissä ja tiloissa oman henkilöstönsä avulla. Henkilöstöllä on oltava oppilaiden erityistarpeiden edellyttämä osaaminen ja koulutus. Tavoitteena on, että palvelu toteutuu tutun ja mahdollisimman pysyvän henkilöstön toimesta. 

Kunnan on huomioitava erityishuollon aamu- ja iltapäivähoidon toteutuksessa siihen osallistuvien lasten yksilölliset erityistarpeet. Kunnan erityishuoltona toteuttama aamu- ja iltapäivähoito tarjoaa lapselle tarpeen mukaisen hoidon ja hoivan, tukee lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa osallisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. 

Toiminnan tavoitteena on alueellisesti yhdenmukainen palvelun toteutuminen, hyvä laatu ja palveluiden kustannustehokas tuottaminen. Tarkoituksena on myös, että palvelua kehitetään ja sille luodaan yhtenäiset toimintaperiaatteet sopimuksen voimassaoloaikana. 

Toiminta on omakustannusperusteista. Sopimuksen kohteena olevia palveluita ei tuoteta muita kuin sopimuksen osapuolia varten.

 

Talous ja rahoitus

Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja nykyisten, kuntakohtaisten määrärahojen puitteissa. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkuntien käyttämien palvelujen mukaan.

Määrärahojen kasvu on mahdollista toiminnan asiakasmäärän ja asiakastarpeiden kasvun mukaisesti. Erityishuoltona järjestettävän aamu- ja iltapäivähoidon talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. 

Sopimuksen voimassaolo

Tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena 1.1.2021 - 31.12.2022. Tarkoituksena on että sopimusta sovelletaan vuoden 2021 alusta lähtien. Sopimus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä.

Kuntayhtymän jäsenkuntien päätökset

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat omalta osaltaan hyväksyneet sopimuksen laatimisen päätöksillään: 

Hyvinkään opetuslautakunnan kokous 2.2.2021 § 11, 
Järvenpään opetus- ja kasvatuslautakunnan kokous 2.2.2021 § 45, 
Mäntsälän kunnanhallituksen kokous 1.2.2021 § 18, 
Nurmijärven sivistyslautakunnan kokous 28.1.2021 § 14, 
Pornaisten sivistyslautakunnan kokous 27.1.2021 § 4 ja 
Tuusulan kunnanhallituksen kokous 1.2.2021 § 45

Muiden kuntien osalta toiminnan tuottaminen jatkuu aiempien käytäntöjen mukaisesti myös tulevana lukuvuonna paitsi Järvenpään, jossa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palvelusta luovutaan ja kunta siirtää toiminnan tuottamisen omaksi toiminnaksi.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  1. Hyväksyä kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisen sopimuksen aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä erityishuoltona päätöksen liitteen 1 mukaisena,
  2. todeta, että sopimusta sovelletaan toimintaan vuoden 2021 alusta lähtien kuitenkin niin, että toiminnalliset muutokset astuvat voimaan Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa lv. 2021-2022 alusta lukien ja
  3. valtuuttaa palvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntayhtymän puolesta ja tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.

 

Tämä päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat