Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2020-5097

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Yhtymävaltuusto on muuttanut talousarviota 29.10.2020 § 37. Muutoksessa kuntien maksuosuudet kasvoivat 28,4 Me, josta oman toiminnan maksuosuus 22,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuus 5,6 Me. Muutos perustui kuntayhtymän elokuun tilinpäätösennusteeseen.

Lokakuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuksien ylitysuhka alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on n. 21,5 Me eli kuntayhtymätasolla ennuste on hieman parantunut elokuusta ja lokakuussa muutetusta talousarviosta. Ennuste on kuitenkin muuttunut talousarvion sitovuustasojen välillä edellisestä, mikä aiheuttaa talousarvion muutostarpeen. Muutoksessa kuntayhtymän kokonaisuus ja maksuosuudet yhteensä eivät muutu. Talousarvion muuttaminen vaikuttaa kuitenkin aina kokonaismaksuosuuden kunnittaiseen jakautumiseen.

Talousarviomuutoksessa lasketut kunnittaiset maksuosuudet ovat kuitenkin jossain määrin laskennallisia, koska talousarviossa kaikkia määrärahoja ei vielä voida kohdentaa kustannuspaikoille siten, miten ne tulevat tilinpäätöksessä toteutumaan. Tällaisia eriä ovat mm. palkkaharmonisointiin varattu määräraha (n. 0,9 Me), luottotappioihin varattu määräraha (vajaa 1 Me), lomapalkkavelan muutoksen vaikutus (arvio -2,5 Me). Näiden vaikutus sisältyy Yhtymän johtoon ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuteen, josta ne maksuosuuksien laskennassa vyörytetään palvelutuotantoon henkilöstökulujen tai toimintakulujen suhteessa erästä riippuen. Kuitenkin tiedossa on, että esim. palkkaharmonisointi ei kohdennu kunnille tasaisesti.

Sitovuustasoittain muutostarpeet ovat seuraavat:

 • Yhtymän johto ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, nettolisäys 0,41 Me
 • Ikäihmiset ja vammaiset , nettolisäys 2,25 Me
 • Terveyspalvelut ja sairaanhoito, nettovähennys 2 Me
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut, nettovähennys 0,66 Me
 • Kuntayhtymä yhteensä nettomuutos 0 Me

Kuntien maksuosuudet muuttuvat seuraavasti:

 • Hyvinkää, maksuosuuden muutos -0,5 Me
 • Järvenpää, maksuosuuden muutos 0,7 Me
 • Mäntsälä, maksuosuuden uutos -0,5 Me
 • Nurmijärvi, maksuosuuden muutos 0,7 Me
 • Pornainen, maksuosuuden muutos -0,2 Me
 • Tuusula, maksuosuuden muutos -0,2 Me
 • Maksuosuuksien muutos yhteensä, 0 Me

 

Talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.