Yhtymähallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KEUDno-2019-866

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviovalmistelun tavoitteena on saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta. Toisaalta kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien kantokyky eivät mahdollista sote-kustannusten kasvamista.

 
Tulevan vuoden kehystä on valmisteltu kevään aikana palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen.

 
Kehyksen pohjana on vuoden 2020 talousarvio. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteen mukaan omassa toiminnassa tunnistetaan n. 12,5 Me:n ylitysuhka, josta korona-pandemian osuudeksi on arvioitu n. 5,5 Me. Vaikka koronatautitilanne on Suomessa tällä hetkellä verrattain hyvä, on mahdollista, että taudin toinen aalto tulee syksyllä ja sen myötä keväällä tehty arvio osoittautuu liian matalaksi. Oman toiminnan ylitysuhkaa pyritään kattamaan huhtikuussa 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpitein. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2020 on n. 8 Me ja vuoden 2021 vaikutukset n. 11 Me, joten kehyksen laadinnassa on huomioitu tuottavuusohjelman kahden vuoden kumulatiivinen vaikutus n. 19 Me.


Kuntayhtymän talousarviossa vuoden 2020 erikoissairaanhoidon määräraha on lähes 20 Me pienempi kuin HUS:n talousarviossa, minkä vuoksi erikoissairaanhoitoon on arvioitu ylitysuhkaa 17,3 Me vuodelle 2020. Tuottavuusohjelman toimenpiteistä erikoissairaanhoitoon kohdentuu vuonna 2021 n. 1,4 Me. HUS on ennustanut, että erikoissairaanhoidon kasvu vuonna 2021 tulisi olemaan 2,6-2,9 % HUS:n vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Kehyslaskennassa kasvuna on käytetty 2,6 %, mikä tarkoittaa n. 5,8 Me:n kasvua palvelusuunnitelman mukaiseen laskutukseen ja n. 0,2 Me:n kasvua muuhun erikoissairaanhoitoon.


Kehyksessä on muutostekijöinä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joiden vaikutus on runsaat 1,3 Me. Virka- ja työehtosopimukseen sisältyviä järjestelyeriä kohdennetaan palkkaharmonisaatioon, johon on yhtymähallituksen harmonisointisuunnitelman mukaisesti varattu n. 2,2 Me vuodelle 2021, joka on harmonisointisuunnitelman painopistevuosi. Harmonisointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2022 saakka ja viimeisenä vuonna harmonisointiin käytetään n. 1 Me. Vuoden 2021 henkilöstökulujen muutoksen arvioidaan olevan n. 3,5 Me vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.


Asiakaspalvelujen ostojen hinnanmuutoksiin (ei sisällä erikoissairaanhoitoa) on varauduttu 2 %:n kasvulla eli n. 2,9 Me. Tietohallinnon kasvuksi on arvioitu 4,3 Me, josta Tuusulan Apotti Oy:n laskutuksen osuus on n. 2,9 Me ja muun tietohallinnon kasvu n. 1,4 Me. Tietohallinnon kasvu johtuu uusista tietojärjestelmistä, jotka mahdollistavat palvelujen kehittämisen ja tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttamisen (esim. etäpalvelujen lisääminen, robotisointi).


Tilavuokriin on kehyksessä varauduttu 1 %:n korotuksella, mikä tarkoittaa n. 250.000 euron kasvua. Leasing-vuokriin on arvioitu 2 %:n korotus, mikä tarkoittaa n. 40.000 euron kasvua.


Toimintatuotot on kehyksessä vuoden 2020 tasoisina. Vuodelle 2021 ei tehdä asiakasmaksujen indeksikorotuksia.


Mahdollisia valtakunnallisia ratkaisuja esimerkiksi hoitajakäyntien maksuttomuudesta ei ole huomioitu kehyksessä.

 
Oman toiminnan toimintakatteen kasvuksi arvioidaan n. 1,2 % ja erikoissairaanhoidon n. 10,2 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Poistojen arvioidaan olevan n. 1 Me suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa, joten kuntien maksuosuudet vuonna 2021 olisivat n. 609,3 Me eli n. 25,8 Me suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa. Muutoksesta erikoissairaanhoidon osuus on n. 21,9 Me.


Investointien kokonaismäärä vuonna 2021 on kehyksessä n. 5,2 Me. Investointien määrään vaikuttaa olennaisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden ratkaisut. Investointitaso tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä.


Vuosien 2022-2023 kehys tuodaan päätöksentekoon alkusyksystä, kun valtakunnallisesta ratkaisusta on saatu enemmän tietoa.


Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Palvelualuekohtaiset toimintakatteet ovat ohjeellisia ja pääpaino on kuntayhtymän toimintakatteessa. Palvelualuekohtainen jako tarkentuu talousarviovalmistelun kuluessa.


 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman vuoden 2021 kehyksen sekä talousarvion laadintaohjeen valmistelun pohjaksi. Vuoden 2021 kehystä tarkistetaan tarvittaessa elokuussa mm. erikoissairaanhoidon maksuosuuksien tarkennuttua ja samalla tuodaan päätöksentekoon vuosien 2022-2023 kehys.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi 24.6.2020 § 106 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuodelle 2021, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti ja palvelualueiden talousarvioesitykset ovat valmistuneet. Oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on n. 1,5 %. Talousarviossa on varauduttu palkkojen sopimuskorotuksiin ja sopimusten mukaista järjestelyerää käytetään palkkaharmonisaatioon. Kaiken kaikkiaan palkkojen harmonisointiin on vuodelle 2021 varattu n. 2,2 Me yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisesti. Palkkaharmonisaatioon varattu määräraha on talousarviossa henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä.

Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla. Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin talousarviossa pysymiselle. Vuokramenojen kasvuun varauduttiin 1 %:n kasvulla.

Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on budjetoitu HUS:lta saadun tiedon mukaisena. Määräraha sisältää n. 7,9 Me koronan vuoksi vuonna 2020 syntyneiden hoitojonojen purkuun.

Palvelualueiden talousarvioesityksiin ei ole sisällytetty koronakustannuksia, koska niitä on mahdotonta arvioida. Varausta ei myöskään ole mm. suun terveydenhuollossa syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Koronasta aiheutuvista kustannuksista on tehtävä talousarviomuutos vuonna 2021, kun tautitilanteen kehittyminen ja sen vaikutukset talouteen ovat selvillä.

Talousarviossa ei ole varauduttu Apotin käyttöönottoon Tuusulan toimipisteissä aiemmin suunnitellussa aikataulussa Käyttöönottoa on suunniteltu siirrettävän vuoteen 2023. Tarkoitus on kilpailuttaa Keusoten käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Palvelualueiden esityksen mukaisessa talousarviossa kuntien maksuosuudet vuodelle 2021 ovat yhteensä n. 625,4 Me. Vuoden 2020 talousarviossa maksuosuudet ovat n. 583,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2020) mukaiset maksuosuudet ovat n. 612,0 Me, josta noin 0,1 Me on aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me. Oman toiminnan maksuosuuden muutos suhteessa vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen on n. -4,4 % ja suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen n. 0,1 %. Talousarvio on hyvin tavoitteellinen ja edellyttää keväällä 2020 hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on esitetty liitteessä.

Hallitus käsittelee kuntayhtymän johtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 8.12.2020 ja antaa tuolloin talousarvioesityksen valtuustolle. Valtuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta kokouksessaan 17.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2021 valmistelutilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen  ja antoi ohjeita jatkovalmistelua varten.

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
 • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Liitteenä oleva vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma ja vuoden 2021 talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarviovuoden 2021 toimintatuottojen loppusumma on 684,7 Me ja toimintakulujen 682,0 Me. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen talousarvio päätyy nollatulokseen.

Käyttötalousosassa sitovuustasoja on kaksi: erikoissairaanhoito ja kuntayhtymän oma toiminta. Kuntayhtymän oma toiminta sisältää Yhtymän johdon sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden, Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen, Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueen sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualueen.

Kuntien maksuosuudet ovat talousarviovuonna 2021 yhteensä 625,4 Me, josta oman toiminnan maksuosuudet ovat 375,1 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 250,3 Me. Suunnitelmavuonna 2022 maksuosuudet ovat yhteensä 620,0 Me (-0,9 % verrattuna vuoteen 2021), josta oman toiminnan maksuosuudet 363,6 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 256,4 Me. Vuonna 2023 maksuosuudet ovat yhteensä 622,3 Me (0,4 % verrattuna vuoteen 2022), josta oman toiminnan maksuosuudet 360,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 261,5 Me.

Investoinnit sisältävät tietohallintoon liittyviä investointeja ja niiden yhteismäärä vuonna 2021 on n. 5,4 Me. Suunnitelmavuonna 2022 investointien yhteismäärä on n. 6,9 Me ja vuonna 2023 yhteismäärä on n. 6,2 Me. Investoinnit sisältävät mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamisen, perustietotekniikan kilpailuttamisen, järjestelmien lakisääteisiä päivityksiä, tietoaltaan sekä automatisointeja.

Keskeisiä muutoksia omassa toiminnassa ovat mm.

 • Asiakasohjauksen keskittäminen sisäisten integraatiopalveluiden alle. Asiakasohjauksen henkilöstö (74 henkilöä) siirtyy palvelualueilta keskitettyyn yksikköön.
 • Kiljavan sairaalan kuntoutustoiminta siirtyy kuntayhtymän kuntoutuskeskus-toiminnaksi. Kuntayhtymän henkilöstömäärä kasvaa tämän myötä n. 80 henkilöllä.
 • Ikäihmisten päivätoimintaa uudistetaan ja uudesta toimintamallista päätetään erikseen keväällä 2021. Samassa yhteydessä hyväksytään myös tästä aiheutuvat mahdolliset talousarviomuutostarpeet. Vuoden 2021 talousarvio ei sisällä määrärahaa ikäihmisten päivätoimintaan.

Taloussuunnitelma on hyvin tavoitteellinen ja edellyttää hallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja hallituksen hyväksymien lisätoimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä. Taloussuunnitelmassa on tunnistettu mm. seuraavia riskejä:

 • korona (ei huomioitu talousarviossa)
 • henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
 • asiakasohjauksen keskittäminen
 • Kiljavan siirtäminen omaksi toiminnaksi
 • tietoturva- ja tietosuoja-asiat
 • hintojen muutokset kilpailutusten myötä
 • tilavuokramäärärahojen riittävyys ja soveltuvien tilojen puute
 • tietohallinnon järjestelmäkustannusten kasvaminen ja määrärahojen riittävyys
 • asiakasmäärien suunniteltua suurempi kasvu

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

 • yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion liitteen mukaisena

Lisäksi yhtymähallitus päättää, että

 • ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista päätetään keväällä 2021 ja samassa yhteydessä viedään tarvittavat talousarviomuutokset yhtymävaltuuston päätettäväksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan yksimielisellä lisäyksellä, että ikäihmisten päivätoiminnan määräraha palautetaan talousarvioon.