Yhtymähallitus, kokous 7.12.2021

§ 179 Paperittomien terveyspalvelujen järjestäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä

KEUDno-2021-14047

Valmistelija

 • Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi
 • Larissa Franz-Koivisto, aikuissosiaalityön esimies, larissa.franz-koivisto@keusote.fi

Perustelut

Tässä yhteydessä paperittomalla tarkoitetaan heterogeenista ihmisjoukkoa, joka koostuu maassa ilman oleskelulupaa oleskelevista, muualta kuin EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista. Näihin kuuluvat maahan jääneet kielteisen turvapaikka- tai muun oleskelulupapäätöksen saaneet. Lisäksi paperittoman kaltaisessa tilassa on henkilöitä, joiden tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle. Näitä ovat esimerkiksi tietyt Itä-Euroopan EU-maiden liikkuvat väestöryhmät, joilla ei ole vakuutusturvaa kotimaassaan sekä opiskelijat, joilla määräaikaiseen maassa oloon oikeuttava oleskelulupa on umpeutunut.

Kyseisen väestöryhmän todellista suuruutta on mahdotonta arvioida, eikä terveyden- tai sairaanhoidon asiakaskäyntien yhteydessä useinkaan käy ilmi asiakkaan maassaolo-oikeudet. Arviot paperittomien määrästä pääkaupunkiseudulla vaihtelevat 1500–5000 välillä. Keski-Uudenmaan kuntien alueella paperittomia lienee satoja. Vuosittain Keusoten terveyspalveluissa, pääasiassa neuvolapalveluissa, on tunnistettu kymmenkunta paperitonta asiakas.  Kyseisen asiakasryhmän kustannusten seuranta ja raportointi on kehitteillä. Valtio korvaa hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa tai jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaus- tai äitiysetuuksien kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä noudattava valtio.

Terveydenhuoltolain 1326/2010 pykälän 50 mukaan jokaisella on asuinpaikasta riippumatta oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon, mukaan lukien suun kiireellinen terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (17.6.2011/746, §26) mukaan kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada terveydenhuoltopalveluja siten kuin terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ssä ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 2 momentissa säädetään sekä oikeus saada terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimia muita terveyspalveluja.

Turvallisuuden tila -raportin mukaan tulevaisuudessa erityisesti laittomasti maassa oleskelevat sekä maasta poistamista odottavat ulkomaalaiset ovat haavoittuvassa asemassa sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen, rikosten tekemisen ja rikosten uhriksi joutumisen näkökulmasta. Palveluita tarjoamalla pystytään turvaamaan yleistä yhteiskuntarauhaa sekä puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. 

Terveyden ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta paperittomat henkilöt muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryhmän, jonka riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen parantaa tämän väestöryhmän terveyttä ja hyvinvointia ja ennaltaehkäisee päivystyksellisten erikoistason terveyspalvelujen käyttöä. 

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on aiemmin päättänyt paperittomien sosiaalipalveluista, mutta ei ole linjannut alueellaan oleskelevien paperittomien terveyspalveluista. Suomessa suuret kaupungit mm. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mahdollistaneet paperittomien laajemmat terveyspalvelut kuin mitä Tartuntatautilain §50 edellyttää.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

 • Keski-Uudenmaan kuntien alueella oleskeleville paperittomille henkilöille tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arvioinnin mukaan Terveydenhuoltolain 50 §:n velvoittaman hoidon lisäksi välttämätön terveydenhoito ja se järjestetään kuten kuntayhtymän alueella asuville.
 • Välttämätön terveydenhoito sisältää kroonisten sairauksien suunnitelmallisen hoidon ja kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä suun terveydenhuollon. Välttämätön terveydenhuolto ei sisällä seulontapalveluja.
 • Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat saavat laajuudeltaan samat terveydenhuollon palvelut, kuin muutkin kuntalaiset.
 • Paperittomilta peritään samat asiakasmaksut kuin muilta kuntayhtymän asiakkailta.

Käsittely:

Mari Valve teki Onni Rostilan kannattamana hylkäysehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestytavaksi valittiin sähköinen kokousjärjestelmä.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän pohjaehdotus

EI = Mari Valveen hylkäysehdotus

Äänestyksen tulos

Neljätoista (14) JAA -ääntä, neljä (4) EI -ääntä, kaksi (2) poissa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Äänestystulokset

 • Jaa 14 kpl 78%

  Jaakko Rainio, Mia Rundgren, Tapio Havula, Aki Korpela, Heini Liimatainen, Tuija Reinikainen, Pirjo Vainio, Reetta Nick, Heta Ravolainen-Rinne, Tea Nieminen, Lauri Kämäri, Virpi Räty, Mika Mäki-Kuhna, Jaana Syrjänen

 • Ei 4 kpl 22%

  Mari Valve, Onni Rostila, Sari Tammilehto, Jari Räsänen