Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 137 Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille sote-kuntayhtymän alueella/kokeilusta luopuminen osana talouden tasapainottamista

KEUDno-2020-4339

Valmistelija

 • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto 8.2.2018 § 3
Yhtymähallitus 29.5.2018 § 57
Yhtymähallitus 9.4.2019 § 48
Yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 10
Yhtymähallitus, § 137, 06.10.2020

 

Yhtymävaltuusto 8.2.2018 § 3

Seuraava Heli Hallikaisen Mäntsälä (SDP) sekä 28 muun valtuutetun allekirjoittama 
valtuustoaloite luovutettiin yhtymävaltuuston kokouksessa 8.2.2018:

Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille Sote-kuntayhtymän alueella

Kuntayhtymän alueella on vaihtelevaa käytäntöä maksuttoman ehkäisyn tarjoamisessa nuorille.

Osa kunnista tätä jo tarjoaa – osa ei. Tämä saattaa alueen asukkaat eriarvoiseen asemaan

keskenään. Kuntayhtymän palveluita ja käytänteitä yhtenäistetään ja tämän asian huomioiminen

tulisi pikaisesti ottaa käsittelyyn.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat suosituksissaan esittäneet,

että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymis -terveydenpalveluita. Maksuttoman

ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut

merkittävästi ja samoin sukupuolitautien määrä on vähentynyt.

 

Tilastojen mukaan eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24 –vuotiaille, minkä vuoksi

maksuttoman ehkäisyn ikäraja on mahdollisesti perusteltua asettaa 25 ikävuoteen.

Raskauden keskeytysten määrä vanhemmissakin ikäluokissa puoltaa myös ensimmäisen

kierukan tarjoamista ilmaiseksi iästä riippumatta.

 

Kuntayhtymän alueella tulisi tarjota kondomeja hormonaalisen ehkäisyn rinnalla, jotta

sukupuolitauteja ehkäistäisiin tehokkaammin, ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin

sekä tytöille että pojille. On todettu, että kondomit tavoittavat nuoret parhaiten siellä, missä

he luonnollisesti liikkuvat. Kondomeja tulisi jakaa nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa,

kouluterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, kutsunnoissa ja armeijassa.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että alle 25-vuotiaillle tarjotaan maksutonta ehkäisyä ja

maksuttoman ehkäisyn käytänteet yhtenäistetään Sote-kuntayhtymän alueella aloitteessa

mainitulla tavalla:

1)    Ilmaiset ehkäisypillerit 12 kk ajaksi ja ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisimen

(kohdunsisäisen ehkäisimen tai ehkäisykapselit) alle 25 –vuotiaille nuorille koulu- ja

opiskeluterveydenhuollon sekä terveysasemien/hyvinvointineuvoloiden kautta.

Sekä ensimmäisen kierukan kaikille ilmaiseksi iästä riippumatta.

2)    Kondomeja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kautta sekä muissa yhteyksissä,

joissa on paljon nuoria koolla.

_________________________________________________________________________________________

Yhtymähallitus 29.5.2018 § 57

Tausta

Edistämällä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään koko väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Peruskoulun seksuaalikasvatus on tässä avainasemassa, koska se tavoittaa koko oppivelvol-

lisuusikäisen väestön. Seksuaalikasvatuksella voidaan vahvistaa nuoren omanarvontuntoa

ja itsetuntemusta sekä kasvattaa nuorta turvalliseen ja positiiviseen seksuaalisuuteen.

 

Terveyden - ja hyvinvointilaitoksen Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman

mukaan kuntien tulee huolehtia siitä, että nuorten ehkäisypalvelut järjestetään niin,

että ne ovat esteettömät, saavutettavat, maksuttomat, asiakaslähtöiset ja että ne

tavoittavat myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella olevat nuoret.

 

Toimintaohjelma suosittelee kuntia tai kuntayhtymiä tarjoamaan alle 20- vuotiaille

maksuttoman ehkäisyn. Käytännöt kunnissa ovat vaihtelevia, esimerkiksi Hyvinkään,

Järvenpään, Mäntsälän, ja Tuusulan kunnat tarjoavat kaikille ehkäisyn aloittaville

3 kuukauden ilmaisen ehkäisyn. Vantaa tarjoaa alle 20-vuotiaille ilmaisen 9 kuukauden

pilleriehkäisyn sekä ensimmäisen pitkävaikutteisen ehkäisyn (kohdunsisäinen

ehkäisin tai ehkäisykapselit). Rauma tarjoaa alle 20 vuotiaille kokonaan ilmaisen ehkäisyn.

 

Vastaava aloite on käsitelty Tuusulalla kunnanvaltuustossa 19.3.2018 ja Mäntsälän kunnan-

hallituksessa 5.2.2018 ja aloitteeseen on pyydetty kannanottoa Keski-Uudenmaan sote

–kuntayhtymältä. Samansuuntainen aloite on ollut käsittelyssä myös Järvenpäässä ja

Hyvinkäällä 27.2.2017. Molemmissa kaupungeissa päätös oli kielteinen. Hyvinkäällä

otettiin käyttöön ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen osana ehkäisyn jatkosuunnittelua niille

naisille, joille on tehty raskauden keskeytys.

 

Nurmijärven kunnanvaltuusto on 13.12.2017 hyväksynyt seuraavan päätöksen

aloitteeseen liittyen.

Sen mukaan Nurmijärvi tarjoaa:


1.    ilmaiset ehkäisypillerit 12 kk ajaksi tai ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisimen

(kohdunsisäisen ehkäisimen tai ehkäisykapselit) alle 25 –vuotiaille nurmijärveläisille

nuorille koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä terveysasemien kautta. Toiminnassa

korostuvat ehkäisyneuvonta ja terveyden edistäminen. 
2.    Kondomeja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kautta sekä muissa yhteyksissä,

joissa on paljon nuoria koolla. Muun raskauden ehkäisyn asiakas kustantaa nykytilanteen mukaisesti.
3.    Päätettiin esittää kuntayhtymälle, että kuntayhtymä linjaisi tämän aloitteen

alueellisesi kaikille KU-soten kunnille. 


Suomessa raskaudenkeskeytysten kokonaismäärä on jatkuvasti laskenut, mutta toistuvien

keskeytysten osuus on suhteessa edelleen huolestuttavan suuri. Suurin osa keskeytysten

kokonaismäärän laskusta johtuu alle 20-vuotiaitten keskeytysten määrän vähenemisestä.

Vuonna 2014 useampi kuin joka kolmas (36 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille,

joille oli jo kertaalleen tehty keskeytys. Alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä aikaisempi raskauden-

keskeytys oli tehty 12 %:lle. Raskaudenkeskeytyksen riski on kohonnut 6-8 kk synnytyksen

jälkeen. Perhesuunnittelun vaikeutta osoittaakin se, että n. 10 % raskaudenkeskeytyksessä

olleista naisista on synnyttänyt joko samana vuonna tai sitä edeltävänä vuonna.

 

Oikein käytettynä kaikki nykyaikaiset ehkäisyvalmisteet ovat luotettavia. Ongelmana on

kuitenkin ohjeistuksesta poikkeava käyttö ja unohdukset. Tämä korostuu alle 20-vuotiaiden

keskuudessa ja tässä ikäryhmässä riski tulla raskaaksi ehkäisyn käytön aikana on

kaksinkertainen aikuisiin verrattuna. Ehkäisyn käyttövirheitä ja unohduksia voidaan

välttää suosittelemalla riskiryhmäläisille pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita.

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuntien raskaudenkeskeytysten ja

klamydiainfektioitten tilanne linkki kuviin Yhtymävaltuusto 9.5.2109 § 10 s.3-4

https://asianhallintaepj.hyvinkaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin

=KUSOTEVAL&pvm=9%2e5%2e2019%2018%3a00


Kustannuksista

Erikoissairaanhoidon laskutus alueen kunnille raskaudenkeskityksistä on esitetty alla taulukossa 1.
  

Taulukko 1.
Erikoissairaanhoidon laskutus kunnille aborteista 2016 
                     Alle 20-v eur     Kaikki yht eur 
Hyvinkää          8 355             49 614 
Järvenpää        6 865             42 789 
Mäntsälä         2 815             16 277 
Nurmijärvi       2 025             23 611 
Tuusula           1 620              23 445 

Suurin osa raskauden keskeytyksistä tehdään lääkkeillä, kirurgisia keskeytyksiä tehdään enää

alle 5 %.  Lääkkeiden avulla tehtävän raskaudenkeskeytyksen hinta on hieman yli 400 € ja

kirurgisen noin 1600 €.

 

Ehkäisyvalmisteesta riippuen 3kk pilleriehkäisyn tukkuhinta on 10 – 30 €. Yhden synnyttä-

mättömälle tarkoitetun kohdunsisäisen ehkäisimen tukkuhinta on n. 110€ ja ehkäisykapseli

125€. Vuoden ehkäisylääkitys maksaa kunnalle n. 120 €/ käyttäjä ensimmäisenä toteutusvuonna.

Ehkäisy pillereillä on ylivoimaisesti tärkein lääkkeellisen ehkäisyn menetelmä, yli 50 %

ehkäisyneuvoloiden käyntisyistä liittyy pilleriehkäisyyn, kohdunsisäisen ehkäisyn ollessa

alle 20 % käyntisyistä.

 

Kuntakohtaisia laskelmia esimerkkinä ilmaisen ehkäisyn kustannuksista

 

Mikäli Tuusulassa kaikki 15 - 24 vuotiaat tytöt /naiset käyttäisivät kunnan kustantamaa

ehkäisyä, olisi vuoden lääkekustannusarvio tukkuhinnoin n. 260 400 €. Saman ikäisille

pojille /miehille tulisi tarjota vastaavasti ilmaiset kondomit, jolloin lisäkustannus olisi esim.

18 000 €. 100 % peittävyydellä ehkäisyn lääkekustannukset olisivat 284 400 € ja 50 %

peittävyydellä 142 200 € /v. Resursseihin liittyviä kustannuksia ei ole laskelmassa huomioitu.

 

Hyvinkäällä olettaen, että 75 % 15-24-vuotiaitten ikäluokasta käyttäisi ilmaista ehkäisyä,

ehkäisypillereillä hoidettuna se maksaisi noin 150 000 €/ vuosi, ja 90 % laskelman mukaan

182 250 €/ vuosi. Laskelmassa ei ole huomioitu työvoimakustannuksia.

 

Nurmijärvellä alle 20 –vuotiaille 100 %:n peittävyydellä hormonaalisen ehkäisyn kustannukset

olisivat 192000 € ja 50 % :n peittävyydellä noin puolet siitä. Tässä ei ole huomioitu työvoima-

kustannuksia. Jos jakelu laajennettaisiin alle 25 – vuotiasiin, kokonaiskustannukset

olisivat 100 %:n peittävyydellä vuositalolla 277200 €.

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueen ilmaisen lääkkeellisen ehkäisyn kustannukset

 

Koko Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän jäsenkuntien alueella vuosittaiset ilmaisen

lääkkeellisen ehkäisyn kustannukset olisivat yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Mikäli puolet

15-25-vuotiaista tytöistä / naisista käyttäisi ilmaista lääkkeellistä ehkäisyä olisivat lääke-

kustannukset noin 0,7 milj. euroa vuodessa ja jos 75 % käyttäisi lääkkeellistä ehkäisyä

lääkekustannukset olisivat noin 1,1 milj. euroa vuodessa. Mikäli saman ikäisille

pojille /miehille tarjottaisiin vastaavasti ilmaiset kondomit olisi lisäkustannus noin

102 000 €/ vuodessa. Keski-Uudellamaalla on 15-25-vuotiaita tyttöjä / naisia noin

10 500 ja poikia/ miehiä noin 11 000.

 

Lääkelaki määrittelee millä perusteilla terveyskeskuksen apteekista voidaan luovuttaa

lääkkeitä. Määritelmän mukaisesti terveyskeskuksen apteekista voidaan yksittäiselle

potilaalle luovuttaa lääkkeitä väliaikaisesti turvaamaan lääkityksen keskeytymätön

jatkuminen. Tämän lisäksi lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa vastikkeetta terveyden-

huoltolain tarkoitettuun kansanterveydelliseen valistustyöhön ja raskauden ehkäisy-

neuvontaan ja 26§:ssä tarkoitettuun valistus- ja ehkäisytoimintaan käytettäviä lääkkeitä.

Fimea on tulkinnut 6/2012 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta, että

potilaalle ei voida luovuttaa jatkuvaan hoitoon ilmaislääkkeitä. Tämän vuoksi esimerkiksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulisi itse kilpailuttaa jatkuvaan käyttöön tarkoitetut

ehkäisylääkkeet, jolloin niiden kappalehinta saattaa nousta esitetystä 5 - 10 %.


Johtopäätökset

Raskauden keskeytysten määrä nuorilla on valtakunnallisesti tasaisesti vähentynyt.

Sama on todettavissa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa, mikä osoittaa

paitsi onnistunutta valistusta myös nuorten vastuullisuutta asiassa. Ongelma ovat

ennemminkin toistuvat keskeytykset, vaikka ehkäisy suunnitellaan valmiiksi jo

raskaudenkeskeytyslähetettä tehtäessä uuden keskeytyksen välttämiseksi. Infektioitten

kuten klamydian, määrää olisi myös tarpeellista saada alueella vähennettyä. Tämä on

tehtävissä valistuksen kautta ja kondomisuojan käytöllä.

 

Keski-Uudenmaan soten kunnissa pääsääntöisesti tarjotaan ensimmäinen ehkäisy ilmaiseksi:

kolmen kuukauden ehkäisypillerit, ensimmäinen kierukka tai ehkäisykapselit.  Nuoret voivat

saada ehkäisyn koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai sitä voidaan tarjota nuorisoasemalla.

Neuvoloissa lääkkeenmääräämiskoulutuksen saanut terveydenhoitaja voi myös aloittaa ja

jatkaa ehkäisylääkitystä.

 

Kustannussäästöillä ei maksuttoman lääkkeellisen ehkäisyn toteuttamista voida Keski-

Uudenmaan alueella perustella. Tarkoituksenmukaisinta ja kustannustehokkainta on laajentaa

ilmaista lääkkeellistä ehkäisyä niille alle 25-vuotiaille naisille, joille on tehty lähete raskauden-

keskeytykseen, osana ehkäisyn jatkosuunnittelua, nykyisen 3 kuukauden ilmaisen ehkäisyn

lisäksi.  Tälle ryhmälle kohdennettuna esimerkiksi ilmaisten ehkäisypillereiden kustannus

kolmeksi vuodeksi olisi Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän alueella noin 13 500 € vuodessa.

Tämä toimintamalli voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2018 aikana koko kuntayhtymän alueella. 

Lisäksi jäsenkunnille ehdotetaan, että osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

ilmaisia kondomeja jaettaisiin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kautta sekä muissa

yhteyksissä, joissa on paljon nuoria koolla. Kondomien jakamiseen on tärkeää liittää aina

myös seksuaalikasvatus. Jäsenkuntien alueella on erilaisia toimintatapoja käytössä jo

tälläkin hetkellä. Toimintamalleja voitaisiin suunnitella ja informaatiota lisätä kuntien ja

kuntayhtymän yhteistyönä jatkossa koko alueella. Nuoria olisi myös kuultava

toimintamalleja kehitettäessä.

 

Nuorten seksuaalikasvatus on kokonaisuus, jota on tarpeen koko ajan kehittää yhdessä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa.


OHEISMATERIAALI
    Valtuustoaloite Hyvinkää Kv 27.2.2017 §28 
    Valtuustoaloite Nurmijärvi Kv 13.12.2017 §143
    Valtuustoaloite Mäntsälä Kh 26.02.2018 §46 
    Valtuustoaloite Tuusula Kv 19.03.2018 §32 
    Valtuustoaloite Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä KYv 8.2.2018 §3

Esitys KYJ
Yhtymähallitus päättää
- hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja 
- esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös 
Yhtymähallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Helinä Pertun kokouksessa tekemän
esityksen, että aloite palautetaan uudelleenvalmisteluun siten, että tuodaan
vaihtoehtoinen laskelma maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta 15 – 23 –vuotiaille nuorille

sotekuntayhtymän alueella.

___________________________________________________________________________________________

Yhtymähallitus 9.4.2019 § 48


Vuonna 2017 tehtiin Suomessa noin 9 360 raskaudenkeskeytystä eli 8,2 keskeytystä tuhatta

hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Keskeytysten kokonaismäärä oli vuonna

2017 matalin vuoden 1970 raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön voimaantulon

jälkeen. (Suomen virallinen tilasto, Raskaudenkeskeytykset. THL). Vuoden 2018 tilastot

päivittyvät vasta kesällä 2019.

 

Valtakunnallisesti erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on vähentynyt viime

vuosina merkittävästi. Keskeytysten määrä on viime vuosina laskenut myös ikäryhmässä

20-24-vuotiaat ja oli vuonna 2017 alimmillaan kahteen vuosikymmeneen. (Suomen

virallinen tilasto, Raskaudenkeskeytykset THL).

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnissa raskauden keskeytysten (lääkkeellinen

tai kirurginen keskeytys) kokonaismäärä oli 281 raskaudenkeskeytystä vuonna 2018.

Hyvinkään sairaanhoitoalueella tehtyjen raskaudenkeskeytysten tilastoista ei saada

tieto-järjestelmistä ajettuja tietoja aiempaan tapaan toimenpiteen mukaan vaan

ainoastaan tuotelukumäärillä. Tuotelukumäärät on luokiteltu NrdDRG-ryhmityksen

mukaan, jossa ryhmään ”Raskauden keskeytys” kuuluva ”DRG- 814P Spontaani abortti”

sisältää aiheutetun raskaudenkeskeytyksen lisäksi luonnollisten keskenmenojen eri

muotoja. Näitä DRG-ryhmityksen mukaisia raskauden keskeytymiä on vuonna 2018

ollut yhteensä 424, joista alle 25-vuotiaiden osuus on 99 kappaletta.

 

Hyvinkään sairaanhoitoalueen edellisvuosien raskaudenkeskeytystilastojen perusteella

voidaan arvioida, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien raskaudenkeskey-

tysten kokonaismäärästä (281 kpl) on vuonna 2018 tehty noin 100 alle 25-vuotiaille.

Jos tarkastellaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien raskaudenkeskeytyksen

lukumääriä, niin voidaan havaita, että alle 25-vuotiaille tehtyjen raskaudenkeskeytysten

osuus on alle neljännes kokonaismäärästä. Vuonna 2018 kuntayhtymän alueen raskauden

keskeytysten kokonaismäärä oli 424 joista alle-25-vuotiaden osuus oli 23% (99kpl).

Hyvinkään sairaanhoitoalueella tehdyt raskaudenkeskeytykset linkki kuvaan

yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 10 sivu 8:

https://asianhallintaepj.hyvinkaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=

KUSOTEVAL&pvm=9%2e5%2e2019%2018%3a00
 
Kustannukset:
Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon laskutus kunnille

raskaudenkeskeytyksistä 2018:

                                   alle 25 v  €    kaikki yht €
Hyvinkää                    14954            76862
Järvenpää                  14649            66488
Mäntsälä                     6872             25453
Nurmijärvi                  11811           49436
Tuusula                       7510             51093
Yht. kuntayhtymä  55797           269332

Taulukko1. Erikoissairaanhoidon laskutus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän

kunnille raskaudenkeskeytyksistä 2018 DRG-tuotelukumäärien mukaan.


Tartuntatautitilasto:
HUSLAB ei ole pystynyt toimittamaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tartuntatautitilastoa

sukupuolitautien osalta.

Valtakunnalliset suositukset nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi:

THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020

mukaan nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen tulisi suuntautua kokonaisvaltaisen

seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen. Raskauden ehkäisyneuvontaan tulee integroida
kokonaisvaltainen seksuaaliterveyden edistäminen eli seksitautien ehkäisy sekä seksuaalineuvonta.

Toimintaohjelman toimenpiteinä on mm:

 • Kunnat tai kuntayhtymät keskittävät ehkäisyneuvontapalvelut paikkaan,  jonka

työntekijöillä on tarvittava erityisosaaminen: suuremmissa kunnissa/kuntayhtymissä

erilliseksi ehkäisy- tai perhesuunnitteluneuvolaksi ja pienemmissä yksiköissä muun

neuvolatoiminnan yhteyteen.

 • Kunnat tai kuntayhtymät tarjoavat alle 20-vuotiaille heidän valitsemansa  ehkäisyn maksutta.    
 • Sukupuolitautien ehkäisyssä kondomien saatavuus tulee varmistaa koulu-ja

opiskeluterveydenhuollon kautta sekä muissa yhteyksissä joissa on paljon nuoria koolla.

 • klamydian kotitestauksen käyttöönoton mahdollisuus.

 

Tutkimustietoa:

Ehkäisypillereiden käytön aikaiset unohdukset lisäävät erityisesti nuorilla riskiä tulla raskaaksi

ehkäisyn käytön aikana. Riski on kaksinkertainen alle 21-vuotiaiden keskuudessa. Suosimalla

pitkävaikutteisia valmisteita eliminoidaan valmisteen käyttövirheet ja unohdukset. Tällä vähen-

netään suunnittelemattomien raskauksien lukumäärää ja uusintakeskeytysten määrää.

 Pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät (kierukka ja kapseli) ovat tehokuudeltaan ylivoimaisia

verrattuna lyhytvaikutteisiin valmisteisiin (e-pillerit, laastarit, rengas).

(Kaislasuo et al 2016, Väänänen 2018).

 

Vantaalla toteutetun tutkimuksen mukaan maksuttoman pitkäaikaisehkäisimen tarjonta

vähensi raskauden keskeytysten määrää. Tutkimuksen mukaan maksuttoman pitkäaikais-

ehkäisimen tarjonta heijastui erityisesti alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten

vähenemisenä (Gyllenberg et al. 2018.)

 

Raskauden ehkäisyn Käypä hoito – suositus tuo esille, että nuorten seksuaalinen

riskikäyttäytyminen on yhteydessä päihteiden käyttöön. Lisäksi ehkäisyn laiminlyönti

on yleisempää nuorilla jotka ovat aloittaneet seksielämän nuorena tai joilla on useita

seksikumppaneita. Kierukkaehkäisyä voidaan käyttää myös synnyttämättömille ja

teini-ikäisille (Raskauden ehkäisy Käypä hoito – suositus 2017).


Kustannuksista:

Yhtymähallituksen hyväksymän Helinä Pertun esityksen mukaan aloitteeseen tulee tuoda

vaihtoehtoinen laskelma maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta 15 - 23 – vuotiaille nuorille.

Valtakunnalliset tilastot raskaudenkeskeytyksistä noudattavat jakoa alle 20 – vuotiaat ja

alle 25-vuotiaat.

 

Seuraavissa laskelmissa on kuitenkin laskuperusteena käytetty alle 23-vuotiaiden

nuorten lukumääriä.


Kuntayhtymässä oli 2017 15 - 23 vuotiaita naisia 9623 kpl (15 - 25 – vuotiaita naisia 10521) ja

15 - 23 vuotiaita miehiä 10500kpl (15 - 25 – vuotiaita miehiä 11474 kpl). Vuoden 2018 lkm

ei saatavilla.

 

Synnyttämättömälle tarkoitetun kohdunsisäisen ehkäisimen tukkuhinta on n. 110€ ja

ehkäisykapseli 125€.  Pilleriehkäisyn tukkuhinta on noin 30€ /3 kk. Karkeasti arvioiden

voidaan laskea, että vuoden ehkäisylääkitys maksaa kuntayhtymälle noin 120 €/ käyttäjä.

 

Kuntayhtymässä oli 2017 15 - 23 v naisia 9623 kpl. Mikäli kaikki ikäryhmään kuuluvat

naiset käyttäisivät kuntayhtymän kustantamaa ehkäisyä, olisi vuoden lääkekustannusarvio

tukkuhinnoin noin 1 155 000 €. Saman ikäisille miehille tulisi tarjota vastaavasti ilmaiset

kondomit, jolloin lisäkustannus olisi vuositasolla noin 70 000€ Lyhyt- tai pitkäkestoisen

ehkäisimen sekä kondomien kustannukset ikäluokalle 15 - 23-vuotiaat olisivat vuositasolla

yhteensä 1 225 000€.

 

Jos lasketaan kustannus 75 % peittävyydellä naisten ikäluokasta, maksaisi se kuntayhtymän

tasolla 866 000€. Olettaen, että puolet 15 - 23 – vuotiaiden naisten ikäryhmästä käyttäisi

ilmaista ehkäisyä olisi ehkäisyn kustannukset 578 000€.


Henkilöstöresurssi:

Ikäryhmän 15 – 23 -vuotiaiden naisten vuosiluokan koko on keskimäärin 1200 naista.

Hormonaalisen ehkäisyn aloittamiseen tarvitaan kontakti terveydenhoitajan kanssa.

Pelkästään näistä jokaisen uuden ikäluokan aloituskäynneistä muodostuu 1200 käyntiä.

 

Henkilöstöresurssia ikäryhmän 15 - 23 – vuotiaiden 9623 naisen ehkäisyn aloittamiseen

ja kontrollikäynteihin tulisi varata 8 terveydenhoitajaa. Tällä hetkellä kuntayhtymässä on

kolme ehkäisyneuvolan toimipistettä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Tuusulassa, joissa

on yhteensä noin 2 htv terveydenhoitajan työpanos. Uusia vakansseja tarvittaisiin siis 6

vakanssia. Henkilöstökulut näistä uusista terveydenhoitajan vakansseista olisi 240 000 € / vuosi.

 

Pitkävaikutteisen ehkäisimen asennus edellyttää lääkärinkäyntiä. Myös pilleriehkäisyyn

kuuluu lääkärikontrolli. Ikäryhmän 15 - 23 – vuotiaiden 9623 naisen ehkäisyn aloittamiseen

ja kontrollikäynteihin tulisi varata lääkäriresurssia 4 lääkäriä. Lisäkustannuksena se tekee

400 000 €/vuodessa.


Yhteenveto laajennetun ilmaisen ehkäisyn kustannuksista kuntayhtymälle vuositasolla:

 • Lyhyt- tai pitkäkestoisen ehkäisimen kustannukset olisivat vuositasolla  yhteensä 1 225 000€.
 • Terveydenhoitajan uusien perustettavien vakanssien (6 kpl) vuosikustannus olisi 240 000 €.
 • Tarvittavan lääkäriresurssin (4 kpl) kustannukset olisivat vuositasolla 400 000 €. 
 • Yhteensä ilmaisen ehkäisyn kustannukset olisivat vuositasolla 1865 000 €.

 

Johtopäätös:

Raskauden keskeytysten määrä on Keski-Uudenmaan kunnissa kokonaisuudessaan vähentynyt,

mikä on osaltaan lisääntyneen onnistuneen valistuksen ja nuorten vastuullisuuden tulosta.

Ongelmana on edelleen toistuvat keskeytykset kaikissa ikäluokissa ja keskeytysten kumuloituminen

riskiryhmiin kuuluviin.

 

Sukupuolitautien ehkäisemiseksi kondomeja tulee olla saatavilla laajemmin. THL:n toimintaohjelman

suosittelema klamydian kotitestaus on tulossa HUSLAB:n palveluvalikoimaan kuntayhtymän alueelle

loppuvuoden 2019 aikana. Kotitestausten käyttöönotto mahdollistaa varhaisemman taudin määri-

tyksen ja hoidon aloituksen.

 

Jos tavoitellaan 15 - 23 – vuotiaiden laajennettua maksutonta ehkäisyä, tulisi siihen varautua

lisäämällä henkilöstöresurssia sekä terveydenhoitajien että lääkärien osalta. Olemassa olevaa

koulu-ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisyneuvoloiden ja neuvoloiden verkostoa ja

henkilöstöresurssia tulisi vahvistaa ja uudelleen järjestää palvelun alueellisen saatavuuden

turvaamiseksi.

 

Kustannusvaikuttavinta on kohdentaa ilmainen pitkäkestoinen ehkäisin erilaisiin riskiryhmiin

kuuluville alle 25-vuotiaille naisille.

 

Kustannusvaikuttavan seksuaaliterveyden edistämiseksi käynnistetään seuraavat toimenpiteet

syksyn 2019 aikana:

 • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä muodostaa alueelle yhtenäiset ja  vakioidut

ehkäisyneuvonnan toimintamallit. Ehkäisyneuvola – toimintaa toteutetaan koko

alueella, myös Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Toimintasuunnitelmaa työstetään

moniammatillisesti kevään 2019 aikana.

 • Seksuaaliterveyden edistämiseksi sekä tasa-arvoisen seksuaalineuvonnan – ja palvelun

toteuttamiseksi ilmaisten kondomien saatavuutta laajennetaan koulu-ja opiskelu-

terveydenhuollon lisäksi.  Alueelliset  jakelukanavat selvitetään yhdessä kuntien kanssa.

 • Klamydian kotitestaus otetaan käyttöön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. 
 • Kuntayhtymä tarjoaa ehkäisyn aloitukseen 3 kuukauden ehkäisypillerit maksutta

kaikille ikäryhmille.

 • Ilmainen pitkäkestoinen ehkäisin (kierukka tai kapselit) tarjotaan riskiryhmiin kuuluville alle

25-vuotiaille naisille, esimerkiksi naisille joille on tehty lähete raskaudenkeskeytykseen

tai joilla on muuten tunnistettu riski. Kustannus vuositalolla on arviolta n. 200 000€. 

 • Toimintatavan aiheuttamia vaikutuksia ja kustannuksia seurataan ja raportoidaan

säännöllisesti.


OHEISMATERIAALI    Lähdeluettelo


Esitys KYJ
Yhtymähallitus
- päättää hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja 
- esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös 
Yhtymähallitus päätti esittää annetun selvityksen valtuustoaloitteesta valtuustolle hyväksyttäväksi

Helinä Pertun esittämällä täydennyksellä, että kuntayhtymä tarjoaa maksuttoman

ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille kolmen vuoden kokeiluna vuoden 2020 alusta lukien.
    
 _____________________________________________________________________________________________________                           

Yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 10


OHEISMATERIAALI    Lähdeluettelo

Esitys
Yhtymähallitus esittää annetun selvityksen valtuustoaloitteesta valtuustolle hyväksyttäväksi

täydennyksellä, että kuntayhtymä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille

kolmen vuoden kokeiluna vuoden 2020 alusta lukien.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

________________________________________________________________________________________________________

Yhtymähallitus,  06.10.2020, § 137

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 9.5.2019 valtuustoaloitteen maksuttoman ehkäisyn

tarjoamisesta alle 20 -vuotiaille nuorille kolmen vuoden kokeiluna vuodesta 2020

alkaen. Vuositasolla kustannuksia nuorille tarjottavasta ilmaisesta ehkäisystä on

arvioitu syntyvän 0,3 Me.

 
Huhtikuussa hyväksytty tuottavuusohjelma ei arvioiden mukaan toteudu kuluvana

vuonna 8 Me tavoitteen suuruisena vaan toteutuma jää n. 5,6 Me suuruiseksi.

Tämän vuoksi on valmisteltu lisätoimenpiteitä, joilla tuottavuustavoite voidaan

saavuttaa jo vuodesta 2020 alkaen. Tarkasteluun on otettu toimintoja, jotka ovat

ei-lakisääteisiä ja joista on mahdollista siten luopua. Aloitteesta luopuminen

toisi vuodelle 2020 säästöjä 0,21 Me.  

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

- alle 20-vuotiaille nuorille tarjottavasta maksuttoman ehkäisyn kolmen vuoden kokeilusta luovutaan vuoden 2020 osalta osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä

- jatkosta päätetään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hylätä esityksen.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat