Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 136 Tuottavuusohjelman laajentaminen

KEUDno-2020-4828

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus (28.4.2020, § 82) hyväksyi huhtikuun lopussa kuntayhtymän tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 menojen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaistavoitteena on vähentää menoja yhteensä 40 Me vuoteen 2022.  Kuluvalle vuodelle tavoitellaan 8 Me talouden sopeutustoimenpiteitä.  Viimeisimmän, elokuun tilanteeseen perustuvan tuottavuusraportoinnin perusteella tuottavuusohjelman toimenpiteillä ei kuluvana vuonna 8 Me tavoitetta saavuteta, vaan toteutuma jää n. 5,6 Me tasolle.

 
Tuottavuusohjelman vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi on valmisteltu yhteensä 3,3 Me lisäsopeutustoimenpiteitä palvelualueittain seuraavasti

  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, yhteensä 0,6 Me
  • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue, yhteensä 0,3 Me
  • Läpileikkaavat, kaikkia koskevat yhteiset toimenpiteet, yhteensä 2,4 Me

 

Lisäsopeutustoimenpiteet muodostuvat palvelualueilla mm. tehostettujen asumispalvelujen ostojen vähentämisestä ja palvelurakenteen keventämisestä, kuljetuspalvelujen uudelleen järjestämisestä, kriteerien uudelleenarvioinnista mm. kuntoutuspalveluissa ja apuvälineiden luovutuksessa sekä tiettyjen vakanssien täyttämättä jättämisestä. Lisäksi esitetään tietyn omaksi hankitun irtaimen omaisuuden myymistä leasingyhtiölle. Tuloissa sote-uudistukseen liittyvien hankkeiden valtionavustusten kertymistä on arvioitu myös uudelleen. Tuottavuusohjelman laajentamista myös jatkovuosien osalta valmistellaan.

Osana lisäsopeutustoimenpiteitä on valmisteltu myös kolme eri skenaariota henkilökunnan lomauttamiseksi vuoden 2020 aikana. Koko henkilökunnan lomautuksella 3-14 päiväksi, huomioiden mahdollisuudet lomauttaa hoitotyötä tekevää henkilöstöä, on laskettu saatavan 2,5 Me säästöt. Vallitsevassa koronatilanteessa on tärkeää ylläpitää palvelutoiminta turvallisesti ja estää hoito- ja hoivavelan kertyminen. Lomauttaminen vaarantaisi tässä vaiheessa näiden tavoitteiden toteuttamisen, joten lomautusvaihtoehtoa ei nyt esitetä. Mikäli tuottavuusohjelman toteutuminen ei etene suunnitellusti vuoden 2021 aikana, lomautusvaihtoehtoa arvioidaan uudelleen samassa yhteydessä kun arvioidaan muitakin uusia talouden tasapainottamisen keinoja.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä talouden tasapainottamisesti tuottavuusohjelman laajentamisen vuodelle 2020 eri sopeutustoimenpiteillä seuraavasti 

  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, yhteensä 0,6 Me 
  • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue, yhteensä 0,3 Me
  • Läpileikkaavat, kaikkia koskevat yhteiset toimenpiteet, yhteensä 2,4 Me 
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat