Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 135 Tuottavuusohjelma 2020-2022

KEUDno-2020-856

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta tulee saattaa lähemmäksi kuntien nykytilan kantokykyä. Sote-palvelujen vuoden 2019 toteutuma  ylitti kaikissa jäsenkunnissa kuntien kuntayhtymälle varaamat määrärahat suurimman kasvun ollessa erikoissairaanhoidossa. Väestömäärän lisääntyminen ja väestön ikääntyminen aiheuttavat palvelutarpeen kasvua, joten  tulevaa menokehitystä tulee kyetä hillitsemään. Toimintaympäristön muutos yhteisen kuntayhtymän aloitettua toimintansa tulee myös huomioida palveluja järjestettäessä ja tuotettaessa.  Tuottavuusohjelman lisäksi merkittävää menojen kasvun hillintää arvioidaan saatavan palvelujen verkoston tarkastelulla, joka tuodaan erillisenä asiana päätöksentekoon.


Kuntayhtymä hyväksyi vuoden 2019 keväällä talouden kehittämisohjelman, joka jatkona on valmistelu tuottavuusohjelmaa.  Ohjelman tavoitteena alentaa oman toiminnan  kustannuksia vuosina 2020-2022 yhteensä vajaa 30 miljoonaa nykytilanteeseen verrattuna. Koska useat esitetyt kehittämistoimenpiteet edellyttävät lisäpanostusta esim. kevyempiin palveluihin,  saavutettava nettosäästö  tapahtuu viiveellä ja painottuu enemmän vuosille 2021 ja 2022. Tuottavuusohjelman yli 20 tärkeimmästä kehittämishankkeesta on laadittu hankekortit, joilla etenemistä systemaattisesti raportoidaan.


Tuottavuusohjelman valmistelu on tapahtunut palvelualuiden omaa valmisteluna sekä erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeiden osalta yhteistyössä Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa. Viimeistely on tehty yhteistyössä NHG Oy:n kanssa. Tuottavuusohjelman valmistelutilannetta on esitelty useampaan kertaan yhtymähallitukselle sekä käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa parhaillaan meneillään olevassa yhteistoimintamenettelyssä. 
 
Tuottavuusohjelmassa kuvataan myös sellaisia toimenpiteitä, jotka kuuluvat meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa jo jonkin palvelualueen osioon. Osa palvelualueiden suunnittelemista toimenpiteistä on jo yhteistoimintamenettelyn osapuolten kesken käsitelty ja todettu niiden osalta neuvotteluvelvoite täytetyksi. Nämä loppuun käsitellyt on kuvattu erillisessä liitteessä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteessä kuvatut kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan sisältyvät toimenpiteet, joiden osalta yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite voidaan katsoa jo täytetyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelman keskeisimpänä  tavoitteina on, että kuntayhtymän kustannustaso laskee kuntien maksukyvyn mukaiselle tasolle, palveluiden painopiste siirtyy raskaista palveluista kevyempiin palveluihin ja että palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla eli oma tuotanto ja ostopalvelut arvioidaan.


Kuntayhtymän kustannusten ennustetaan kasvavan n. 40 Me vuoteen 2022 mennessä huomioiden erikoissairaanhoidon kasvuksi 3,5 % ja oman toiminnan kasvuksi 1 %.  Mikäli tuottavuusohjelman toimenpiteiden tavoitteet saavutetaan, 40 Me:n kustannuskasvu leikkaantuu lähes kokonaan pois. Tämä edellyttää kuitenkin erityisesti erikoissairaanhoidon menojen kasvun hidastumista vuoden 2019 tasosta.  Vuoden 2020 nettosäästötavoite on 8 Me, kuluvan vuoden haasteena on  kuitenkin koronatilanne ja sen kehittyminen.

Tavoite jakaantuu eri palveluihin siten, että erikoissairaanhoidossa tavoitellaan 5,5 Me nettosäästöä erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden vahvemmalla integraatiolla ja yli palveluiden menevien hoitoketjujen kehittämisellä. Muissa sotepalveluissa nettosäästötavoite on yhteensä 24,1 Me, joka perustuu ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamiseen ja palvelutuotannon keventämiseen. Läpileikkaavissa eli kaikille yhteisissä palveluissa nettosäästötavoitteena on 10,5 Me. Kehittämistoimenpiteitä on laajasti, mm. johtamisen kehittäminen ja sairauspoissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen, rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen, asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen, tilojen tehokas käyttö sekä hankintojen kehittäminen.

Tuottavuusohjelma sisältyi osana yhteistoimintaneuvotteluita, jotka on saatu päätökseen. Näin ollen tuottavuusohjelma on kokonaisuudessaan mahdollista tuoda yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus

  • hyväksyy kuntayhtymän tuottavuusohjelman liitteen mukaisesti
  • edellyttää, että tuottavuusohjelman etenemisestä ja tuloksista raportoidaan  yhtymähallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Eemeli Peltosen esittämällä lisäyksellä, että tuottavuusohjelman päivittämisen tarvetta tarkastellaan kesäkuussa kun koronan talousvaikutukset tarkentuvat ja jäsenkuntien talouden kantokykyvystä saadaan tarkentenut arvio.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelman toimeenpano on käynnistynyt palvelualueilla. Kullekin hankkeelle on nimetty vastuuhenkilö sekä projektipäällikkö. Joissakin hankkeissa on ollut tarkoituksenmukaista nimetä useampi projektipäällikkö. Kustakin hankkeesta on laadittu seurantakortti, jossa raportoidaan tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä sanallisesti, valittuja mittareita käyttäen sekä euromääräisesti. Euromääräisen tavoitteen arviointi sisältää nykytilanteen sekä koko vuoden tilinpäätöstilanteen arvioinnin. Ohjelman edetessä hankkeista on tarkoitus laatia yhteenveto, josta käy koko ohjelman eteminen kokonaisuutena.

Pääosissa hankkeista on käynnistynyt  suunnittelu hankkeen läpiviemiseksi  mutta taloudellisia tuloksia ei ole vielä merkittävästi raportoitavissa. Lisäksi koronaepidemia on vaatinut henkilöstön työpanoksen uudelleensuuntaamista välttämättömiin toimenpiteisiin, mikä on hidastanut täytäntöönpanon aloitusta.

Hankkeiden etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle jatkossa kuukausittain.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman tilanteen ja hyväksyy esitetyn tuottavuusohjelman raportointimallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelma on päivitetty heinäkuun tilanteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman heinäkuun tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Eemeli Peltosen esittämä lisäys: Kuntayhtymän hallitus ilmaisee vakavan huolensa tuottavuusohjelman toteutumisesta ja velvoittaa viranhaltijat käynnistämään valmistelun uusien sopeutustoimien etsimiseksi, jotka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kuukausittain. Tuottavuusohjelman tavoitteena oli saada aikaan 8,0 Me:n säästöt vuonna 2020. Ennusteen mukaan toimenpiteillä saadaan n. 5,6 Me:n säästöt. Lisäksi erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla arvioidaan saatavan n. 2,6 Me:n säästö.

Yhtymähallitus velvoitti heinäkuun raportoinnin yhteydessä viranhaltijat käynnistämään valmistelun uusien sopeutustoimenpiteiden etsimiseksi. Lisäsopeutustoimenpiteet käsitellään yhtymähallituksessa omana kokonaisuutena 6.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman elokuun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat