Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 130 Sopimus Kiljavan Sairaala Oy:n hoito- ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä kuntayhtymälle

KEUDno-2019-1235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on 7.8.2019 kokouksessaan päättänyt lähestyä sairaalayhtiön osakkeenomistajia sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymää Kiljavan Sairaalan toimintamallin muutosta koskevalla esityksellä.
 
Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on seudullisena yhteistoimintana organisoida ja tuottaa vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pitkäaikaishoito, sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Kiljavan Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskeva palvelusopimus omistajakuntien kanssa on voimassa määräaikaisena 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja sillä on yksityisen terveydenhuollon toimilupa. Osakassopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaalan palveluiden tuottamisesta vastaavat kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailutetut palveluntuottajat. Sopimuskumppani kuntoutus- ja hoitotoiminnassa sekä ateriapalveluissa 31.12.2020 saakka on Attendo Oy. 

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Kiljavan Sairaalan oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Sote-uudistuksen pysähdyttyä 8.3.2019 ja Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestettäväksi, tuli tarpeelliseksi uudelleenarvioida Kiljavan Sairaalan tulevaisuuden palvelutuotantomalli. 

 
Kiljavan Sairaala Oy:n toimintavaihtoehtojen selvitykset

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on kevään aikana tehnyt selvityksiä sairaalan toiminnan tulevasta toimintamallista sekä palvelutuotannon toiminnallisista että juridisista lähtökohdista. Viisi eri vaihtoehtoa sisältäneen ja kesäkuussa valmistuneen selvityksen teki Nordic Healthcare Group (NHG).
 
Selvityksen perusteella arvioitiin sairaalan tulevaisuutta sekä kiinteistöomistuksen että palvelutuotannon kannalta ottaen huomioon tuleva maakuntamalli. Selvityksen perusteella järkevintä on kiinteistöomistuksen ja palvelutuotannon erottaminen, jolloin molempien osalta jäi jäljelle kaksi vaihtoehtoa:

Kiinteistöomistuksen osalta
 1. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa kiinteistön omistajana nykyisellä omistajarakenteella.
 2. Kiljavan Sairaala Oy puretaan ja kiinteistöomistus siirtyy määräosaisesti nykyomistajille.
    Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta on vielä kesken arviointi saavutettavan ALV-
    vähennysoikeudesta saatavan hyödyn suuruudesta sekä muista vaikutuksista kiinteistön hallinnointiin ja kehittämiseen sekä tulevaan sote-uudistukseen. 

Palvelutuotannon järjestäminen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa.
Lähtökohtana on sairaalan toiminnan sujuva ja tarkoituksenmukaisin niveltäminen
kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan.
 1. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa sairaalakiinteistön Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle, joka tuottaa sairaalan palvelut itse tai kilpailuttaa palvelutuotannon nykyisen toimintamallin mukaisesti. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.  
 2. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa tilat yksityiselle toimijalle, joka tarjoaa palveluita Keusotelle ja muille kuntoutuspalvelujen ostajille.
 
Kiljavan Sairaalan hallitus on kokouksessaan 7.8. käynyt läpi tehdyt selvitykset ja vaihtoehdot. Hallitus arvioi tärkeimpänä lähtökohtana sen, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kokee toimintamallin soveltuvan parhaiten kuntayhtymän tulevaisuuden strategisiin linjauksiin ja alueellisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen HUS:n kanssa. Sairaalakiinteistön vuokraaminen turvaa parhaiten omistajien edut kiinteistön ylläpidosta ja hallintaan liittyvistä kustannuksista tulevassa sote-uudistuksessa. Sairaalan vuokraaminen mahdollistaa joko nykyisen omistajapohjan säilyttämisen tai sen muutokset, mikäli esim. sote-lainsäädännön takia omistajamuutokset ovat tarkoituksenmukaisia.

Hallitus esittää Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle:
Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) kuntayhtymälle ja edelleen, että kuntayhtymä päättää joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Lisäksi esitetään kuntayhtymälle, että tämä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Vuokrasopimus ja vuokran määräytymisen perusteet valmistellaan yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja kiinteistöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa hyödynnetään Maakuntien tilakeskuksen toimesta syntynyttä tilastoaineistoa sote-kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä.

Osakkeenomistajien ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hyväksyttyä periaatteen sairaalan palvelutuotantomallin muutoksesta, yhtiön hallitus valmistelee tarvittavat sopimukset ja aikataulut osapuolten kanssa erikseen hyväksyttäväksi.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajakuntien ja HUS-kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätöksiä Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä sairaalayhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5-10 vuotta) Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle. Lisäksi esitetään, että kuntayhtymä päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon. Lisäksi kuntayhtymälle esitetään, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Päätökset asiassa pyydetään tekemään 25.9.2019 mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan periaatetasolla Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esittämän Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen. Myönteisten periaatepäätösten jälkeen tarvittavat sopimukset ja aikataulut valmistellaan erikseen hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

Tausta

Kiljavan sairaala on alueellinen kuntoutussairaala Nurmijärvellä.  Kuntoutussairaalapalvelut tuottaa Kiljavan Sairaala Oy, jonka omistajina ovat Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUS-kuntayhtymä.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on 12.8.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt omistajakuntien ja HUS-kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän päätökset Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä. Hallitus esitti, että Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Lisäksi sairaalayhtiö esitti, että kuntayhtymä päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon. Sairaalayhtiön hallitus esitti myös, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon vaativan kuntoutuksen palvelutuotanto järjestetään kuntayhtymän ja HUS:n välisellä yhteistoimintasopimuksella.

Kiljavan Sairaala Oy:n omistajakunnat, HUS-kuntayhtymä sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallitus ovat kokouksissaan hyväksyneet toimintamallin muutokset syksyn 2019 aikana. HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta on antanut 26.9.2019 kannanoton, jossa se kannattaa Kiljavan sairaalan palvelutoiminnan siirtämistä Keski-Uudenmaan soten omaksi toiminnaksi.

Kiljavan Sairaala Oy:n kilpailuttamien hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ateriapalveluja koskevien sopimusten optiovuodet päättyvät 31.12.2020. Palveluntuottajana nyt voimassa olevissa sopimuksissa toimii Attendo Oy. 1.1.2021 alkaen Kiljavan Sairaala Oy:n toimiala on sairaala- ja asuinrakennusten omistus, hallinta ja vuokraus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää 3.10.2019 päivätyssä kirjeessään Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä päätöksen, järjestääkö Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Kiljavan Sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminnan sekä ateriapalvelut 1.1.2021 alkaen omana tuotantonaan vai kilpailuttaako kuntayhtymä toiminnan ja/tai toiminnat hankintalainsäädännön mukaisesti.

Palvelutuotannon vaihtoehtojen vertailu

Kiljavan sairaalan liikevaihto oli vuonna 2018 yhteensä 8,38 milj.€, joka koostui kuntoutustoiminnasta, osastohoidosta, asiakasmaksuista ja vuokra ym tuloista. Kiljavan sairaala tuotti yhteensä 16 730 hoitopäivää, joiden yhteislaskutus oli 7,72 milj €. Summasta vuodeosastokuntoutuksen osuus 70 % (5,4 milj €) ja pitkäaikasihoitopaikkojen 28 % (2,2 milj. €). Muu toiminta, intervallihoito, veteraanikuntoutus ja omaishoitajakuntoutus, olivat yhteensä 2 % (0,12 milj. €) kokonaislaskutuksesta. Syksyllä 2019 Kiljavan sairaalassa työskenteli 6 Kiljavan Sairaala Oy:n henkilökuntaan kuuluvaa ja vajaa 100 Attendon työntekijää. Työntekijät koostuivat 18 eri nimikkeellä työskentelevästä ammattilaisesta.

Keski-Uudenmaan kuntayhtymä osti tammi-lokakuussa Kiljavan sairaalan palveluja 5,13 milj. eurolla, arvio palveluostoista vuodessa on n. 6,16 milj. euroa.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus selvitti keväällä 2019 Nordic Healthcare Group (NHG) kanssa Kiljavan sairaalan toiminnan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa. Selvityksen johtopäätöksenä on, että lähtökohtaisesti Kiljavan sairaalan toiminnan tulee olla osa kuntayhtymän palveluverkkoa ja niveltyä tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan.

Kiljavan sairaalan hoiva – ja kuntoutuspalveluihin ohjaudutaan joko HUS:n tai kuntayhtymän palveluista. Laskutuksellisesti sairaalan suurin kuntoutusmuoto koostuu nivelleikkaus- ja aivoverenkiertopotilaiden hoitopäivistä. Muun muassa elektiivisen nivelleikkauksen kuntoutuksen painopiste on siirtymässä kotona tapahtuvaksi. Omana toimintana Kiljavan sairaalan paikkakiintiökäytäntö voidaan purkaa ja ohjata potilas sairaalasta kuntoutumaan yksikköön, jossa on potilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden parhaimmat ja kustannusvaikuttavimmat kuntoutumismahdollisuudet. Toisaalta tarvittaessa tuotannollisesti halvempaa hoivapalvelua voidaan tuottaa joustavasti alueellisen tarpeen mukaan.

Kuntayhtymässä on vahvasti käynnissä tiedolla johtamisen edistäminen mm. tietoallashankkeen avulla. Osana kuntayhtymän omaa palveluntuotantoa Kiljavan sairaalan toimintaluvut tulevat osaksi kuntayhtymän ja HUS:n kokonaistarkastelua.  

Sopimuksen uudelleen kilpailuttaminen määrittelee kuntoutuksen sisältöjä seuraaville vuosille ja sopimuksessa tulisikin siksi huomioida kaikki tulevatkin tarpeet, mikä tekee kilpailuttamisesta haastavan tässä vaiheessa ja voi hidastaa kehittämistyötä.

Ulkopuolisen toimijan mukaan tulo ylläpitää organisaatiorajoja, jotka pahimmillaan heikentävät hoitoketjujen toimivuutta. Kiljavan sairaalan toiminnan integroiminen kuntayhtymän palveluprosesseihin, asiakasohjaukseen ja kehittämishankkeisiin ei välttämättä ole toteutettavissa yksityisen palvelun tuottajan käyttämien järjestelmien, toimintatapojen tai tarvittavan lisäinvestoinnin toteutumattomuuden vuoksi. Yksityisen palvelutuottajalla voi olla ristiriitaa oman palvelun tuotannon kasvattamisen ja kuntayhtymän tavoitteellisen asiakasohjauksen välillä. Liian pitkät hoitojaksot, laitoskuntoutusta painottavat jatkohoitosuositukset ja eri hoitoketjujen toimimattomuus lisäävät kuluja.  

Ulkoinen toimija toimittaa seurantaraportit sopimukseen kirjattujen periaatteiden mukaisesti, mutta raportit eivät välttämättä kuntayhtymän kokonaisjohtamisen kannalta ole määrämittaisia ja palvelutuotanto jää herkästi ulkopuoliseksi palvelukokonaisuuden näkökulmasta.

Kilpailutusvaihtoehto ulkoistaisi rekrytointi- ja palvelutuotannon erityisosaamisen ylläpitopitohaasteet. Ulkoisella toimijalla voi olla mahdollisuus hyödyntää konserninsa valtakunnallista skaalaetuja, sillä voi olla kuntayhtymästä puuttuvaa erityisasiantuntemusta esimerkiksi markkinoinnissa ja kokemusta asiakashankinnasta kuntayhtymäalueen ulkopuolelta.

Kiljavan sairaalan palvelutuotannossa tarvittavan erityisosaamisen varmistamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä HUS:n kanssa, mikä on myös edellytys toiminnan jatkokehittämiselle palvelujen ulosmyynnin takaamiseksi. Hankintojen näkökulmasta kuntayhtymällä on mahdollisuus hyödyntää merkittäviä volyymietuja erilaisissa toimintaan liittyvissä kilpailutuksissa.  

 

Henkilöstövaikutukset

Osana kuntayhtymän palveluverkkokokonaisuutta Kiljavan sairaalan toimintaa voidaan kehittää huomioiden kuntayhtymän akuuttiosastojen ja avo-/kotikuntoutuksen sekä hoivan asumispalvelu-, laitos- ja kotiin kuntouttavien yksiköiden profiloinnit ja toimintatavoitteet. Resurssihallinnan näkökulmasta kehittäminen on mutkattomampaa ja läpinäkyvämpää kun sairaalan henkilöstö on osa kuntayhtymän henkilöstöä.

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Jos järjestely täyttää työoikeudellisen liikkeenluovutuksen tunnusmerkit, luovutettavaan kokonaisuuteen kuuluvat vanhan toiminnanharjoittajan työntekijät siirtyvät uuden toiminnanharjoittajan palvelukseen lain nojalla.

Kun arvioidaan, täyttääkö järjestely liikkeenluovutuksen tunnusmerkit, huomiota on vakiintuneesti kiinnitetty seuraaviin tekijöihin: millaisesta yrityksestä tai liikkeestä on kysymys, onko rakennusten ja irtaimiston kaltaista aineellista liikeomaisuutta luovutettu, minkä arvoinen aineeton omaisuus on luovutushetkellä ollut, onko pääosa henkilöstöstä otettu uuden työnantajan palvelukseen, onko asiakaskunta siirtynyt liiketoiminnan mukana, miten samankaltaista ennen luovutusta ja sen jälkeen harjoitettu liiketoiminta on ollut, sekä se, kuinka pitkän ajan liiketoiminta mahdollisesti on ollut keskeytyneenä.

Mikäli kuntayhtymä ryhtyisi harjoittamaan 1.1.2021 alkaen samaa toimintaa samoissa tiloissa ja samoilla laitteilla kuin Attendo Oy on palvelujen nykytoimittajana toimintaa harjoittanut, palveluiden asiakaskunta tai kohderyhmä ei muuttuisi. Toimintaa ei ole tarkoitus toiminnanharjoittajan vaihtamisen yhteydessä keskeyttää. Edellä mainitut seikat puoltavat sitä, että järjestely tulee katsoa työoikeudelliseksi liikkeenluovutukseksi.

Erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla tapahtuvia järjestelyitä ei ole välttämättä pidetty liikkeenluovutuksena, jos pääosaa henkilöstöstä ei oteta uuden työnantajan palvelukseen. Hoiva- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen edellyttää tarkoitukseen sopivia tiloja ja laitteita, joten toiminnan identiteetti ei perustu olennaisella tavalla pelkkään työvoimaan, vaan toiminnan harjoittaminen edellyttää myös aineellista omaisuutta. Näin ollen järjestelyä todennäköisesti pidettäisiin liikkeenluovutuksena siitäkin huolimatta, vaikka toiminnanharjoittamisen yhteydessä Attendo Oy:n työntekijöitä ei siirtyisi kuntayhtymän palvelukseen.

Kokonaisuutena arvioiden, jos Kiljavan sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminnan tuottaminen siirtyy kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen, toiminnanharjoittamisen vaihtumista pidetään todennäköisesti liikkeenluovutuksena. Tämän seurauksena mainituissa toiminnoissa oleva Kiljavan sairaalan kuntoutusta ja hoitoa palveleva henkilöstö sekä palvelutoimintaa harjoittavan Attendo Oy:n työsuhteinen henkilöstö siirtyisi kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2021 suoraan lain nojalla. Henkilöstön siirroista laaditaan erilliset henkilöstön siirtosopimukset nykyisten toimijoiden kanssa.

Toimintamallin muutos valmistellaan yhdessä Kiljavan sairaalan johdon ja hallituksen sekä kuntayhtymän nimeämien jäsenten muodostamassa operatiivisessa projektiryhmässä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että

 1. Kiljavan sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta otetaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen.
 2. Kiljavan sairaalan tukipalvelua toteuttava henkilöstö sekä operaattorina toimivan Attendo Oy:n henkilöstö siirtyvät kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksella 1.1.2021
 3. Kiljavan sairaalan ateriapalvelun järjestäminen 1.1.2021 alkaen valmistellaan osana kuntayhtymän ateriapalveluhankinnan kokonaisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että

 1. Kiljavan sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta otetaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen.
 2. Kiljavan sairaalan tukipalvelua toteuttava henkilöstö sekä operaattorina toimivan Attendo Oy:n henkilöstö siirtyvät kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksella 1.1.2021
 3. Kiljavan sairaalan ateriapalvelun järjestäminen 1.1.2021 alkaen valmistellaan osana kuntayhtymän ateriapalveluhankinnan kokonaisuutta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Lilli Salmi ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja  päätöksenteon aikana (palvelussuhdejäävi).

Perustelut

Valmistelijat: Susanna Pitkänen, Sannamari Nousiainen, Päivi Klami, Päivi Tarsia, Petja Harakka

Asian tausta

Kuntayhtymän yhtymähallitus on 3.9.2019 § 109 hyväksynyt Kiljavan Sairaala Oy:n esityksen siitä, että Kiljavan Sairaala Oy vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5 - 10 vuotta) kuntayhtymälle ja edelleen, että kuntayhtymä päättää joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Yhtymähallitus on myös linjannut, että myönteisten periaatepäätösten jälkeen tarvittavat sopimukset ja aikataulut valmistellaan erikseen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 19.12.2019 § 49 päättänyt, että Kiljavan sairaalan hoito- ja kuntoutustoiminta otetaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen ja että Kiljavan sairaalan tukipalvelua toteuttava henkilöstö sekä operaattorina toimivan Attendo Oy:n henkilöstö siirtyvät kuntayhtymän palvelukseen liikkeenluovutuksella 1.1.2021 alkaen. Valmistelu on edennyt kuntayhtymän ja Kiljavan Sairaala Oy:n yhteisten työryhmien toimesta siten, että päätöksentekoon voidaan nyt tuoda sopimukset koskien yhtiön hoito- ja kuntoutusliiketoiminnan luovutusta kuntayhtymälle.

Sopimus liiketoiminnan siirtymisestä

Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama kansallisen terveyshankkeen perusteella syntynyt 
sairaalaosakeyhtiö, joka omistajiensa in house -yhtiönä on tuottanut omistajien järjestämisvastuulla olevia, alueellisia, vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja  (vuodeosastokuntoutus, intervalli- , vuodeosasto- ja pitkäaikaishoito, hoivajaksot, veteraanikuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). 1.1.2018 alkaen Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen) ovat antaneet sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun ja 1.1.2019 alkaen tuottamisvastuun kuntayhtymän tehtäväksi.

Kiljavan Sairaala Oy:n hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä niihin liittyvät sopimuksessa kuvatut tukitoiminnot siirtyvät sopimuksella kuntayhtymän järjestämäksi toiminnaksi. Toiminnan siirtymisen jälkeen Kiljavan Sairaala Oy toimii sairaalakiinteistön hallinnoijana ja vuokraajana ja sen terveydenhuollon toimilupa päättyy. Liiketoiminnan siirron yhteydessä siirtyvät myös erikseen määritellyt luovutettavaan toimintaan liittyvät sopimukset sekä käyttö- ja vaihto-omaisuus. Henkilöstö (KS OY:n ja Attendon, yhteensä n. 85 työntekijää) siirtyy liikkeen luovutuksella kuntayhtymän palvelukseen. Käyttö- ja vaihto-omaisuus siirtyy tasearvoaan vastaavalla määrällä, joka on n. 40 000 euroa.

Attendo Oy:n henkilöstön siirtyminen

Kiljavan Sairaala Oy on aiemmin kilpailuttanut hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottamisen ja sitä hoitaa tällä hetkellä Attendo Oy. Attendo Oy:n hoito- ja kuntoutuspalveluhenkilöstö siirtyy liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen mukaisin ehdoin kuntayhtymän palvelukseen.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella Kiljavan Sairaala Oy vuokraa liitteissä määritellyt tilat kuntayhtymälle. Vuokrattavien tilojen pääosan muodostavat hoito- ja kuntoutustoiminnan käytössä olevat tilat sekä lisäksi vuokrataan määritellyt yleiset tilat (porraskäytävät, aulat, käytävät). Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.12.2030. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. Tämä ehto on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 3 §:n mukainen. Kuukausivuokran määrä on 180 000 euroa, joka muodostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Kymmenen vuoden ajalle laskettuna vuokrakustannus on siten 21 600 000 euroa. Pääomavuokran perusteena on 8845 (bm2/m2) ja ylläpitovuokran 9774 (bm2/m2). 

Vuokran tarkistaminen

Ylläpitovuokraa tarkastetaan vuosittain elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavalla summalla. Ensimmäinen vuokrantarkistus tehdään elokuussa 2021. Ensimmäisessä vuokrantarkistuksessa käytetään vertailuarvona heinäkuun 2020 elinkustannusindeksiä (pisteluku: 1969). Tarkistus tulee voimaan 1.1. lähtien.    

Pääomavuokraa tarkistetaan, jos esimerkiksi vuokralaisen vuokraamiin tiloihin tehdään korjaustoimenpiteitä, 
joilla on kustannusvaikutuksia. Korjaustarpeet käydään läpi ennakoivasti vuosittain maalis- ja syyskuussa 
toteutuvissa yhteistyöpalavereissa.  

Pääomavuokraa tarkistetaan vuokrakohteen saneerauksen ja korjausten rahoittamiseksi otettujen luottojen 
velkakirjaehtojen ja niihin mahdollisesti tehtyjen muutosten mukaisesti vuosittain. Vuosittaista 
korjausvastiketta laskettaessa määritellään pitkän aikavälin investointitaso, jotta olemassa olevien rakennusten kunto ja käyttökelpoisuus voidaan turvata. Pääomavuokralaskelman mukainen pääomavuokra peritään kohteen vuokranmaksuvelvollisuuden alusta lukien.  

Vuokrantarkistukset ilmoitetaan tarkistuksen voimaan astumista edeltävän vuoden syyskuun loppuun 
mennessä. 

Yhteenveto

Kiljavan Sairaala Oy:n hoito- ja kuntoutustoiminta tukitoimintoineen ja henkilöstöineen siirtyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestettäväksi ja tuotettavaksi 1.1.2021 alkaen. Henkilöstöä siirtyy liikkeen luovutuksella sekä Kiljavan Sairaalayhtiöltä että tuotantoa toteuttavalta Attendo Oy:ltä. Kuntayhtymä jatkaa 
palvelutoiminnan harjoittamista ja edelleen kehittämistä ilman katkoksia siirtopäivästä lukien ja palvelutuotannon häiriötön jatkuvuus turvataan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää:

 1. Hyväksyä liitteenä 1 olevan Kiljavan Sairaala Oy:n hoito- ja kuntoutusliiketoiminnan luovutusta koskevan sopimuksen liitteineen
 2. Hyväksyä liitteenä 5 olevan sopimuksen Kiljavan terveys- ja kuntoutuspalveluja tuottavan henkilöstön siirtymisestä liikkeen luovutuksella Attendo Oy:ltä kuntayhtymän palvelukseen.
 3. Hyväksyä liitteenä 6 olevan, Kiljavan Sairaala Oy:n ja kuntayhtymän välisen vuokrasopimuksen liitteineen ja
 4. Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksymään lopulliset listaukset siirtyvästä henkilöstöstä sekä tekemään sopimusten liitteisiin tarvittavia vähäisiä täydennyksiä ja korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Olli Naukkarinen ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus