Yhtymähallitus, kokous 6.10.2020

§ 132 Kultakehrän palvelutalon toiminnan muutos 1.1.2021 alkaen

KEUDno-2020-3697

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi
  • Johanna Kiianmies, vs päällikkö, johanna.kiianmies@keusote.fi

Perustelut

Tausta


Kultakehrän palvelutalo on Hyvinkään Metsäkaltevassa sijaitseva ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen toimintayksikkö. Palvelutalo aloitti toimintansa 1.1.2018 uusissa toimitiloissa. Asukkaat muuttivat Kultakehrään pääosin Hyvinkään kaupungin omistamasta Sahanmäen palvelukeskuksesta. Palvelutalossa asuu 62 ikäihmistä ja siellä työskentelee 52 työntekijää (51 toimipohjaa). Toiminta Kultakehrässä on Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän. 
Attendo Oy:n ja Hyvinkään kaupungin välillä on ollut Kultakehrän kohteesta vuokrasopimus. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 3.10.2017, jolloin Hyvinkään kaupunki etsi väistötiloja Sahamäen palvelukeskukselle. Hyvinkään kaupunginhallitus päätti 18.9.2017 § 278 seuraavaa: ”Kaupunginhallitus päättää, että Sahamäen palvelukeskuksen asukkaille vuokrataan väistötilat siihen asti, kunnes vaihtoehtotarkastelut on tehty ja palvelukeskuksen lopullinen tilanne on ratkaistu.” 
Vuokrasopimus tuli voimaan 1.1.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Tuolloin Hyvinkään kaupungille vuokrattiin sosiaalitilat, lääkehuoneet ja taukotilat, yhteispinta-alaltaan 149,8 m2. Kultakehrän asukkaat ovat suoraan vuokrasuhteessa Attendoon, joka vastaa myös toimintayksikön tukipalvelujen tuottamisesta Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän huolehtiessa asukkaiden hoivapalveluista.  


Attendo Oy on ilmoittanut irtisanovansa Kultakehrän vuokrasopimuksen 30.6.2020 Hyvinkään kaupungin kanssa ja siten nykyisen vuokrasopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2020.  Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymä alkoi tämän tiedon saatuaan selvittämään vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kuntayhtymän tavoitteena on, että tilanteen tuomat muutokset asukkaille olisivat mahdollisimman vähäisiä. Ensisijaisesti Kuntayhtymä olisi halunnut vuokrata Kultakehrän tilat Attendo Oy:ltä, mutta yritys ei pitänyt sitä liiketoiminnan kannalta heille sopivana vaihtoehtona. Attendo Oy ilmoitti, että he haluavat jatkossa tilan itselleen ja siten kuntayhtymän puitesopimuskumppaniksi. Täten kyseeseen tulisi mahdollinen liikkeenluovutus. Vuokrasopimuksen kappaleessa 9. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen on todettu: ”Sopimuksen päättyessä ja Kaupungin vetäytyessä palvelujen tuottamisesta, tarjotaan palvelutalon asukkaille mahdollisuutta jäädä Attendo Kultakehrään asumaan. Tällöin sovelletaan hankinnassa voimassa olevaa puitesopimusta Attendon ja Kaupungin välillä.” Attendo osallistui puitejärjestelyyn (KEUDno-2019-510) Hyvinkäällä sijaitsevalla 60-paikkaisella perustettavalla yksiköllä (tarjous 1450764), joka hyväksyttiin mukaan järjestelyyn. Attendolla on tarkoitus aloittaa 1.1.2021 edellä mainitun puitesopimuksen mukaisten hoivapalvelujen tuottaminen Attendo Kultakehrässä.

Kuntayhtymän yhtymähallitus pyysi selvittämään toisena vaihtoehtona mahdollisuutta vuokrata Sahanmäen palvelukeskuksen tilat kuntayhtymälle. Palvelukeskuksen tilat käytiin Keusoten toimesta läpi ennen Kallioinen Yhtiöiden jättämää vuokratarjousta sekä toisen kerran yksityiskohtaisemmin korjaus- ja huoltotoimenpidelistauksen kanssa. Tiloissa tehdyn kuntokartoituksen perusteella on tehty korjaus-/huoltotoimenpiteitä, joiden myötä yksityisen palveluntuottajan on ollut mahdollista aloittaa ikäihmisten asumispalvelujen tuottamisen alkuvuodesta 2020.  


Palvelutuotannon vaihtoehtojen vertailu


1)    Mahdollinen liikkeenluovutus Attendo Oy:lle 

Kuntayhtymä käy paraikaa muutostilanteeseen liittyviä neuvotteluja Attendon kanssa. Kuntayhtymä järjesti Kultakehrän asukkaiden lähiomaisille ja edunvalvojille kaksi samansisältöistä infotilaisuutta tiistaina 15. syyskuuta Hyvinkään kaupungintalolla sekä Keusoten youtube-kanavan kautta etäyhteydellä, jossa Kultakehrän tilannetta käytiin heidän kanssaan läpi ja jossa he saivat tiedustella asiaan liittyviä asioita. Kultakehrän henkilöstölle on aloitettu yhteistoimintamenettely ja he saivat ensitiedon muutostilanteesta 2.9.2020 järjestetyssä henkilöstöinfossa.Tämän vaihtoehdon mukaisen toimintamallin mahdollinen muutos valmisteltaisiin yhdessä Attendo OY:n johdon ja kuntayhtymän nimeämien jäsenten muodostamassa operatiivisessa projektiryhmässä.


2)    Mahdollinen Sahanmäen palvelukeskus tilojen vuokraus Kallioinen Oy:ltä
Yhtymähallitus on pyytänyt selvittämään Hyvinkään Munckinkatu 65 sijaitsevan Sahanmäen palvelukeskuksen mahdollista vuokraamista sen nykyiseltä omistajalta Kallioinen Yhtiöt Oy:ltä vaihtoehtona liikkeenluovutukselle. Tällöin siis asukkaat muuttaisivat asumaan Sahanmäen palvelukeskukseen tai halutessaan jäisivät Attendo Oy:n Kultakehrään puitesopimuksella. Asukkailla on vuokrasuhteesta Attendolle yhden kuukauden huoneenvuokralain mukainen irtisanomisaika. Henkilöstö siirtyisi työskentelemään Sahanmäkeen kuntayhtymän työntekijöinä. Yhtymähallitus pyysi selvittämään Kultakehrän henkilöstön mielipidettä, kumpi vaihtoehto on heidän mielestään parempi. 

 

 

Edellä mainittujen vaihtoehtojen vaikutusten vertailu on esitetty kootusti pykälän oheismateriaalissa. Liitteessä 1 on koottuna esille nousseiden vaihtoehtojen vaikutusten ennakkoarviointi, joka on tehty asiakas- ja omaisvaikutusten, henkilöstövaikutusten, talousvaikutusten, toiminnallisuuden ja palvelun vaikutusten näkökulmista.

Liitteeseen 2 Kultakehrän esimies on koonnut asukkailta, omaisilta ja henkilöstöltä saatuja mielipiteitä sekä eri vaihtoehtojen toiminnallisuuteen liittyviä asioita.  Liitteestä 3 ilmenee kustannusten vertailu Kultakehrän ja Sahanmäen vuokraukseen liittyen. Henkilöstön kannanotto on liite 4.

Kaikkien asukkaiden mielipidettä ei saada tiedusteltua heidän toimintakykynsä vuoksi. Ne joilta on asiaa voitu tiedustella, kokevat Sahanmäen heille sopivaksi paikaksi asua ja elää sekä liikkua Sahanmäen ympäristössä. Kultakehrän asukkaista neljä asukasta on kertonut, ettei haluaisi muuttaa, mutta jos hoitajat pysyvät samana, niin voisivat hekin siirtyä Sahanmäkeen. Yksi asukas on tähän mennessä ilmoittanut halustaan jäädä Kultakehrään.

Tilanne on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä omaisissa. Asiaa käytiin yhdessä läpi 15.9.2020 järjestetyissä omaisten keskustelutilaisuuksissa. Omaisten mielestä on erityisen tärkeää, että tuttu henkilöstö hoitaa asukkaita jatkossakin ja monet heistä kertoivat, että haluaisivat toiminnan säilyvän kuntayhtymällä. Omaiset kertoivat, että asukkaat menevät mieluiten sinne minne heidän hoitajansakin. Omaiset ovat tyytyväisiä henkilöstön ammattitaitoon ja kohtaamiseen. Monet sanoivat, että muutto Sahanmäkeen olisi hyvä vaihtoehto ja osa asukkaista oli siellä aiemmin asunutkin. Myös sijaintia pidettiin parempana kuin nykyisen Kultakehrän sijaintia. Toiminnan siirtyminen Attendo Oy:lle arvelutti ja herätti myös paljon keskustelua.

Henkilöstön kanta tilanteeseen on selkeä. He haluavat työskennellä jatkossakin kuntayhtymän palveluksessa ja ovat Sahanmäen palvelukeskuksen vuokraamisen ja muuton kannalla. Henkilöstön kannanotto ilmenee liitestä 4. Sahanmäen vuokrauksen kannalla on 45 työyhteisön jäsentä. Seitsemän työntekijää on irtisanoutunut tilanteen vuoksi elo-syyskuun aikana. Osa heistä on siirtynyt työskentelemään kuntayhtymän muihin työpisteisiin. Henkilöstö on koonnut mielipiteitään myös liitteeseen 2.

Talousvaikutukset on esitetty liitteessä 1 ja liitteessä 3. Niiden perusteella toiminnan kustannukset ovat hyvinkin samankaltaisia kummassakin vaihtoehdossa. Sahanmäen palvelukeskukseen muuton osalta tulee kertainvestointitarve yleisten tilojen, osastojen keittiöiden, asukasastioiden ja toimistojen kalustamiseen arvioltaan noin 59 000 euroa sekä hoitajakutsun hälyyttimiin noin 5000 euroa. Lisäksi jää selvitettäväksi, miten tukipalvelut jatkossa tuotettaisiin Sahanmäen palvelukeskuksessa. Kustannusvaikutus peilaten nykyisen tukipalvelun hintaan olisi samaa hintatasoa. Lisäksi muuttokustannuksista aiheutuu kertaluontoinen kustannus.

Edellä mainittujen näkökulmien perusteella on voitu tehdä kokonaisarviointi Kultakehrän ja Sahanmäen yksiköiden välillä. Sahanmäen palvelukeskuksen hoivatilojen vuokraaminen vaikuttaa olevan kahdesta mahdollisesta vaihtoehdosta parempi asukkaille, omaisille ja henkilöstölle. Talousvaikutusten osalta vaihtoehdoissa ei ole suurta euromääräistä eroavaisuutta. 

 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 

  1. Kultakehrän tiloissa toiminut Keski-Uudenmaan soten tehostetun asumispalvelun palvelutuotanto siirtyy kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen ja, että
  2. Kuntayhtymä vuokraa toimitilan 1.1.2021 alkaen Kallioinen Yhtiöt Oy:ltä Sahanmäen palvelukeskuksesta Hyvinkäältä osoitteesta Munckinkatu 65, liitteissä eriteltyjen hoivatilojen osalta ja, että
  3. Kultakehrän asukkaat muuttavat Sahanmäen palvelukeskukseen tai jäävät halutessaan asumaan nykyiseen Kultakehrään Attendo Oy:lle, joka toimii kuntayhtymän puitesopimuskumppanina 1.1.2021 alkaen ja, että
  4. Kultakehrässä työskentelevä Keski-Uudenmaan soten henkilöstö siirtyy työskentelemään Sahanmäen palvelukeskuksen tiloihin 1.1.2021 alkaen.


 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan niin, että esityksen kohta 1 korjataan muotoon:

"Kultakehrän tiloissa toiminut Keski-Uudenmaan soten tehostetun asumispalvelun palvelutuotanto jatkaa kuntayhtymän omana toimintana 1.1.2021 alkaen ja, että"

Tiedoksi

Asianosaiset: Attendo Oy, Kallioinen Yhtiöt Oy, Kultakehrän asukkaat / omaiset / edunvalvojat, Kultakehrän esimies ja henkilökunta