Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 146 Varajäsenen nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon

KEU-2021-17605

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut


Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 16.9. § 31 nimennyt sosiaali- jaterveydenhuollon jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jälkikäteisessä tarkastuksessa on huomattu, että yhtymävaltuuston  sosiaali- jaterveydenhuollon jaoston varajäseneksi nimeämä Satu Kontiainen on palvelussuhteessa kuntayhtymään.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n (jäsenkunta kotikuntana, äänioikeus kuntavaaleissa ja täysivaltaisuus) mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Edellä oleva huomioon ottaen Kontiainen ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimen jäseneksi.

Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin edellyttämä tasa-arvokriteerin täyttymisen kannalta valinta voi kohdistua sekä mieheen että naiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se toteaa Satu Kontiaisen varajäsenyyden sosiaali- ja terveydenhuollon jaostossa päättyneeksi ja valitsee hänen sijalleen  uuden varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.