Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 144 Osallistuminen Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman täydentävään valtionavustusten hakuun

KEUDno-2020-603

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kaksi erillistä sote-uudistukseen liittyvää valtionavustushakua 20. tammikuuta 2020.


Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman haku perustuu 16.1.2020 annettuun asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 ja sen kokonaismäärä on 70 miljoonaa euroa. Ohjelman avustusta voi hakea laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämiseen.

Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun haku perustuu 16.1.2020 annettuun asetukseen kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista ja sen kokonaismäärä on 120 miljoonaa euroa. Avustusta voi hakea uudistuksen vapaaehtoiseen alueelliseen valmisteluun, johtamisen ja ohjauksen kehittämiseen sekä toimintatapojen ja -prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen digitaalisten välineiden avulla.

Molemmissa hauissa hakemukset tulee jättää 31.3.2020. Mikäli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke ei saa täydentäviä valtionavustuksia vuosina 2021 ja/tai 2022, tulee hankkeen päättyä viimeistään 31.10.2022. Rakenneuudistukseen nyt haettava rahoitus kohdistuu vuosille 2020 ja 2021.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman puitteissa avustuksia jaetaan alueille korkeintaan etukäteen määritellyin laskennallisin perustein määritelty summa. Rakenneuudistuksen puitteissa jaetaan alueille 25 miljoonaa laskennallisin perustein ja 95 miljoonaa euroa tarveperusteisesti. 

Avustuksia voivat hakea vain hankkeet, jotka kattavat vähintään 80 % maakunnan tai itsehallintoalueen väestöpohjasta. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kattaa 100 % Uudenmaan erillisratkaisun mukaisen Keski-Uudenmaan itsehallintoalueen väestöstä.

Keski-Uudenmaan soten alueen kuntajohtajat ovat neuvottelukunnan kokouksessa 3.3.2020 yksimielisesti kannattaneet osallistumista valtionavustushakuun.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,0 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus kattaa 100 % eikä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä edellytetä omaa rahoitusosuutta. Rakenneuudistus-hankkeen kustannusarvio on korkeintaan 4,5 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus kattaa enintään 80 % ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osuus on loput 20 % työpanoksena. Hankkeiden lopulliset talousarviot tarkentuvat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa mahdollisesti käytävien neuvottelujen mukaisesti.    
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistukseen liittyvien tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä rakenneuudistuksen valtionavustusten hakuihin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Frank Ryhänen, projektipäällikkö, frank.ryhanen@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut sote-uudistukseen liittyvän täydentävän valtionavustushaun 16. elokuuta 2021. Haku on kohdennettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa vuosina 2020–2023 toteuttaville hankkeille. Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavustuksille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. Täydentävässä haussa rahoituksen enimmäismäärä on 141 miljoonaa euroa ja se on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen toimeenpanon kanssa. Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Toimivat toimintamallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. Hakuaika täydentäviin valtionavustuksiin on alkanut 16.8.2021 ja päättyy 15.10.2021 klo 16.15.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on hakenut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman toteuttamisen valtionavustusta 2020 ja toteuttaa tällä hetkellä Keski-Uudenmaan sotekeskus -hanketta, jolle on 29.6.2020 myönnetty valtionavustusta 1 998 707 euroa käytettäväksi 1.1.2020 – 31.12.2022 syntyviin kehittämiskustannuksiin. Nyt haettavassa täydennyshaussa täsmennetään jo käynnissä olevan hankkeen kehittämisen sisältöjä ja haetaan jo myönnetyn rahoituksen lisäksi rahoitusta vuosien 2022-2023 kehittämistoimenpiteille. Samalla hankkeen toteuttamisaika pitenee yhdellä vuodella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman puitteissa täydentäviä avustuksia jaetaan alueille korkeintaan etukäteen määritellyin laskennallisin perustein määritelty summa.

Täydennetyn Keski-Uudenmaan sotekeskus -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,9 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus kattaa 100 % eikä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä edellytetä omaa rahoitusosuutta. Nyt käynnissä olevassa täydennyshaussa haetaan hankkeelle lisärahoitusta 3,9 miljoonaa euroa jo myönnetyn kahden miljoonan euron lisäksi. Hankkeen lopullinen talousarvio tarkentuu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa mahdollisesti käytävien neuvottelujen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä osallistuu Sosiaali- ja terveysministeriön Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman täydentävään valtionavustushakuun.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat