Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 143 Oikaisuvaatimus/Esimiehen virkasuhteen päättäminen koeajalla

KEUDno-2021-11810

Valmistelija

 • Hanne Niemi, aikuisten miel.terv.-, päihde- ja sos.palv. koordinoiva esimies, hanne.niemi@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus, 28.09.2021, § 116

Asian tausta

Aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö on 16.6.2021 tekemällään päätöksellä, josta on lähetetty päätös muutoksenhakuohjeineen 17.6.2021, päättänyt purkaa oikaisuvaatimuksen tekijän (yksilöity liitteissä/taustamateriaalissa, ei verkkojulkinen) virkasuhteen koeaikana. Ennen koeajalla purkamista viranhaltijaa on kuultu koeaikapurun perusteista henkilökohtaisesti 16.6.2021 pidetyssä kuulemistilaisuudessa, ja kuulemisen jälkeen on henkilökohtaisesti ilmoitettu virkasuhteen purkamisesta koeajalla, mikä on merkitty kuulemismuistioon. Viranhaltija on toimittanut koeaikapurkua koskevan oikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon 29.6.2021. Viranhaltija on ollut kuntayhtymässä ensin määräaikaisessa virkasuhteessa 1.1.2019-31.12.2020 ja sen jälkeen tullut valituksi julkisen haun kautta uuteen virkasuhteeseen 1.1.2021 lukien.

Oikaisuvaatimus

Viranhaltijalain 50 §:n mukaan työnantajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa kuntalain mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranhaltija on saanut tiedon kirjallisesta koeaikapurkupäätöksestä muutoksenhakuohjeineen 17.6.2021 lähetetyllä kirjeellä. Muutoksenhakuaika asiassa on  siten päättynyt 8.7.2021. Oikaisuvaatimus on lähetetty kuntayhtymälle sähköisesti 29.6.2021. 

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen ja se on saapunut kuntayhtymälle määräajassa. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen tutkia. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätökseen oikaisua ja virkaa heti palautettavaksi. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi vaadttu oikaisua 16.6.2021 teamsillä käytyyn keskusteluun, jonka yhteydessä tehtiin koeaikapurku. Koeaikapurusta on tehty viranhaltijapäätös 17.6.2021. Oikaisuvaatimuksen tekijä on vedonnut siihen, että päätös olisi tehty takautuvasti ja että tämä ei ole mahdollista koska päätöksessä on todettu, että puretaan 16.6.2021, mutta kuitenkin päätös on tehty 17.6.2021. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä koeaikaa ei olisi pitänyt ollenkaan asettaa 1.1.2021 alkavaan virkaan, ensisijaisesti siksi, koska asema ja tehtävät eivät olleet muuttuneet määräaikaisen 1.4.2020-31.12.2020 virkasuhteen jälkeen ja myös siksi, että kyseisessä määräaikaisuudessa oli jo koeaika, joka oli kuluttanut vakituisen viran koeajan pituutta ja näin ollen koeaikapurku on tehty liian myöhään kesäkuussa 2021.

Viranhaltija on oikaisuvaatimuksessaan kiistänyt työnantajan esittämät puutteet työsuorituksessa, eikä niihin hänen mukaansa ole aiemmin työnantajan toimesta puututtu. Esimiehen kanssa käydyt keskustelut sekä ohjaukset oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut kuuluvaksi normaaliin esimiehen kanssa käytävään keskusteluun.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointi

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi pidennyksineen olla enintään puolet virkasuhteen kestosta.

Viranhaltijalain 8 §:n 3 momentin mukaan, jos viranhaltija otetaan saman työnantajan palveluksessa virkasuhteesta toiseen, työnantaja voi määrätä koeajan noudatettavaksi uudessa virkasuhteessa, jos viranhaltijan tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos.

Viranhaltijalain 8 §:n 4 momentin mukaan koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. 

Lain esitöiden (HE 196/2002 vp, s. 34) mukaan koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Purkamisen perusteen tulee olla sellainen henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että viranhaltijan toiminta ei vastaa työnantajan asettamia vaatimuksia.

Oikeuskäytännössä (KHO 2014:103, KHO 28.5.2018/2553, KHO 19.3.2019/1018) on vakiintuneesti katsottu, että työnantajalla on laaja harkintavalta sen suhteen, vastaako virkasuhde etukäteisodotuksia. Purkuperusteeksi riittää muun muassa se, että työnantaja ei ole tyytyväinen viranhaltijan viranhoitoon. Virkasuhteen purkaminen koeaikana ei sen sijaan edellytä sitä, että viranhaltija olisi laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan tai toiminut muutoin moitittavasti.

Viranhaltijan ja työnantajan välillä on käsiteltävänä olevassa virkasuhteessa määrätty koeajasta ja koeaikajakso on edelleen ollut meneillään kun purkupäätös on tehty. Viranhaltijaa on koeajan kuluessa esimiehen toimesta ohjattu tehtävien hoidossa runsaasti. Viranhaltijan toiminta ei tästä huolimatta ollut muuttunut. 

Tilanteessa työnantaja on päätynyt suorittamaan koeaikapurun, koska viranhaltija ei ole ollut tehtävään sopiva ja soveltuva. Koeaikapurku on tehty viranhaltijalain mukaisilla perusteilla, eikä tehtyä päätöstä ole syytä kumota.

Viranhaltija on oikaisuvaatimuksessa todennut, että päätös olisi tehty takautuvasti, koska päätös on päivätty 17.6.2021 ja koeaikapurku tehty 16.6.2021. Tämä ei pidä paikkaansa, koska 16.6. pidetyn kuulemistilaisuuden jälkeen on viranhaltijalle henkilökohtaisesti ilmoitettu työnantajan päätös koeaikapurun tekemisestä ja tämä on myös merkitty muistioon joka on annettu kirjallisesti viranhaltijalle. Asianhallintajärjestelmässä päätöstä ei ole enää ehditty tehdä samana päivänä koska asiat avataan kirjaamon kautta ja kirjaamo oli jo tuossa vaiheessa sulkeutunut. Päätöstä koeaikapurusta ei ole tehty takautuvasti, koska se on annettu viranhaltijalle tiedoksi suullisesti ja kirjallisesti 16.6.2021 kuulemistilaisuudesta laaditun muistion muodossa. Seuraavana mahdollisena päivänä eli 17.6. päätös on viety myös asianhallintajärjestelmään ja saatettu valituskelpoiseen muotoon ja toimitettu viranhaltijalle.

Viranhaltija on todennut, että koeaikaa ei olisi lainkaan tullut asettaa 1.1.2021 alkaneeseen virkasuhteeseen, koska hänen asemansa ja tehtävät eivät olleet muuttuneet ja toisaalta siksi, että edeltävässä määräaikaisuudessa oli jo ollut koeaika. Työnantaja on kuitenkin voinut määrätä koeajan 1.1.2021 alkaneeseen vakituiseen virkasuhteeseen, koska viranhaltijan tehtävät ovat muuttuneet huomattavasti. Tehtävien muutos on ollut huomattava, koska työnantaja on toteuttanut organisaatiomuutoksen, jonka seurauksena uudessa vakituisessa virassa on ollut merkittävästi vaativampi tehtävänkuva, ja siihen on kuulunut vastuu useamman yksikön johtamisesta aiemman yhden sijaan, enemmän työntekijöitä ja lisäksi tehtävässä on vaadittu laajempaa substanssiosaamista aikuissosiaalityöstä, koska yksikön kaikki ammattihenkilöt ovat olleet amk- tai yliopistotaustaisia, joille esimiehen on pystyttävä antamaan tukea tehtävässä suoriutumisessa. Tehtävään on ollut julkinen haku. Tehtävään valittavalta on edellytetty kykyä ja taitoa johtaa, yhtenäistää ja kehittää laajemmin aikuissosiaalityön alueellista toimintakokonaisuutta niin yksiköiden lähiesimiestyön, henkilöstöjohtamisen, talouden ja operatiivisen toiminnan järjestämisen kuin palvelujen tulosalue- ja organisaatiotasoisen yhteensovittamisenkin näkökulmasta.

Viranhaltija on kiistänyt puutteet työsuorituksessaan. Työnantajan näkemyksen mukaan viranhaltija ei ole ollut tehtävään sopiva ja soveltuva koeajalla tapahtuneesta poikkeuksellisen laajamittaisesta ohjeistamisesta ja säännöllisestä perehdytyksestä huolimatta. Tämä on ilmennyt oheismateriaalina olevissa kuulemismuistiossa sekä esimiehen lausunnossa oikaisuvaatimukseen kerrotuin tavoin puutteina tehtävien hoitamisessa. Oheismateriaali ja liitteet ovat luottamuksellisia.

Edellä mainituista syistä johtuen työnantaja katsoo, että koeajan käyttäminen on ollut perusteltua, koeaikapurulle on ollut asialliset perusteet ja oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Yhtymähallitus päättää hylätä aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikön päätöksestä 17.6.2021 § 16 tehdyn oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä esitetyin perustein.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

__________________________________________________________________________________________________

Yhtymähallitus, 05.10.2021, § 143

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hylätä aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikön päätöksestä 17.6.2021 § 16 tehdyn oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä esitetyin perustein.

Kokouskäsittely:

Lauri Kämäri esitti Jaana Syrjäsen kannattamana, että oikaisuvaatimus hyväksytään. 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänestyksen jälkeen äänin 16 JAA -ääntä, 2 EI -ääntä ja 2 TYHJÄÄ.

Äänestystulokset

 • Jaa 16 kpl 80%

  Tuija Reinikainen, Aki Korpela, Mika Mäki-Kuhna, Tea Nieminen, Pirjo Vainio, Kallepekka Toivonen, Mari Valve, Tapio Havula, Reetta Nick, Mia Rundgren, Jaakko Rainio, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Onni Rostila, Sari Tammilehto, Jari Räsänen

 • Ei 2 kpl 10%

  Jaana Syrjänen, Lauri Kämäri

 • Tyhjä 2 kpl 10%

  Liljan-Kukka Runolinna, Erkki Laukkanen

Tiedoksi

Asianosainen, aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Liitteet

Oheismateriaali