Yhtymähallitus, kokous 5.10.2021

§ 145 Jäsenen nimeäminen yhtymähallitukseen

KEU-2021-17605

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 16.9. § 29 nimennyt yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet. Jälkikäteisessä tarkastuksessa on huomattu, että yhtymävaltuuston  yhtymähallituksen jäseneksi nimeämä Mimmi Launiala on palvelussuhteessa kuntayhtymään.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n (jäsenkunta kotikuntana, äänioikeus kuntavaaleissa ja täysivaltaisuus) mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Edellä oleva huomioon ottaen Launiala ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimen jäseneksi.

Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin edellyttämä tasa-arvokriteerin täyttymisen kannalta valinta voi kohdistua sekä mieheen että naiseen.

Päätöksenteossa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon, että mikäli nykyinen henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi niin samassa yhteydessä tulee valita myös henkilökohtainen varajäsen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se toteaa Mimmi Launialan jäsenyyden yhtymähallituksessa päättyneeksi ja valitsee hänen sijalleen yhtymähallitukseen uuden jäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.